Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 269/2020 účinný od 02.04.2021 do 20.05.2021

Platnosť od: 01.10.2020
Účinnosť od: 02.04.2021
Účinnosť do: 20.05.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štát, Štátna správa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 269/2020 s účinnosťou od 02.04.2021 na základe 121/2021


§ 2
Organizácia výroby a organizácia služieb

(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona príslušným ministerstvám, určeným ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona na zabezpečenie
a)
činnosti určených karanténnych zariadení,
b)
prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok alebo liekov,
c)
služieb v oblasti prednostného zásobovania zdravotníckych zariadení liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami.
(2)
Na realizáciu karanténnych opatrení určí subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona vybrané zariadenia vo svojej pôsobnosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.
(3)
Na realizáciu karanténnych opatrení určí okresný úrad v súlade s požiadavkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vybrané zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.
(4)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona na zabezpečenie podporných služieb pre prevádzku karanténnych zariadení určených podľa odsekov 2 a 3 a na podporu činností orgánov krízového riadenia, záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému, ako aj na iné strategické účely.
(5)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí výrobu a dodávku pitnej vody z nezávadných zdrojov subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti do oblastí s karanténnymi opatreniami, kde nie je zabezpečená dodávka pitnej vody,2) určených príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(6)
Opatrenia podľa odsekov 1 až 5 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 16 ods. 3 písm. c) zákona.
(7)
Na zabezpečenie prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok alebo liekov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vybrané organizácie ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona. S určeným subjektom hospodárskej mobilizácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uzatvorí zmluvu podľa § 7 ods. 11 zákona a v súlade s osobitným predpisom.3) Potrebnú súčinnosť poskytnú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(8)
Na zabezpečenie služieb v oblasti prednostného zásobovania zdravotníckych zariadení liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vybrané organizácie ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona. So subjektami hospodárskej mobilizácie podľa prvej vety uzatvorí podľa § 7 ods. 11 zákona Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zmluvu v súlade s osobitným predpisom.3) Na účel efektívneho zásobovania zdravotníckych zariadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky koordinuje použitie a distribúciu liekov alebo zdravotníckych pomôcok s určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa prvej vety alebo podľa odseku 7.
(9)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejní na stránke www.korona.gov.sk
a)
zoznam určených karanténnych zariadení na základe údajov od subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona, ktorý určí karanténne zariadenie ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa odsekov 2 a 3,
b)
zoznam určených oblastí s karanténnymi opatreniami na základe údajov od regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(10)
Financovanie karanténnych zariadení sa riadi usmernením generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-COKP1-2020/000496-006 o rozsahu a podmienkach úhrad nákladov spojených s vykonávaním karanténnych opatrení v karanténnych zariadeniach a o postupe účtovania zverejnenom na stránke www.korona.gov.sk.
zobraziť paragraf
Poznámka
3)
§ 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore