Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 237/2001 účinný od 01.01.2002 do 31.03.2002

Platnosť od: 27.06.2001
Účinnosť od: 01.01.2002
Účinnosť do: 31.03.2002
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Požiarna ochrana, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 237/2001 účinný od 01.01.2002 do 31.03.2002
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 237/2001 s účinnosťou od 01.01.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. a) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových ...

1.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako ...

2.

V § 7d ods. 2 tabuľka platových taríf znie:

„platová trieda Sk mesačne 1. 3 970 2. 4 170 3. 4 490 4. 4 880 5. 5 340 6. 5 820”. ...

3.

V § 7d ods. 2 sa tabuľka platových taríf podľa bodu 2 nahrádza týmto znením:

„platová trieda Sk mesačne 1. 4 090 2. 4 290 3. 4 620 4. 5 020 5. 5 490 6. 5 990”. ...

4.

Za § 7d sa vkladá § 7e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7e Vyrovnanie tarifného platu (1) Vyrovnanie tarifného platu (ďalej len „vyrovnanie“) za ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9i, 9j, 9k, 9l, 9m, 9n a 9o znejú:

„9i) Zákon č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 9j) Zákon Národnej rady Slovenskej ...

5.

V § 9 ods. 21 sa za slovo „trhom“ vkladajú slová „alebo poisťovníctvom“.

6.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...

7.

Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...

8.

Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...

9.

Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...

10.

Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...

11.

Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...

Čl. II

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako ...

2.

V § 7a ods. 2 tabuľka platových taríf znie:

„platová trieda Sk mesačne 1. 3970 2. 4 170 3. 4490 4. 4880 5. 5340 6. 5 820”. ...

3.

V § 7a ods. 2 sa tabuľka platových taríf podľa bodu 2 nahrádza týmto znením:

„platová trieda Sk mesačne 1. 4090 2. 4290 3. 4620 4. 5020 5. 5490 6. 5 990”.

4.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...

5.

Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...

6.

Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...

7.

Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...

Čl. III

Ak zamestnávateľ pred účinnosťou tohto nariadenia postupoval v súlade s čl. I bodom 1 a čl. ...

Čl. IV

Zamestnancom uvedeným v § 7b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových ...

Čl. V

Zamestnancom uvedeným v § 7a a 7c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových ...

Čl. VI

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, 5 až 8 a 10 a čl. ...

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore