Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 195/2018 účinný od 01.07.2018 do 31.12.2020

Platnosť od: 29.06.2018
Účinnosť od: 01.07.2018
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 195/2018 účinný od 01.07.2018 do 31.12.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 195/2018 s účinnosťou od 01.07.2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1

Investičná pomoc sa poskytuje v regiónoch1)

a)

západné Slovensko okrem Bratislavského kraja,

b)

stredné Slovensko,

c)

východné Slovensko.

§ 2
(1)

Na účely tohto nariadenia vlády sú okresmi v regióne západné Slovensko

a)

okresy Trnavského kraja,

b)

okresy Trenčianskeho kraja,

c)

okresy Nitrianskeho kraja.

(2)

Na účely tohto nariadenia vlády sú okresmi v regióne stredné Slovensko

a)

okresy Žilinského kraja,

b)

okresy Banskobystrického kraja

(3)

Na účely tohto nariadenia vlády sú okresmi v regióne východné Slovensko

a)

okresy Prešovského kraja,

b)

okresy Košického kraja.

(4)

Na účely príspevku na vytvorené nové pracovné miesta a na účely § 3 ods. 1 sa okresy regiónov Slovenskej republiky rozdeľujú do týchto zón:

a)

zóna A, okresy s mierou nezamestnanosti2) najviac 100 % priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike,

b)

zóna B, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100 % a nižšou ako 135 % priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike,

c)

zóna C, okresy s mierou nezamestnanosti najmenej 135 %, ktoré nie sú okresmi podľa písmena d),

d)

zóna D, okresy, ktoré sú ku dňu podania žiadosti o investičnú pomoc na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) najmenej rozvinutými okresmi.3)

(5)

Na zaradenie okresu do zón podľa odseku 4 sa porovnáva

a)

miera nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc, a

b)

vážený priemer miery nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc, a miery nezamestnanosti s ním susediacich okresov za rovnaké obdobie; váhu miery nezamestnanosti okresu hlavného miesta realizácie investičného zámeru a váhu miery nezamestnanosti okresov susediacich s okresom hlavného miesta realizácie investičného zámeru tvorí počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva v okrese za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc.

(6)

Do zón podľa odseku 4 sa okres zaradí podľa vyššej z hodnôt, ktoré sa porovnávajú podľa odseku 5.

(7)

Na zaradenie do zón podľa odseku 4 sa okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV považujú za susediace okresy.

§ 3
(1)

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe a v prioritných oblastiach priemyselnej výroby, podľa formy investičnej pomoci, dosahujú v jednotlivých zónach hodnoty podľa prílohy č. 1.

(2)

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v technologickom centre a v prioritných oblastiach technologických centier, podľa formy investičnej pomoci, dosahujú hodnoty podľa prílohy č. 2.

(3)

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v centre podnikových služieb a v prioritných oblastiach centier podnikových služieb, podľa formy investičnej pomoci, dosahujú hodnoty podľa prílohy č. 3.

§ 4

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach priemyselnej výroby sú investičné zámery

a)

výlučne zamerané na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, alebo na výrobu produktov, ktorých priamym odberateľom alebo nepriamym odberateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej hlavná činnosť patrí pod relevantné odvetvie SK NACE na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, ak ich preukázateľne využíva na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, a

b)

pri ktorých najmenej 75 % oprávnených investičných nákladov na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení prijímateľ investičnej pomoci vynaloží do strojov, prístrojov a zariadení, ktoré patria medzi relevantné technológie na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4.

§ 5

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach technologických centier sú investičné zámery výlučne zamerané na vývoj alebo inováciu technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, ak ide o vývojársku činnosť alebo inovačnú činnosť, ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 5, a zároveň produkt alebo služba, ktorých sa vývoj alebo inovácia podľa tohto ustanovenia týka, patrí medzi relevantné technológie na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 5.

§ 6

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach centier podnikových služieb sú investičné zámery, ktoré sú výlučne a priamo zamerané na poskytovanie centralizovaných podporných služieb v oblasti riadenia spoločností, financií a informačných technológií a ktoré vytvárajú znalostné pracovné pozície s vyššou pridanou hodnotou, pri ktorých je nízke riziko automatizácie. Ide najmä o pracovné pozície v oblasti riadenia, rozvoja a vzdelávania ľudí alebo pracovné pozície, pre ktoré sú charakteristické kreatívne činnosti, činnosti smerujúce k vytváraniu nových podnikových procesov alebo k zlepšovaniu existujúcich podnikových procesov, alebo činnosti vyžadujúce aplikáciu expertízy pri rozhodovaní a plánovaní.

§ 7

Maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru, nesmie presiahnuť 20 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

§ 8
(1)

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty vyjadrené ako percentuálny podiel z celkovej výšky oprávnených nákladov investičného zámeru podľa prílohy č. 6.

(2)

Ak je investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur realizovaný mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom,4) možno intenzitu investičnej pomoci podľa prílohy č. 6 zvýšiť pre mikropodniky a malé podniky o 20 % a pre stredné podniky o 10 %.

§ 9

Maximálna výška investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov eur nesmie presiahnuť upravenú výšku pomoci vypočítanú pre časť oprávnených nákladov

a)

do 50 miliónov eur 100 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,

b)

nad 50 miliónov eur a do 100 miliónov eur 50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,

c)

nad 100 miliónov eur 34 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6.

§ 10
(1)

Maximálna výška dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 7 vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených investičných nákladov.5)

(2)

Maximálna výška úľavy na dani z príjmov nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 8 vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených nákladov,6) ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.7)

(3)

Maximálna výška príspevku na vytvorené nové pracovné miesta nesmie v zónach jednotlivých regiónov Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 9 vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených mzdových nákladov,8) ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.9)

(4)

Maximálny rozdiel medzi hodnotou nehnuteľného majetku stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou prevodu nehnuteľného majetku nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 10 vyjadrené ako percentuálny podiel z hodnoty nehnuteľného majetku stanovenej znaleckým posudkom.

(5)

Maximálny rozdiel medzi hodnotou nájmu nehnuteľného majetku stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou nájmu nehnuteľného majetku nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 11 vyjadrené ako percentuálny podiel z hodnoty nájmu nehnuteľného majetku stanovenej znaleckým posudkom.

§ 11

V konaniach začatých od 1. apríla 2018 a právoplatne neskončených do 30. júna 2018 sa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky posudzujú podľa tohto nariadenia vlády.

§ 12

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 219/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky.

§ 13

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - PODMIENKY NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI V PRIEMYSELNEJ VÝROBE

  Príloha č. 2k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - PODMIENKY NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI V TECHNOLOGICKOM CENTRE

  Príloha č. 3k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - PODMIENKY NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI V CENTRE PODNIKOVÝCH SLUŽIEB

  Príloha č. 4k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - PRIORITNÉ OBLASTI PRIEMYSELNEJ VÝROBY

  Príloha č. 5k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - PRIORITNÉ OBLASTI TECHNOLOGICKÝCH CENTIER

  Príloha č. 6k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - MAXIMÁLNA INTENZITA INVESTIČNEJ POMOCI V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Príloha č. 7k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE NA DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Príloha č. 8k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - MAXIMÁLNA VÝŠKA ÚĽAVY NA DANI Z PRÍJMOV V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Príloha č. 9k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - MAXIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU NA VYTVORENÉ NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA V ZÓNACH REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Príloha č. 10k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - MAXIMÁLNY ROZDIEL MEDZI HODNOTOU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU STANOVENOU ZNALECKÝM POSUDKOM A HODNOTOU PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Príloha č. 11k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - MAXIMÁLNY ROZDIEL MEDZI HODNOTOU NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU STANOVENOU ZNALECKÝM POSUDKOM A HODNOTOU NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poznámky

 • 1)

  Čl. 107 ods. 3 písm. a) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 • 2)

  § 5 písm. n) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 4)

  Čl. 2 ods. 1 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

 • 5)

  § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z.

 • 6)

  § 6 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z.

 • 7)

  § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z.

 • 9)

  § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore