Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 144/2022 Z. z. 167/2022 účinný od 20.05.2022

Platnosť od: 19.05.2022
Účinnosť od: 20.05.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 144/2022 Z. z. 167/2022 účinný od 20.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 167/2022 s účinnosťou od 20.05.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych ...

1.

Za § 1 sa vkladá § 2, ktorý vrátane nadpisu nad § 2 znie:

„Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok § 2 Podmienka trvalého pobytu alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

„1) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...

2.

Nadpis nad § 3 sa vypúšťa.

3.

V § 5 ods. 1 písm. c) sa nad slovom „pobyt“ odkaz „8a)“ nahrádza odkazom „1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa vypúšťa.

4.

Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2022 § 6a sa od 20. mája 2022 neuplatňuje.“. ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. mája 2022.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore