Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia 2/2004 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2008


Platnosť od: 09.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2008
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 2/2004 s účinnosťou od 01.01.2008 na základe 649/2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 10 písm. a) až h) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ...

§ 1
Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ...

Určovanie normatívov podľa § 4 ods. 1 a 18 zákona
§ 2
Kategórie škôl s jednotnými normatívmi
(1)

Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 4 ods. 5 zákona sú

a)

základné školy,

b)

gymnáziá,

c)

športové gymnáziá,

d)

stredné odborné školy okrem škôl podľa písmen e) až h),

e)

obchodné akadémie,

f)

stredné zdravotnícke školy,

g)

stredné odborné školy umeleckého zamerania,

h)

konzervatóriá,

i)

stredné odborné učilištia a učilištia,

j)

strediská praktického vyučovania,

k)

špeciálne základné školy,

l)

gymnáziá a stredné odborné školy – špeciálne stredné školy,

m)

stredné odborné učilištia – špeciálne stredné školy,

n)

odborné učilištia a praktické školy.

(2)

Kategórie škôl s jednotným normatívom na teplo podľa § 3 ods. 7 sú školy v miestach s teplotným ...

(3)

Kategórie škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla podľa § 3 ods. 7 sú

a)

školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), f), g), h) ...

b)

školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. i), l) až n),

c)

školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. c) a k).

(4)

Kategórie škôl s jednotným normatívom na výchovno-vzdelávací proces a s jednotným normatívom ...

§ 3
Postup pri výpočte normatívov pre školy na kalendárny rok
(1)

Z finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtovaných na kalendárny rok v kapitole Ministerstva ...

a)

pre špeciálne materské školy,

b)

pre špeciálne výchovné zariadenia a zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len ...

c)

pre ostatné štátne školské zariadenia,

d)

na riešenie havarijných situácií podľa § 4 ods. 15 zákona, na úhradu nákladov podľa § 4 ods. ...

(2)

Finančné prostriedky určené podľa odseku 1 sa rozdelia v pomere deväť ku dvom na časť finančných ...

(3)

Mzdový normatív pre školu na kalendárny rok podľa § 4 ods. 5 zákona sa vypočíta ako súčin ...

(4)

Hodnota

a)

koeficientu personálnej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 vychádza z počtu žiakov ...

b)

koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy sa vypočíta ako súčet ...

(5)

Základný mzdový normatív sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určeného na osobné ...

(6)

Počet žiakov v bežnom kalendárnom roku je súčet dvoch tretín počtu žiakov na začiatku bežného ...

(7)

Prevádzkový normatív podľa § 4 ods. 6 zákona je súčtom

a)

normatívu na teplo,

b)

normatívu na prevádzku okrem tepla,

c)

normatívu na výchovno-vzdelávací proces,

d)

normatívu na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

(8)

Normatív na teplo pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 2 sa vypočíta ako súčin základného normatívu ...

(9)

Hodnota koeficientu tepelnej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 2 vychádza z teplotného ...

(10)

Základný normatív na teplo sa určí ako podiel finančných prostriedkov na teplo podľa odseku ...

(11)

Normatív na prevádzku okrem tepla pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 3 sa vypočíta ako súčin ...

(12)

Hodnota koeficientu prevádzkovej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 3 vychádza z ...

(13)

Základný normatív na prevádzku okrem tepla sa určí ako podiel finančných prostriedkov na prevádzku ...

(14)

Normatív na výchovno-vzdelávací proces pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 sa vypočíta ako ...

(15)

Hodnota koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre kategóriu škôl ...

(16)

Základný normatív na výchovno-vzdelávací proces sa určí ako podiel finančných prostriedkov ...

(17)

Normatív na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre kategórie škôl podľa § 2 ods. ...

§ 4
Osobitné ustanovenia pre určovanie normatívu
(1)

Normatív na žiaka základnej školy sa zvyšuje o kompenzačný príspevok (ďalej len „príspevok”), ...

(2)

Mzdový normatív a normatív na výchovno-vzdelávací proces na žiaka školy s iným vyučovacím ...

(3)

Za žiaka školy študujúceho v dennej forme štúdia sa považuje žiak, ktorého výchova a vzdelávanie ...

(4)

Normatív na žiaka, ktorý neštuduje v dennej forme štúdia, sa určí tak, že normatív na žiaka ...

(5)

Pri určovaní normatívneho príspevku pre školy podľa § 4 ods. 2 zákona sa do počtu jej žiakov ...

(6)

Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 10, 13, 16 a 17 sa žiak základnej školy podľa odseku ...

(7)

Normatívny príspevok podľa § 4 ods. 2 zákona pre základnú školu s dvoma vyučovacími jazykmi ...

(8)

Normatív na žiaka základnej školy, ktorý navštevuje triedu s rozšíreným vyučovaním

a)

informatiky, cudzích jazykov alebo triedu so športovou prípravou, je 108 % normatívu na žiaka študujúceho ...

b)

predmetov okrem predmetov podľa písmena a), je 104 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme ...

(9)

Normatív na žiaka špeciálnej školy internátnej sa skladá z normatívu na žiaka pre danú kategóriu ...

(10)

Normatív na žiaka špeciálnej základnej školy a žiaka špeciálnej triedy v základnej škole ...

(11)

Normatív na žiaka pre základnú školu alebo pre špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom ...

a)

pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom ...

b)

pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 50 % normatívu na ...

§ 5
Hodnoty percentuálnych podielov podľa § 4 ods. 9 zákona
(1)

Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu osobným nákladom pre školu podľa § 4 ods. 9 ...

(2)

Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu prevádzkovým nákladom pre školu podľa § 4 ods. ...

§ 6
Zoznam špecifík podľa § 4 ods. 13 zákona
a)

náklady na dopravu žiakov podľa osobitných predpisov,3)

b)

náklady na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa,

c)

príspevky zriaďovateľom na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

d)

príspevky zriaďovateľom na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení.

§ 8
Postup pri výpočte normatívov pre školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona okrem špeciálnych ...
(1)

Finančné prostriedky rozpočtované na kalendárny rok na bežné výdavky pre štátne školské ...

a)

finančné prostriedky pre školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona,

b)

finančné prostriedky pre ostatné školské zariadenia podľa § 5 ods. 3 zákona.

(2)

Pri výpočte normatívov pre materské školy a domovy mládeže sa postupuje podľa § 3 ods. 2 až ...

(3)

Na účely výpočtu normatívov okrem normatívu na teplo sú materské školy a domovy mládeže samostatnými ...

(4)

Pre kategórie podľa odseku 3 sú hodnoty koeficientu personálnej náročnosti, koeficientu prevádzkovej ...

(5)

Normatív na integrované dieťa materskej školy je 250 % normatívu na dieťa materskej školy bez ...

§ 9
Postup pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre školské zariadenia okrem špeciálnych školských ...
(1)

Na účely výpočtu objemov finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 3 zákona sa určujú druhy ...

a)

zariadenia školského stravovania,6)

b)

školské kluby detí,7)

c)

pedagogicko-psychologické poradne,8)

d)

zariadenia praktického vyučovania,11)

e)

školské strediská záujmovej činnosti.12)

(2)

Finančné prostriedky určené pre školské zariadenia podľa § 8 ods. 1 písm. b) sa rozdelia pre ...

(3)

Pre každú kategóriu školských zariadení daného druhu podľa odseku 1 písm. b) až e) s rovnakým ...

(4)

Pre každú kategóriu školského zariadenia daného druhu sa určí normatívny príspevok na jedného ...

(5)

Základný normatívny príspevok pre daný druh školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b) až ...

(6)

Normatívny príspevok na žiaka školského klubu detí podľa odseku 1 písm. b), ktorý je súčasťou ...

(7)

Finančný príspevok na školské zariadenie na bežný kalendárny rok sa určí ako súčin príslušného ...

(8)

Pre školské zariadenia podľa odseku 1 písm. a) sa určí finančný príspevok na hlavné jedlo ...

(9)

Finančný príspevok na hlavné jedlo na kalendárny rok sa určí ako podiel 60 % objemu finančných ...

(10)

Finančný príspevok na školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok sa ...

(11)

Normatívny príspevok na žiaka školského klubu detí podľa odseku 1 písm. b), ktorý je pri zdravotníckom ...

a)

pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom ...

b)

pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 100 % normatívneho ...

§ 9b
Postup pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre špeciálne školské zariadenia
(1)

Na účely výpočtu objemov finančných prostriedkov pre špeciálne školské zariadenia okrem špeciálnych ...

a)

zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva,

b)

špeciálne výchovné zariadenia.

(2)

Z finančných prostriedkov určených na bežné výdavky pre špeciálne školské zariadenia sa odpočítajú ...

(3)

Finančné prostriedky podľa odseku 2 sa rozdelia pre druhy špeciálnych školských zariadení podľa ...

(4)

Pri výpočte objemu finančných prostriedkov na bežný kalendárny rok pre špeciálne školské ...

(5)

Na určenie normatívneho príspevku pre špeciálne školské zariadenia podľa odseku 1 písm. a) ...

(6)

Objem finančných prostriedkov

a)

pre diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium, reedukačný detský domov a reedukačný ...

1.

dvoch tretín priemerného denného počtu žiakov - chovancov v predchádzajúcom školskom roku,

2.

jednej tretiny priemerného denného počtu žiakov - chovancov v novom školskom roku, ktorý začal ...

3.

zodpovedajúceho normatívneho príspevku,

b)

pre novovzniknuté diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium, reedukačný detský domov ...

(7)

Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy je 250 % normatívu na dieťa materskej školy určenej ...

(8)

Normatív na dieťa materskej školy alebo špeciálnej materskej školy pri zdravotníckom zariadení, ...

a)

pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom ...

b)

pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 100 % normatívneho ...

(9)

Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy internátnej sa skladá z normatívu na dieťa špeciálnej ...

§ 10
Využitie vzdelávacích poukazov podľa § 7 ods. 9 zákona
(1)

Pri uskutočňovaní systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými ...

a)

v základných školách,

b)

na stredných školách,

c)

v školských zariadeniach.

(2)

Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami podľa odseku 1 je pravidelná ...

(3)

Pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na záujmovom vzdelávaní sa postupuje rovnako ako pri ospravedlňovaní ...

(4)

Poskytovateľ záujmového vzdelávania, financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov, organizuje ...

(5)

Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom základné školy a stredné školy na začiatku školského ...

(6)

Vzdelávací poukaz obsahuje

a)

identifikačné údaje o držiteľovi poukazu,

b)

údaje o škole, ktorá poukaz vydala,

c)

poučenie.

Vzor vzdelávacieho poukazu je uvedený v prílohe č. 4.

(7)

Za každý získaný vzdelávací poukaz poskytovateľ dostane prostredníctvom zriaďovateľa z kapitoly ...

(8)

Hodnotu poukazu pre bežný kalendárny rok určuje ministerstvo ako podiel objemu finančných prostriedkov ...

(9)

Prostredníctvom vzdelávacích poukazov dostávajú finančné príspevky poskytovatelia nad rámec ...

§ 11
Úprava objemu finančných prostriedkov podľa § 7 ods. 7 zákona
(1)

Ak nastane v priebehu kalendárneho roka zmena počtu žiakov v školách u niektorého zriaďovateľa ...

(2)

Pri zmene počtu žiakov v jednotlivých školách o viac ako 5 %, ktorá nepredstavuje celkovú zmenu ...

§ 12
Určovanie garantovaného minima podľa § 8a ods. 1 zákona

Garantované minimum pre zriaďovateľov štátnych škôl podľa § 8a ods. 1 zákona sa určí takto: ...

a)

pre každého zriaďovateľa sa určí objem finančných prostriedkov v súlade s normatívmi určenými ...

b)

pre každého zriaďovateľa sa určí garantované minimum ako súčin 95 % objemu finančných prostriedkov ...

c)

pre jednotlivých zriaďovateľov sa porovná objem finančných prostriedkov pridelených podľa písmena ...

§ 13
Spoločné ustanovenia
(1)

Teplotné pásma pre potreby tohto nariadenia vlády stanoví ministerstvo na základe dlhodobého priemeru ...

(2)

Finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov podľa § 7 ods. 9 zákona sa poskytujú ...

(3)

Na výpočet normatívneho príspevku školského zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. b) a e) sa započítava ...

(4)

Na výpočet objemu finančných prostriedkov pre školské zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. c) ...

a)

pre kategóriu okresných pedagogicko-psychologických poradní žiak základnej školy a dieťa materskej ...

b)

pre kategóriu krajských pedagogicko-psychologických poradní žiak strednej školy so sídlom v územnom ...

(5)

Na výpočet objemu finančných prostriedkov sa pre kategóriu centier výchovnej a psychologickej ...

(6)

Finančné prostriedky určené štátnym školským zariadeniam podľa § 9 ods. 1 a § 9b ods. 1 na ...

(7)

Finančný príspevok na hlavné jedlo a na doplnkové jedlo určený podľa § 9 ods. 8 až 10 sa poskytuje ...

(8)

Finančný príspevok na hlavné jedlo a na doplnkové jedlo určený podľa § 9 ods. 8 až 10 sa poskytuje ...

(9)

Pri určovaní normatívov sa suma finančných prostriedkov určených pre školy v § 3 ods. 1 znižuje ...

§ 13a
Prechodné ustanovenia
(1)

Pri určovaní normatívov v rokoch 2005 a 2006 sa suma finančných prostriedkov určených pre štátne ...

(2)

Na roky 2005 a 2006 určí podiel finančných prostriedkov na teplo z finančných prostriedkov na ...

§ 14
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

  Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl

  Prevziať prílohu - Tabuľka 01 ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

  Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie školských ...

  Číslokategórie Kategória školských zariadení s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným ...

  Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náročnosti – KTN 1 ...

  Kategória zariadení s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náročnosti ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

  Kategórie školských zariadení

   Druh školského zariadenia § 9 ods. 1   Kategória  školský klub detí   – školský ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 04-1 ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 758/2004 Z. z.

  Hodnoty zvýšených koeficientov pre školy s počtom žiakov do 250 Početžiakov Koeficient Početžiakov ...

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

  Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v špeciálnych základných ...

  Skupina Koeficientpre špe-ciálne zá-kladnéškoly Koeficientpre špeciálnetriedy v zá-kladných ...

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

  Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných triedach základnej ...

  Tabuľka č. 1 Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných ...

  Skupina Koeficient Zaradenie žiaka do skupiny podľa postihnutia a intelektového nadania 1. 1,700 ...

  Tabuľka č. 2 Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných ...

  Skupina Koeficient Zaradenie žiaka do skupiny podľa postihnutia a intelektového nadania 1. 1,700 ...

Poznámky

 • 1)  § 31 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 ...
 • 2)  § 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v ...
 • 3)  § 8 ods. 6 a 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ...
 • 6)  § 31 ods. 2 zákona č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 6 ods. 1 zákona č. 279/1993 Z. z.
 • 8)  § 21 zákona č. 279/1993 Z. z.
 • 11)  § 36 ods. 2 zákona č. 279/1993 Z. z.
 • 12)  § 6 ods. 2 zákona č. 279/1993 Z. z.
 • 12a)  § 4 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 43/1996 Z. z. o podrobnostiach o ...
 • 12b)  § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.
 • 12c)  § 2 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti ...
 • 15)  § 35 zákona č. 596/2003 Z. z.
 • 16)  § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore