Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky 219/2015 účinný od 15.09.2015 do 30.06.2018

Platnosť od: 11.09.2015
Účinnosť od: 15.09.2015
Účinnosť do: 30.06.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Investovanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky 219/2015 účinný od 15.09.2015 do 30.06.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 219/2015 s účinnosťou od 15.09.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z. nariaďuje:

§ 1

Investičná pomoc sa poskytuje v regiónoch1)

a)

Západné Slovensko, okrem Bratislavského kraja,

b)

Stredné Slovensko,

c)

Východné Slovensko.

§ 2
(1)

Okresy v regióne Západné Slovensko sú na účely tohto nariadenia vlády

a)

okresy Trnavského kraja,2)

b)

okresy Trenčianskeho kraja,3)

c)

okresy Nitrianskeho kraja.4)

(2)

Okresy v regióne Stredné Slovensko sú na účely tohto nariadenia vlády

a)

okresy Žilinského kraja,5)

b)

okresy Banskobystrického kraja.6)

(3)

Okresy v regióne Východné Slovensko sú na účely tohto nariadenia vlády

a)

okresy Košického kraja,7)

b)

okresy Prešovského kraja.8)

(4)

Na účely výšky príspevku na jedno vytvorené nové pracovné miesto sa okresy Slovenskej republiky rozdeľujú podľa miery nezamestnanosti9) na

a)

okresy s mierou nezamestnanosti najmenej 160 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,

b)

okresy s mierou nezamestnanosti najmenej 135 % a nižšou ako 160 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,

c)

okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100 % a nižšou ako 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,

d)

okresy s mierou nezamestnanosti najviac 100 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike.

(5)

Rozhodujúcim obdobím na zaradenie okresu podľa odseku 4 je miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.

(6)

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur nesmie počas čerpania investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch presiahnuť hodnoty vyjadrené ako percentuálny podiel z celkovej výšky oprávnených nákladov investičného zámeru podľa prílohy č. 1.

(7)

Ak je investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur realizovaný malým podnikom alebo stredným podnikom,10) možno intenzitu investičnej pomoci podľa prílohy č. 1 zvýšiť pre malé podniky o 20 % a pre stredné podniky o 10 %.

§ 3

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov eur nesmie počas čerpania investičnej pomoci presiahnuť pre časť oprávnených nákladov

a)

do 50 miliónov eur 100 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne podľa prílohy č. 1,

b)

prevyšujúcich 50 miliónov eur a dosahujúcich najviac 100 miliónov eur 50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne podľa prílohy č. 1,

c)

prevyšujúcich 100 miliónov eur 34 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne podľa prílohy č. 1.

§ 4
(1)

Maximálna výška dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 2 vyjadrené ako percentuálny podiel z nákladov investičného zámeru, ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok.11)

(2)

Maximálna výška úľavy na dani z príjmov nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 3 vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených nákladov investičného zámeru, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.12)

(3)

Maximálna výška príspevku na jedno vytvorené nové pracovné miesto nesmie v okresoch jednotlivých regiónov Slovenskej republiky byť vyššia ako hodnoty podľa prílohy č. 4, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.13)

(4)

Maximálna hodnota nehnuteľného majetku, ktorý bol nadobudnutý prevodom alebo zámenou za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku, je rozdiel medzi všeobecnou hodnotou nehnuteľného majetku a cenou, za ktorú bude nehnuteľný majetok nadobudnutý prevodom alebo zámenou a ktorý nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnotu vyjadrenú ako percentuálny podiel z nákladov investičného zámeru, ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, podľa prílohy č. 5.

§ 5

Maximálna intenzita investičnej pomoci pri konaniach začatých a právoplatne neskončených pred 15. septembrom 2015 sa posudzuje podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2014 Z. z.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2015.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 219/2015 Z. z.

  MAXIMÁLNA INTENZITA INVESTIČNEJ POMOCI V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Región Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
  Západné Slovensko 25 % 25 % 25 % 25 %
  Stredné Slovensko 35 % 35 % 35 % 35 %
  Východné Slovensko 35 % 35 % 35 % 35 %

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 219/2015 Z. z.

  MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE NA OBSTARANÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Región Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
  Západné Slovensko 25 % 25 % 25 % 25 %
  Stredné Slovensko 35 % 35 % 35 % 35 %
  Východné Slovensko 35 % 35 % 35 % 35 %

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 219/2015 Z. z.

  MAXIMÁLNA VÝŠKA ÚĽAVY NA DANI Z PRÍJMOV V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Región Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
  Západné Slovensko 25 % 25 % 25 % 25 %
  Stredné Slovensko 35 % 35 % 35 % 35 %
  Východné Slovensko 35 % 35 % 35 % 35 %

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 219/2015 Z. z.

  MAXIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU NA JEDNO VYTVORENÉ NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Región Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
  Západné Slovensko
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. d)
  neposkytuje sa 10 000 eur 6 000 eur neposkytuje sa
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. c)
  5 000 eur 10 000 eur 6 000 eur 5 000 eur
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. b)
  6 000 eur 10 000 eur 6 000 eur 6 000 eur
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. a)
  15 000 eur 30 000 eur 18 000 eur 30 000 eur
  Stredné Slovensko
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. d)
  neposkytuje sa 10 000 eur 6 000 eur neposkytuje sa
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. c)
  9 000 eur 10 000 eur 6 000 eur 9 000 eur
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. b)
  10 000 eur 10 000 eur 6 000 eur 10 000 eur
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. a)
  30 000 eur 30 000 eur 30 000 eur 30 000 eur
  Východné Slovensko
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. d)
  neposkytuje sa 10 000 eur 6 000 eur neposkytuje sa
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. c)
  9 000 eur 10 000 eur 6 000 eur 9 000 eur
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. b)
  10 000 eur 10 000 eur 6 000 eur 10 000 eur
  okresy s mierou nezamestnanosti
  podľa § 2 ods. 4 písm. a)
  30 000 eur 30 000 eur 30 000 eur 30 000 eur

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 219/2015 Z. z.

  MAXIMÁLNA HODNOTA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, KTORÝ BOL NADOBUDNUTÝ PREVODOM ALEBO ZÁMENOU ZA CENU NIŽŠIU, AKO JE VŠEOBECNÁ HODNOTA MAJETKU V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Región Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
  Západné Slovensko 25 % 25 % 25 % 25 %
  Stredné Slovensko 35 % 35 % 35 % 35 %
  Východné Slovensko 35 % 35 % 35 % 35 %

Poznámky

 • 1)

  Čl. 107 ods. 3 písm. a) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 • 2)

  § 9 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

 • 3)

  § 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

 • 4)

  § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

 • 5)

  § 9 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

 • 6)

  § 9 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

 • 7)

  § 9 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

 • 8)

  § 9 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

 • 9)

  § 3 písm. e) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  Čl. 2 ods. 1 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).

 • 11)

  § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 561/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore