Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty 199/2005 účinný od 01.03.2020


Platnosť od: 14.05.2005
Účinnosť od: 01.03.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 199/2005 s účinnosťou od 01.03.2020 na základe 21/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie ustanovuje

a)
ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty, ...
b)
ochranné opatrenia proti rozširovaniu škodlivých organizmov v rámci územia členských štátov dopravnými ...
c)
vydávanie rastlinolekárskeho osvedčenia (ďalej len „fytocertifikát“) a fytocertifikátu pre opätovný ...
(2)

Toto nariadenie sa vzťahuje na drevo, ak

a)
má zachovaný úplne alebo čiastočne prirodzený oblý povrch (neopracované drevo), s kôrou alebo bez kôry, ...
b)
je vo forme prekladov, rozpier, paliet, obalového materiálu alebo pomocného dreva používaného pri preprave ...
(3)

Koordinačným a kontaktným orgánom pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany zdravia rastlín je Ministerstvo ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a)

pestovaním akákoľvek činnosť súvisiaca s umiestňovaním rastlín tak, aby sa zabezpečil ich ďalší rast, ...

b)

rastlinami určenými na pestovanie

1.

rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po preprave na iné stanovište naďalej pestovať alebo presadiť, ...

2.

rastliny, ktoré sa nepestujú a po preprave na iné stanovište sa majú pestovať,

c)

zodpovedným orgánom

1.

v Slovenskej republike orgán rastlinolekárskej starostlivosti,1)

2.

v inom členskom štáte organizácia na ochranu rastlín členského štátu podľa Medzinárodného dohovoru o ...

d)

vyhlásením alebo opatrením vyhlásenie alebo opatrenie vykonané alebo prijaté podľa osobitného predpisu2) ...

1.

zástupcami národnej organizácie na ochranu rastlín tretej krajiny alebo pod ich dohľadom inými štátnymi ...

2.

zástupcami, štátnymi zamestnancami alebo kvalifikovanými odborníkmi, ktorých zamestnáva jeden zo zodpovedných ...

e)

orgánom miesta vstupu zodpovedný orgán členského štátu, ktorý má na starosti miesto vstupu; ak ide o ...

f)

orgánom miesta určenia zodpovedný orgán v členskom štáte, ktorý zodpovedá za územie, v ktorom sa nachádza ...

g)

colným úradom miesta vstupu colný úrad miesta vstupu, do ktorého sa rastliny, rastlinné produkty alebo ...

h)

colným úradom miesta určenia colný úrad miesta určenia podľa osobitného predpisu,3)

i)

partiou počet jednotiek samostatnej komodity identifikovateľnej podľa homogenity jej zloženia a pôvodu ...

j)

zásielkou množstvo tovaru, ku ktorému patrí samostatný doklad, ktorý sa vyžaduje pre colné formality4) ...

k)

colne schváleným určením určenie podľa osobitného predpisu,5)

l)

tranzitom preprava tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu z jedného miesta na druhé v rámci colného ...

§ 3
Podmienky dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)

Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať, prepravovať a rozširovať

a)
škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti A,
b)
rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti A napadnuté škodlivými organizmami, ktoré ...
(2)

Do chránených zón je zakázané dovážať, prepravovať a rozširovať

a)
škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti B,
b)
rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti B napadnuté príslušnými škodlivými organizmami, ...
(3)

Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na prípady nie značného rozsahu napadnutia rastlín škodlivými organizmami ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na rozširovanie škodlivých organizmov dopravnými prostriedkami ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú podľa požiadaviek členských štátov na škodlivé organizmy, ...

§ 4
Zákaz dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)

Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené ...

(2)

Do chránených zón je zakázané dovážať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené ...

(4)

Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, ...

(5)

Pri udelení výnimky podľa odseku 4 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto ...

§ 5
Dovoz a preprava rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)

Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať a v rámci Slovenskej republiky prepravovať rastliny, ...

(2)

Do chránených zón je zakázané dovážať a v rámci chránených zón prepravovať rastliny, rastlinné produkty ...

(3)

Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú ...

(4)

Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, ...

(5)

Pri udelení povolenia podľa odseku 4 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené ...

§ 6
Rastlinolekárska kontrola a registrácia
(1)

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A, ktoré sú uvádzané na ...

a)
nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,
b)
v prípade rastlín a rastlinných produktov uvedených v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými ...
c)
v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 4 časti A spĺňajú ...
(2)

Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú vypestované alebo vyrobené na území ...

(3)

Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa odsekov 1 a 2 na príslušných rastlinách ...

(4)

Ak sú v Slovenskej republike alebo v členskom štáte určenia ustanovené osobitné požiadavky týkajúce ...

(5)

Osivá uvedené v prílohe č. 4 časti A, ktoré majú byť prepravované do iného členského štátu, podliehajú ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1, 4 a 5 sa

a)
vzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Slovenskej ...
b)
nevzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci chránenej zóny alebo ...
c)
nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva podľa § ...
(7)

Rastlinolekárskou kontrolou podľa odsekov 1, 4 a 5 sa zisťuje výskyt škodlivých organizmov

a)
na rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch uvedených v prílohe č. 5 časti A, ktoré ...
b)
v prevádzkových priestoroch,
c)
najmenej raz ročne, aspoň vizuálnou prehliadkou bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky podľa ...
(8)

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa vyžadujú podľa odsekov 1 až 5 rastlinolekárske ...

(9)

O registráciu musia tiež požiadať

a)
fyzické osoby alebo právnické osoby vrátane tých, ktoré prevádzkujú spoločné sklady a distribučné strediská ...
b)
fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých predmetom podnikania je výroba a sušenie obalového materiálu ...
(10)

Žiadateľ o registráciu kontrolnému ústavu predkladá

a)
žiadosť o registráciu výrobcu a dovozcu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6 časti A,
b)
potvrdenie o tom, že má zabezpečený karanténny sklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7,
c)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, a výpis zo živnostenského ...
d)
výpis z evidencie nie starší ako tri mesiace, ak ide o súkromne hospodáriaceho roľníka,9)
e)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo jeho fotokópiu, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.10) ...
(11)

Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 16, kontrolný ústav zapíše žiadateľa do registra pod registračným ...

(12)

Ak kontrolný ústav podľa odseku 10 zistí, že žiadateľ nebude schopný spĺňať povinnosti podľa odseku ...

(13)

Register výrobcov a dovozcov obsahuje najmä

a)
obchodné meno, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého ...
b)
registračné číslo, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré poverili osoby registrované podľa ...
d)
rozsah a povahu činností podľa žiadosti o registráciu,
e)
presnú adresu všetkých pracovísk a prevádzok, v ktorých sa pestujú rastliny a vyrábajú rastlinné produkty ...
f)
údaje o skončení činnosti registrovanej osoby.
(14)

Registrovaná osoba je povinná požiadať o zmenu alebo doplnenie rozsahu registrácie, ak sa rozhodne vykonávať ...

(15)

Kontrolný ústav prijme potrebné opatrenia, ak sa preukáže, že registrovaná osoba prestala spĺňať podmienky ...

(16)

Registrovaná osoba je povinná

a)
uchovávať aktualizovaný nákres pozemkov a priestorov, v ktorých pestuje, vyrába, skladuje alebo používa ...
b)
viesť záznamy a uchovávať doklady najmenej jeden rok odo dňa, keď došlo k poslednému prevodu rastlín, ...
1.
zakúpila na účely uskladnenia, prebalenia alebo pestovania,
2.
sa nachádzajú v štádiu výroby, alebo
3.
odoslala iným osobám,
c)
byť k dispozícii alebo poveriť inú osobu v oblasti rastlinnej výroby a zdravia rastlín, ktorá bude k ...
d)
vykonávať vo vhodnom čase vizuálne kontroly podľa pokynov kontrolného ústavu,
e)
umožniť prístup osobám oprávneným kontrolným ústavom na účely rastlinolekárskej kontroly a odoberania ...
f)
oznámiť bezodkladne kontrolnému ústavu každý nezvyčajný výskyt škodlivých organizmov alebo príznakov ...
g)
zabezpečiť totožnosť materiálu do doby, kým sa k nemu nepripojí rastlinný pas vydaný podľa § 7 ods. ...
h)
dodržiavať osobitné povinnosti týkajúce sa zdravotného stavu rastlín, a to najmä zvláštne vyšetrenie, ...
i)
viesť záznamy o vykonaných opatreniach nariadených kontrolným ústavom a uchovávať ich aspoň jeden rok. ...
(17)

Ak nehrozí rozširovanie škodlivých organizmov,

a)
registrácii podľa odsekov 8 a 9 nepodliehajú malí výrobcovia alebo spracovatelia, ktorých celá produkcia ...
b)
rastlinolekárskej kontrole podľa ustanovení tohto paragrafu nepodliehajú rastliny, rastlinné produkty ...
§ 7
Rastlinné pasy
(1)

Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa § 6 ods. 1 a 4 zistí, že ustanovené podmienky ...

(2)

Ak ide o osivo podľa § 6 ods. 5, rastlinný pas nemusí byť vydaný, ak sa zabezpečilo, že z dokladov vydaných ...

(3)

Ak rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 nie je zameraná na podmienky platné pre chránené zóny alebo ...

(4)

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A I. kapitole a osivo podľa ...

(5)

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A II. kapitole a osivo ...

(6)

Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré spĺňajú ...

(7)

Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú ...

(8)

Rastlinné pasy vydáva, vystavuje a uchováva

a)
kontrolný ústav, alebo
b)
pod jeho kontrolou po udelení oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov
1.
osoba registrovaná podľa § 6 ods. 8,
2.
osoba, ktorá žiada o vydanie náhradného rastlinného pasu podľa odseku 15 písm. b),
3.
dovozcovia podľa § 13 ods. 2.
(9)

Registrovaná osoba podľa odseku 8 písm. b) musí požiadať kontrolný ústav o oprávnenie na vydávanie rastlinných ...

(10)

Kontrolný ústav zruší oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov osobám uvedeným v odseku 9, ak zistí ...

(11)

Pri vydaní rastlinného pasu musia byť splnené tieto podmienky:

a)
rastlinný pas musí obsahovať informácie podľa prílohy č. 8 a pozostáva z návesky alebo návesky a sprievodného ...
1.
náveska nesmie byť predtým použitá a musí byť vyhotovená z vhodného materiálu,
2.
použitie samolepiacich návesiek musí byť schválené kontrolným ústavom,
3.
ako sprievodný doklad možno použiť akýkoľvek doklad, ktorý sa bežne používa na obchodné účely,
b)
informácie uvedené v prílohe č. 8 musia byť vytlačené a uvedené aspoň v jednom z úradných jazykov členských ...
c)
informácie na rastlinnom pase musia byť vytlačené, napísané písacím strojom alebo paličkovým písmom ...
d)
ak ide o sadivové zemiaky, namiesto rastlinného pasu možno použiť návesku podľa osobitného predpisu,13) ...
e)
ak ide o osivo slnečnice ročnej (Helianthus annus L.), osivo ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum ...
f)
ak osoby uvedené v odseku 8 písm. b) chcú odoslať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety do ...
g)
na rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny ...
h)
na rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety nepochádzajúce z členských ...
i)
osoby uvedené v odseku 8 písm. b) sú zodpovedné za pripojenie časti rastlinného pasu, ktorá pozostáva ...
(12)

Vydanie rastlinného pasu zahŕňa prípravu pasu, vyplnenie údajov a činnosť potrebnú na to, aby rastlinný ...

(13)

Ak rastlinný pas pozostáva z návesky a sprievodného dokladu,

a)
časť rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky, musí obsahovať údaje podľa bodov 1 až 5 prílohy č. ...
b)
časť rastlinného pasu pozostávajúca zo sprievodného dokladu musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. ...
(14)

V sprievodnom doklade, ktorý je súčasťou rastlinného pasu, možno uviesť aj iné údaje podľa osobitného ...

(15)

Rastlinný pas možno nahradiť iným rastlinným pasom (ďalej len „náhradný rastlinný pas“), ak sú splnené ...

a)
nedošlo k porušeniu osobitných požiadaviek ustanovených v prílohe č. 4,
1.
len ak sa zásielky rozdelili, alebo
2.
ak sa niekoľko zásielok alebo ich častí spojilo,
3.
ak sa zmenil zdravotný stav zásielok,
b)
nahradenie možno uskutočniť na žiadosť registrovanej osoby,
c)
náhradný rastlinný pas môže vystaviť zodpovedný orgán oblasti, v ktorej sa nachádzajú prevádzkové priestory, ...
d)
na náhradnom pase musí byť vedľa rozlišovacieho znaku „RP“ (náhradný pas) uvedené registračné číslo ...
e)
podľa toho, kde je náhradný rastlinný pas uchovaný, kontrolný ústav môže doručiť uvedený rastlinný pas ...
§ 8
Rastlinolekárske opatrenia
(1)

Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly podľa § 6 ods. 1, 4, 5 a 7 zistí, že ustanovené podmienky ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej ...

(3)

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 1, 4 a 5, ...

a)
primeranému ošetreniu,
b)
povoleniu na prepravu pod dohľadom kontrolného ústavu do oblastí, v ktorých tieto rastliny, rastlinné ...
c)
povoleniu na prepravu pod dohľadom kontrolného ústavu do miest priemyselného spracovania, alebo
d)
zničeniu.
(4)

Ak rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spĺňajú na základe primeraného ošetrenia podľa odseku ...

(5)

Ak sa nepotvrdí, že je vylúčené nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, úplne alebo čiastočne ...

(6)

Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej u fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa ...

§ 9
Vykonávanie rastlinolekárskej kontroly
(1)

Kontrolný ústav vykonáva15) rastlinolekársku kontrolu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov ...

a)
v miestach prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
b)
v prevádzkových priestoroch, kde sa pestujú, vyrábajú, skladujú alebo ponúkajú na predaj rastliny, rastlinné ...
c)
v miestach, v ktorých sa vykonávajú akékoľvek iné kontroly dokladov z iných ako rastlinolekárskych dôvodov.16) ...
(2)

Fytoinšpektor vykonáva17) najmenej raz ročne rastlinolekársku kontrolu prevádzkových priestorov fyzických ...

(3)

Obchodní nákupcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov ako koneční užívatelia profesionálne ...

(4)

Fytoinšpektorovi pri vykonávaní rastlinolekárskej kontroly podľa odsekov 1 a 2 musí byť umožnený prístup ...

(5)

Fytoinšpektor môže rastlinolekársku kontrolu vykonať v spolupráci s odborníkom Komisie podľa § 18.

(6)

Ak sa počas rastlinolekárskych kontrol vykonávaných podľa tohto paragrafu zistí, že rastliny, rastlinné ...

(7)

Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom odborných činností v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti, ...

(8)

Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom laboratórneho testovania iba právnickú osobu, ktorá zaručuje nestrannosť, ...

§ 10
Dovoz
(1)

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, dovezené z tretej krajiny ...

(2)

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa odseku 1 možno prepustiť len do jedného z colných ...

a)
nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,
b)
uvedené v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy, ...
c)
uvedené v prílohe č. 4 časti A spĺňajú osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy alebo spĺňajú ...
d)
sú sprevádzané originálom fytocertifikátu alebo originálom fytocertifikátu pre opätovný vývoz vydaného ...
(3)

Pre chránené zóny sa odseky 1 a 2 vzťahujú na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené ...

(4)

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, dovezené z tretej ...

(5)

Ak hrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, odseky 1 až 4 sa uplatňujú tiež na rastliny, ...

(6)

Ak ide o rastliny alebo rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 9, kontrolný ústav môže prijať proti ...

§ 11
Rastlinolekárska kontrola pri dovoze
(1)

Kontrolný ústav vykonáva rastlinolekársku kontrolu

a)
každej zásielky deklarovanej podľa colných formalít obsahujúcej rastliny, rastlinné produkty alebo iné ...
b)
každej partie deklarovanej podľa colných formalít obsahujúcej rastliny, rastlinné produkty alebo iné ...
(2)

Na základe rastlinolekárskej kontroly podľa odseku 1 sa určí, či zásielka alebo partia

a)
je sprevádzaná požadovaným fytocertifikátom,
b)
pozostáva alebo obsahuje vo svojej celistvosti alebo v jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzorkách ...
c)
ak ide o drevný obalový materiál vo svojej celistvosti alebo v jednej alebo viacerých reprezentatívnych ...
(3)

Ak nie je dôkaz o tom, že požiadavky podľa § 10 ods. 2 neboli splnené, kontroly totožnosti a kontroly ...

a)
prehliadka rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nachádzajúcich sa v zásielke alebo partii ...
b)
rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v zásielke alebo partii boli dovezené z tretej krajiny, ...
(4)

Kontrolu zdravotného stavu možno vykonávať so zníženou početnosťou, ako je uvedené v odseku 1, ak existuje ...

(5)

Fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz vydaný na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohách ...

a)
musí byť vyplnený v jednom z úradných jazykov členských štátov,
b)
nesmie byť vystavený v tretej krajine viac ako 14 dní pred dátumom odoslania rastlín, rastlinných produktov ...
c)
musí obsahovať údaje uvedené vo vzoroch fytocertifikátu, ktoré sú špecifikované v Medzinárodnom dohovore ...
d)
vydáva zodpovedný orgán, poverený na tento účel, podľa platných právnych predpisov tretej krajiny vývozu ...
(6)

Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A I. kapitole ...

(7)

Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A alebo časti ...

(8)

Ak osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4 môžu byť splnené v iných miestach, ako sú miesta pôvodu, alebo ...

§ 12
Výnimky z rastlinolekárskej kontroly pri dovoze
(1)

Kontrolný ústav vykoná rastlinolekársku kontrolu zásielky alebo partie, ktorá pochádza z tretích krajín ...

(2)

Ak sa na základe colných formalít zistí, že zásielka alebo partia prichádzajúca z tretej krajiny obsahuje ...

(3)

Ak po vykonaní rastlinolekárskej kontroly kontrolným ústavom pretrvávajú pochybnosti vzhľadom na totožnosť ...

(4)

Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ...

a)
prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta členského štátu na druhé ...
b)
prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta na druhé miesto v rámci ...
c)
dovoz malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na spotrebu ...
d)
dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a na pokusné, vedecké alebo šľachtiteľské ...
(5)

Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, ...

(6)

Pri udelení výnimky podľa odseku 5 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto ...

(7)

Rastlinolekárska kontrola podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c) sa môže vykonať na základe technických dohôd ...

§ 13
Povinnosti dovozcu, tranzit a rastlinolekárske opatrenia pri dovoze
(1)

Rastlinolekárska kontrola podľa § 11 ods. 1 a 2 a § 12 ods. 1 až 3 s prihliadnutím na § 4 sa musí vykonať ...

(2)

Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 časti ...

(3)

Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B alebo ...

a)
typ rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov podľa Integrovaného sadzobníka Európskej únie ...
b)
vyhlásenie: „Táto zásielka obsahuje produkty rastlinolekárskeho významu“,
c)
číslo fytocertifikátu,
d)
registračné číslo dovozcu podľa odseku 2.
(4)

Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B, jeho ...

(5)

Kontrolu dokladov a rastlinolekársku kontrolu podľa § 12 ods. 1 až 3 s prihliadnutím na § 4 musí vykonať ...

(6)

Kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu musí vykonať bez toho, aby boli dotknuté odseky 7 a ...

(7)

Ak ide o tranzit zásielky z tretích krajín, kontrolný ústav v mieste vstupu môže po dohode so zodpovedným ...

(8)

Kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu zásielky možno vykonať, ak ide o tranzit, aj v mieste ...

(9)

Pri tranzite zásielky musia byť splnené tieto podmienky:

a)
obal zásielky alebo jej dopravný prostriedok musí byť uzatvorený alebo zapečatený tak, aby sa zabránilo ...
b)
zásielka musí byť odoslaná na schválené miesto určenia; zmenu schváleného miesta určenia možno povoliť, ...
c)
zásielka musí byť sprevádzaná rastlinolekárskym dokladom o preprave zásielky podľa vzoru uvedeného v ...
d)
rastlinolekársky doklad o preprave zásielky musí byť vyplnený a podpísaný dovozcom zásielky pod dohľadom ...
e)
zásielka nachádzajúca sa na schválenom mieste určenia podľa odseku 8 musí byť uskladnená oddelene od ...
(10)

Fytocertifikát, ktorý sa predkladá kontrolnému ústavu na účely kontroly dokladov podľa § 11 ods. 2 písm. ...

(11)

Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že podmienky podľa § 10 ods. 2 a 3 boli splnené, ...

(12)

Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že podmienky podľa § 10 ods. 2 a 3 neboli splnené, ...

a)
zamietnutie vstupu celej zásielky alebo jej časti na územie členského štátu,
b)
preprava do miesta určenia, ktoré sa nachádza mimo územia členského štátu pod colným dohľadom a v súlade ...
c)
odstránenie napadnutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov zo zásielky,
d)
zničenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
e)
uvalenie karantény do doby skončenia skúšok alebo úradných testov rastlín, rastlinných produktov alebo ...
f)
vykonanie vhodného ošetrenia vo výnimočných prípadoch, na základe ktorého kontrolný ústav považuje podmienky ...
(13)

Ak ide o prípady podľa odseku 12 písm. a) až d), fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz ...

(14)

Kontrolný ústav informuje Komisiu a organizáciu ochrany rastlín tretej krajiny pôvodu alebo tretej odosielateľskej ...

(15)

Kontrolný ústav pri vykonávaní kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu musí aj v mieste určenia ...

(16)

Ministerstvo oznamuje18)

a)
Komisii zoznam miest vstupu a miest určenia podľa odsekov 6 a 7,
b)
ostatným členským štátom zoznam miest vstupu vrátane akejkoľvek zmeny v tomto zozname.
(17)

Ministerstvo môže požiadať o finančný príspevok členských štátov na účely posilnenia kontrolného vybavenia ...

§ 14
Úhrada nákladov pri dovoze
(1)

Pri dovoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sa uhrádzajú kontrolnému ústavu náklady ...

(2)

Štandardná úhrada podľa odseku 1 je uvedená v prílohe č. 13.

(3)

Mimoriadna úhrada podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
vystavenie rastlinného pasu v mieste vstupu,
b)
kontrolu vykonanú mimo pracovného času fytoinšpektora,
c)
dobu čakania fytoinšpektora z dôvodu oneskoreného príchodu zásielky,
d)
dodatočnú kontrolu alebo dodatočné laboratórne testovanie potrebné na potvrdenie výsledkov kontroly,
e)
vyhotovenie kópie dokladov.
(4)

Ak došlo k úhrade za dovoz podľa odseku 1 v mieste vstupu, úhrada pri ďalšej rastlinolekárskej kontrole ...

(5)

Ak sa vykonávajú menej časté kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa § 11 ods. 3 a 4, ...

§ 15
Vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválenom mieste určenia
(1)

Dovozca zásielky môže požiadať kontrolný ústav o vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 dovozca zásielky priloží technickú špecifikáciu obsahujúcu informácie na vyhodnotenie ...

a)
informácie týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa majú dovážať, ...
b)
ak mu bol udelený štatút oprávnený príjemca podľa osobitného predpisu25) alebo ak navrhované miesto ...
(3)

Kontrolný ústav žiadosť podľa odsekov 1 a 2 preskúma, vyhodnotí vhodnosť navrhovaného miesta určenia ...

(4)

Dovozca zásielky, ktorej kontrola totožnosti a kontrola zdravotného stavu sa môže vykonať v schválenom ...

a)
písomne oznámiť aspoň 48 hodín pred dovozom zásielky orgánu miesta určenia najmä
1.
názov, adresu a lokalitu schváleného miesta určenia,
2.
dátum a čas príchodu zásielky do schváleného miesta určenia,
3.
číslo, dátum a miesto vystavenia rastlinolekárskeho dokladu o preprave zásielky,
4.
meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a registračné číslo dovozcu,
5.
číslo fytocertifikátu,
b)
oznámiť orgánu miesta určenia akúkoľvek zmenu informácií a údajov poskytnutých podľa písmena a).
(5)

Kontrolný ústav vedie zoznam schválených miest určenia. Ministerstvo na požiadanie predkladá tento zoznam ...

(6)

Ak kontrolný ústav zistí skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne vykonávanie kontroly totožnosti ...

(7)

Ministerstvo oznámi Komisii a príslušnému členskému štátu všetky závažné prípady porušenia podmienok ...

§ 16
Potvrdenie vykonania kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválenom mieste určenia
(1)

Po vykonaní kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu zásielky v schválenom mieste určenia kontrolný ...

(2)

Ak sa na základe kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa odseku 1 rozhodne o uvoľnení ...

(3)

Ak sa na základe kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa odseku 1 rozhodne o povinnosti ...

§ 17
Poskytovanie informácií
(1)

Zodpovedný orgán prijme všetky potrebné opatrenia na zničenie príslušných škodlivých organizmov, alebo ...

(2)

Ak ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z tretích krajín, o ktorých sa ...

(3)

Ak existuje iné bezprostredné nebezpečenstvo, ako je uvedené v odseku 2, ministerstvo bezodkladne informuje18) ...

(4)

Zodpovedný orgán vykonáva pravidelné a systematické prehliadky výskytu škodlivých organizmov, vo vzťahu ...

(5)

Ministerstvo bezodkladne písomne informuje18) Komisiu a členské štáty o

a)
výskyte škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A I. kapitole alebo v prílohe č. 2 časti ...
b)
skutočnom alebo predpokladanom výskyte akýchkoľvek škodlivých organizmov, ktoré nie sú uvedené v prílohe ...
c)
prijatých opatreniach, ktoré prijalo alebo ktoré chce prijať; tieto opatrenia musia zabrániť nebezpečenstvu ...
d)
zisteniach a opatreniach, ktoré kontrolný ústav chce prijať alebo prijal vo vzťahu k rastlinám, rastlinným ...
§ 18
Odborníci Komisie
(1)

Ak Komisia prijme rozhodnutie na účely zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania právnych predpisov ...

(2)

Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonajú v spolupráci so zodpovednými orgánmi podľa odsekov 4 a 5.

(3)

Kontroly podľa odseku 1 možno vykonať v súvislosti s týmito úlohami:

a)
monitorovanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 6,
b)
vykonávanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 9 ods. 5,
c)
monitorovanie alebo vykonávanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 10 ods. 1 a 2,
d)
vykonávanie alebo monitorovanie činností určených v technických dohodách podľa § 12 ods. 7,
e)
monitorovanie podľa § 4 ods. 3, § 5 ods. 4, § 12 ods. 4 písm. d) a § 17,
f)
vykonávanie iných povinností pridelených odborníkom Komisie.
(4)

Na účely plnenia úloh uvedených v odseku 3 odborníci uvedení v odseku 1 môžu

a)
navštevovať škôlky a iné miesta, kde sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pestujú, vyrábajú, ...
b)
navštevovať miesta, kde sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly podľa § 6 alebo podľa § 10 až 16,
c)
žiadať informácie od zodpovedných orgánov,
d)
sprevádzať fytoinšpektorov pri vykonávaní činnosti na účely uplatnenia tohto nariadenia.
(5)

Ministerstvo a kontrolný ústav prijmú opatrenia, aby ciele a efektívnosť inšpekcií neboli ohrozené. ...

(6)

Odborníci musia mať splnomocnenie od zodpovedného orgánu rastlinolekárskej starostlivosti a musia dodržiavať ...

(7)

Ak inšpekcia pozostáva z monitorovania kontrol podľa § 6, § 10 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 5, na mieste sa ...

§ 19
Finančný príspevok
(1)

Pri zavlečení alebo rozširovaní škodlivého organizmu uvedeného v prílohách č. 1 a 2 na územie Slovenskej ...

(2)

Ak škodlivý organizmus podľa odseku 1 pochádza zo Slovenskej republiky, oznámi ministerstvo na požiadanie ...

(3)

Odborníci uvedení v § 18 môžu vykonať kontrolu na účely doplnenia informácií podľa odseku 2.

§ 20
Preberanie a vykonávanie právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto nariadením sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14. ...

§ 21
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu ...

§ 22
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  VZOR POTVRDENIE o existencii karanténneho skladu

  Prevziať prílohu - Vzor 07

  Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  POŽADOVANÉ INFORMÁCIE NA NÁVESKE

  1.

  „ES – rastlinný pas“.

  2.

  Označenie kódu členského štátu.

  3.

  Označenie zodpovedného úradného orgánu alebo jeho rozlišujúci kód.

  4.

  Registračné číslo.

  5.

  Individuálne poradové číslo alebo číslo týždňa alebo dávky.

  6.

  Botanický názov.

  7.

  Množstvo.

  8.

  Rozlišovacie označenie „ZP“ (chránená zóna) pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené ...

  9.

  Rozlišovací znak „RP“ (náhradný rastlinný pas) v prípade nahradenia rastlinného pasu a registračné číslo ...

  10.

  Názov krajiny pôvodu alebo krajiny vývozu v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov ...

  Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY, PRI KTORÝCH SA MÔŽU PRIJAŤ INÉ OPATRENIA

  1.

  Obilniny a ich deriváty.

  2.

  Sušené strukoviny (Viciaceae).

  3.

  Hľuzy manioku a jeho deriváty.

  4.

  Zvyšky vzniknuté pri produkcii rastlinných olejov.

  Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Časť A

  Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Časť A

  Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  VZOR RASTLINOLEKÁRSKY DOKLAD O PREPRAVE ZÁSIELKY

  Prevziať prílohu - Vzor 12

  Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  ŠTANDARDNÁ ÚHRADA

    Položka Množstvo Cena v eurách 401.1 za kontrolu dokladov za zásielku 7 401.2 za kontrolu totožnosti ...

  Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

  Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých ...

  2.

  Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa ustanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia ...

  3.

  Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorá špecifikuje určité rastliny, ktoré nie sú uvedené ...

  4.

  Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorou sa ustanovuje stupeň štandardizácie rastlinných ...

  5.

  Smernica Komisie 2005/77/ES z 11. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha V k smernici Rady 2000/29/ES ...

  6.

  Smernica Komisie 2006/14/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady ...

  7.

  Smernica Komisie 2006/35/ES z 24. marca 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici ...

  8.

  Smernica Komisie 2007/41/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k Smernici Rady 2000/29/ES o ...

  9.

  Smernica Komisie 2008/64/ES z 27. júna 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady ...

  10.

  Smernica Komisie 2008/109/ES z 28. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady ...

  11.

  Smernica Komisie 2009/7/ES z 10. februára 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, IV a V k smernici ...

  12.

  Smernica Komisie 2009/118/ES z 9. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II až V k smernici ...

  13.

  Smernica Komisie 2010/1/EÚ z 8. januára 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k smernici ...

  14.

  Smernica Rady 2009/143/EÚ z 26. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/29/ES, pokiaľ ide ...

  15.

  Vykonávacia smernica Komisie č. 2014/19/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa mení príloha I k smernici ...

  16.

  Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným ...

  17.

  Vykonávacia smernica Komisie 2014/78/EÚ zo 17. júna 2014, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, ...

  18.

  Vykonávacia smernica Komisie 2014/83/EÚ z 25. júna 2014, ktorou sa menia prílohy I, II, III, IV a V ...

  19.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1279 zo 14. júla 2017, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici ...

  20.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1920 z 19. októbra 2017, ktorou sa mení príloha IV k smernici ...

  21.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/523 z 21. marca 2019, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici ...

Poznámky

 • 1)  § 23 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. ...
 • 2)  Zákon č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Článok 340b ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie ...
 • 4)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5)  Článok 4 bod 15 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex ...
 • 6)  Článok 91 nariadenia (EHS) č. 2913/92.
 • 7)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie ...
 • 8)  § 6 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.
 • 9)  § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Zákon č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 11)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ...
 • 12)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach.
 • 13)  § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...
 • 14)  § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...
 • 15)  § 25 písm. k) zákona č. 193/2005 Z. z.
 • 16)  Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...
 • 17)  § 4 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 25 písm. a) zákona č. 193/2005 Z. z.
 • 19)  Článok 37 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
 • 20)  Článok 4 ods. 16 písm. a) a d) až g) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
 • 21)  Článok 4 ods. 15 písm. b) až e) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
 • 22)  Článok 4 ods. 16 písm. b) a c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
 • 23)  Príloha 4 nariadenia Rady (EHS) č. 1262/84 z 10. apríla 1984 týkajúca sa uzavretia Medzinárodného dohovoru ...
 • 24)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2004 Z. z. o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej ...
 • 25)  Článok 406 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 26)  Článok 497 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 27)  Príloha č. 1 bod 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2004 Z. z.
 • 28)  § 25 písm. l) zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.
 • 28a)  Čl. 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích ...
 • 1)  Aphelenchoides besseyi Christie sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na ryži Oryza spp. ...
 • 2)  Cherry leaf roll virus sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na rastlinách maliny a ostružiny ...
 • 3)  Prunus necrotic ringspot virus sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na rastlinách maliny ...
 • 1)  Opracované drevo je drevo, ktoré nemá úplne alebo čiastočne zachovaný prirodzený oblý povrch.
 • 2)  Ustanovenie sa uplatňuje od 1. januára 2009.
 • 3)  Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca ...
 • 4)  § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona ...
 • 5)  Zrno je semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie.
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 ...
 • 7)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2004 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka ...
 • 1)  Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca ...
 • 2)  Príloha I časť II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifách a štatistickej nomenklatúre ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore