Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2013 Z. z. 217/2017 účinný od 12.02.2018

Platnosť od: 07.09.2017
Účinnosť od: 12.02.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2013 Z. z. 217/2017 účinný od 12.02.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 217/2017 s účinnosťou od 12.02.2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové ...

1.

V prílohe č. 1 bod 2.2 znie:

„2.2 Označovanie Každý aerosólový rozprašovač musí byť bez toho, aby boli dotknuté požiadavky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 5 znejú:

„3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, ...

2.

V prílohe č. 1 bod 3.1.2 znie:

„3.1.2 Pri teplote 50 °C nesmie tlak v aerosólovom rozprašovači presiahnuť hodnoty uvedené v ...

3.

V prílohe č. 2 prvý bod znie:

„1. Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov ...

4.

Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Komisie (EÚ) 2016/2037 z 21. novembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 75/324/EHS, ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 12. februára 2018.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore