Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom 178/2002 účinný od 01.05.2002 do 19.12.2011

Platnosť od: 11.04.2002
Účinnosť od: 01.05.2002
Účinnosť do: 19.12.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom 178/2002 účinný od 01.05.2002 do 19.12.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 178/2002 s účinnosťou od 01.05.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...

§ 1
(1)

Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušné smernice ...

(2)

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a)

energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na práčky pre domácnosť ...

b)

iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú práčka potrebuje ...

c)

doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti práčky, ktorá sa vzťahuje ...

§ 2
Do skupiny určených výrobkov práčky podľa § 9 ods. 1 zákona patria všetky práčky okrem
a)

práčok bez schopnosti rotácie,

b)

práčok s oddelenými nádobami na pranie a odstreďovanie,

c)

kombinovaných práčok so sušičkou,

d)

práčok, ktoré používajú na svoju činnosť iné zdroje energie.

§ 3
(1)

Výrobca práčky alebo jeho splnomocnenec vykoná posúdenie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona ...

(2)

Dokumentácia sa vypracuje tak, aby postačovala na zabezpečenie presnosti informácie uvedenej na ...

a)

názov práčky, obchodné meno a adresu výrobcu,

b)

všeobecný opis práčky postačujúci na to, aby ju bolo možné identifikovať,

c)

informácie, a ak je to potrebné, aj príslušné nákresy hlavných konštrukčných znakov daného ...

d)

protokoly z príslušných skúšok a meraní,

e)

návod na obsluhu,

f)

všeobecnú charakteristiku práčky,

g)

výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, ak je to potrebné,

h)

skúšobné protokoly vrátane tých, ktoré realizovali autorizované osoby,

i)

hodnoty, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.

§ 4
(1)

Informácia, ktorá sa má predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického ...

(2)

Energetický štítok je špecifikovaný v prílohe č. 1. Umiestňuje sa na vonkajšej strane, na prednej ...

(3)

Obsah a formát energetického opisu práčky je špecifikovaný v prílohe č. 2.

(4)

Ak sa práčka ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, ...

(5)

Trieda energetickej hospodárnosti, trieda účinnosti prania a trieda účinnosti odstreďovania sú ...

(6)

Zoznam transponovaných smerníc je v prílohe č. 5.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Smernica Komisie č. 95/12/ES z 23. mája 1995 týkajúca sa energetického štítkovania práčok určených ...
  • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore