Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh 184/2010 účinný od 30.06.2010

Platnosť od: 05.05.2010
Účinnosť od: 30.06.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh 184/2010 účinný od 30.06.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 184/2010 s účinnosťou od 30.06.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...

1.

§ 17 vrátane nadpisu nad § znie:

„Záverečné ustanovenia § 17 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie ...

2.

Vypúšťa sa nadpis pod § 18.

3.

Prílohy č. 2 a 3 znejú:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z. POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE OSIVA KRMOVÍN I. ...

4.

V názve prílohy č. 5 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

5.

Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. júna 2010.

Robert Fico v. r..

Načítavam znenie...
MENU
Hore