Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 269/2020 účinný od 02.04.2021 do 20.05.2021

Platnosť od: 01.10.2020
Účinnosť od: 02.04.2021
Účinnosť do: 20.05.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štát

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 269/2020 s účinnosťou od 02.04.2021 na základe 121/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu ...

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 ...

§ 1

Vláda nariaďuje vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie a ich financovanie v čase vyhláseného ...

§ 2
Organizácia výroby a organizácia služieb
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

a)
činnosti určených karanténnych zariadení,
b)
prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok alebo liekov,
c)
služieb v oblasti prednostného zásobovania zdravotníckych zariadení liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami. ...
(2)

Na realizáciu karanténnych opatrení určí subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) ...

(3)

Na realizáciu karanténnych opatrení určí okresný úrad v súlade s požiadavkou Ministerstva vnútra Slovenskej ...

(4)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

(5)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí výrobu a dodávku pitnej vody z nezávadných ...

(6)

Opatrenia podľa odsekov 1 až 5 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. ...

(7)

Na zabezpečenie prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok alebo liekov Ministerstvo hospodárstva ...

(8)

Na zabezpečenie služieb v oblasti prednostného zásobovania zdravotníckych zariadení liekmi alebo zdravotníckymi ...

(9)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejní na stránke ...

a)
zoznam určených karanténnych zariadení na základe údajov od subjektu hospodárskej mobilizácie podľa ...
b)
zoznam určených oblastí s karanténnymi opatreniami na základe údajov od regionálneho úradu verejného ...
(10)

Financovanie karanténnych zariadení sa riadi usmernením generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia ...

§ 3
Organizácia zdravotníckeho zabezpečenia
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

a)
reprofilizácie lôžkového fondu Slovenskej republiky v schválených počtoch pre jednotlivých poskytovateľov ...
b)
vykonania hygienických opatrení a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. ...
(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvo ...

(3)

Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8 alebo podľa § 9 ods. ...

(4)

Financovanie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g) zákona realizuje Ministerstvo ...

§ 4
Organizácia dopravného zabezpečenia
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

a)
osobnej autobusovej dopravy na prepravu osôb do a z určených karanténnych zariadení alebo do oblastí ...
b)
nákladnej dopravy na zásobovanie určených karanténnych zariadení alebo do oblastí s karanténnymi opatreniami ...
c)
nákladnej dopravy na prepravu pohotovostných zásob zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej ...
d)
mestskej osobnej autobusovej dopravy, prímestskej osobnej autobusovej dopravy a diaľkovej osobnej autobusovej ...
(2)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určí v rozsahu svojej pôsobnosti vybraných podnikateľov ...

(3)

Vyššie územné celky určia v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vybraných podnikateľov alebo iné ...

(4)

Opatrenia podľa odsekov 1 až 3 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8,§ 9 ods. 1 písm. ...

(5)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určí spôsob predkladania prepravných požiadaviek ...

(6)

Vyšší územný celok

a)
v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja kontroluje spôsob zabezpečovania dopravnej obslužnosti ...
b)
poskytne zmluvným dopravcom súčinnosť pri aktualizácii cestovných poriadkov prímestskej autobusovej ...
§ 4a
Organizácia poštových služieb
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

(2)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa ...

§ 5
Organizácia sociálneho zabezpečenia
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

a)
usmerňuje postupy realizácie opatrení v oblasti sociálneho zabezpečenia,
b)
usmerňuje a koordinuje výkon pôsobnosti vyšších územných celkov a obcí pri poskytovaní sociálnych služieb ...
c)
metodicky usmerňuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky poskytovanie sociálnych ...
d)
zadáva úlohy a opatrenia vyšším územným celkom, obciam a ostatným poskytovateľom sociálnych služieb ...
e)
zabezpečuje usmerňovanie výkonu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výkonu na ...
f)
zabezpečuje usmerňovanie a koordinovanie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ...
g)
poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvu školstva, vedy výskumu a ...
(2)

Vláda nariaďuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel realizácie ...

(3)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo vyšší územný celok určí v rozsahu ...

(4)

Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) ...

(5)

Sociálna poisťovňa a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykoná raz mesačne ...

(6)

Obce, mestá a vyššie územné celky zadávajú a aktualizujú potrebné údaje o zariadeniach sociálnych služieb ...

(7)

Okresný úrad usmerňuje a koordinuje obce a mestá pri zadávaní alebo aktualizácii potrebných údajov o ...

§ 6
Použitie štátnych hmotných rezerv
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

(2)

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečí na základe požiadaviek podľa odseku 1

a)
uvoľnenie hmotných rezerv,
b)
použitie pohotovostných zásob na zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva a taktiež na ...
c)
použitie mobilizačných rezerv na riešenie krízovej situácie v rámci vyhláseného núdzového stavu.
§ 7
Pracovná povinnosť
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

(2)

Osoba, ktorej je doručený vydaný písomný príkaz na vykonanie pracovnej povinnosti, je povinná si ho ...

(3)

Pri vydávaní príkazu na vykonanie pracovnej povinnosti okresný úrad spolupracuje s príslušným subjektom ...

§ 8
Vecné plnenie
(1)

Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa ...

(2)

Ten, komu je doručený vydaný písomný príkaz podľa odseku 1, je povinný si ho prevziať od osoby poverenej ...

(3)

Pri vydávaní príkazu na vecné plnenie spolupracuje okresný úrad s príslušným subjektom hospodárskej ...

§ 9
Poskytnutie vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach ...

Vláda nariaďuje vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. v) zákona subjektu hospodárskej ...

§ 10
Financovanie opatrení hospodárskej mobilizácie
(1)

Výdavky na opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9 sú hradené z rezervy štátneho rozpočtu.

(2)

Finančné prostriedky poskytne Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti ...

(3)

Finančné prostriedky poskytuje na základe písomnej žiadosti

a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky okresnému úradu,
b)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Rozhlasu a televízii Slovenska,
c)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Sociálnej poisťovni,
d)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
(4)

Subjekt hospodárskej mobilizácie určený rozhodnutím alebo písomným príkazom na vykonanie opatrenia hospodárskej ...

(5)

Výdavky obcí a vyšších územných celkov spojené s vykonaním opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § ...

§ 11
Spoločné ustanovenia
(1)

Subjekt hospodárskej mobilizácie vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie môže požiadať príslušný ...

(2)

Zamestnanec určeného subjektu hospodárskej mobilizácie je povinný podľa § 19 ods. 2 zákona zotrvať v ...

(3)

Na subjekt hospodárskej mobilizácie vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9 sa ...

(4)

Písomný príkaz vydaný podľa § 2 až 9 sa zasiela v elektronickej podobe alebo je doručený v listinnej ...

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Igor Matovič v. r.

Poznámky

  • 1)  Čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
  • 2)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
  • 3)  § 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 4)  Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom ...
  • 5)  § 19 ods. 8 zákona č. 372/2012 Z. z.
  • 6)  § 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 7)  § 11 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore