Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných v znení neskorších predpisov 227/2009 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 11.06.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Veterinárna starostlivosť, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných v znení neskorších predpisov 227/2009 účinný od 01.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 227/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu ...

1.

V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej ...

2.

V § 2 písm. a) sa za slová „členského štátu“ vkladajú slová „Európskej únie (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 5 znejú:

„2) § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. 3) § 10 ods. 3 zákona ...

4.

V § 21 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

5.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 308/2003 Z. z. Zoznam preberaných právnych aktov Európskych ...

6.

V prílohe č. 2 sa v tabuľke vypúšťa piaty bod.

Doterajšie body 6 až 9 sa označujú ako body 5 až 8.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore