Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve 159/2008 účinný od 01.05.2008 do 30.06.2009

Platnosť od: 30.04.2008
Účinnosť od: 01.05.2008
Účinnosť do: 30.06.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve 159/2008 účinný od 01.05.2008 do 30.06.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 159/2008 s účinnosťou od 01.05.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve ...

1.

V § 2 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe založenej podľa osobitných predpisov1) na zabezpečenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2 a 2a znejú:

„1) § 56 a 221 Obchodného zákonníka.§ 18 a 20f Občianskeho zákonníka.§ 6 zákona č. 83/1990 ...

2.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

3.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2a Dotácia na ocenenie podniku (1) Dotáciu na ocenenie podniku2b) v súťaži na výstavách ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„2b) Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ...

4.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Dotáciu na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku ...

5.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1860/2004 ...

7.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie (1) Dotáciu do 100 ...

8.

V § 8 ods. 1 sa slová „chovateľovi v súlade s osobitným predpisom“ nahrádzajú slovom „podniku“. ...

9.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny ...

10.

V § 9 ods. 1 sa slová „chovateľovi podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovom „podniku“. ...

11.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny ...

12.

Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 9a Dotácia na zvýšenú plochu ustajnenia ošípaných (1) Dotáciu na zvýšenú plochu ustajnenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

„12a) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. 12b) § 6 ods. 5 zákona č. 194/1998 Z. z.“. ...

13.

§ 10 až 15 vrátane nadpisov znejú:

„§ 10 Dotácia na včelstvá (1) Dotáciu možno poskytnúť podniku3) na päť a viac včelstiev. (2) Dotáciu ...

14.

V § 16 odsek 1 znie:

„(1) Dotáciu na platby poistného v poľnohospodárstve možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi ...

15.

V § 17 ods. 3 písm. b) sa za slová „osobitného predpisu25)“ vkladajú slová „za príslušný ...

16.

V § 18 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa odseku 2 písm. a) až d), ...

17.

V § 19 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa odseku 2 písm. a) až d), ...

18.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Dotáciu na platby poistného na lesné porasty alebo reprodukčný materiál37) v lesných škôlkach ...

19.

V § 24 ods. 3 písm. b) sa za slová „osobitného predpisu25)“ vkladajú slová „za príslušný ...

20.

§ 25 a 26 vrátane nadpisov znejú:

„§ 25 Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými ...

21.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26a Dotácia na úhradu straty na rybách spôsobenej prírodnými katastrofami (1) Dotáciu na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a)
§ 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.“.

22.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Dotácia na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb (1) Dotáciu na zachovanie a ochranu ...

23.

V § 28 ods. 3 písm. a) sa za slovo „preukazujúci“ vkladajú slová „vodnú plochu s hospodárskym ...

24.

V § 28 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) doklad preukazujúci vlastnícke právo k rybničnej ploche alebo platnú zmluvu o nájme rybničnej ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

25.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29a Dotácia na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat a rýb (1) Dotáciu na eradikáciu a ...

26.

§ 31 sa vypúšťa.

27.

V § 32 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto nariadenia vlády okrem § 29 a 30 sa predkladajú ...

28.

V § 32 ods. 5 písmeno f) znie:

„f)
kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty,49a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“. ...

29.

V § 32 ods. 5 písmeno h) znie:

„h) potvrdenie daňového úradu nie staršie ako 30 dní o tom, že žiadateľ nemá daňový nedoplatok ...

30.

V § 32 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Za oprávnené náklady podľa § 2a, 3, 8, 9, 10, 17, 24, 27 a 29a sa považujú aj náklady, ...

31.

V § 32 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Za oprávnené náklady podľa § 29a sa považujú aj náklady, ktoré vznikli v predchádzajúcom ...

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

32.

V § 32 ods. 11 sa vypúšťajú slová „a subvencovanú službu podľa § 31“.

33.

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2008 (1) Žiadosti o poskytnutie ...

34.

Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 1a a 1b, ktoré znejú:

„Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z. VZOR Limity ocenení v súťaži Prevziať ...

35.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z. VZOR Kalkulácia predpokladaných oprávnených ...

36.

Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z. VZOR Výpočet celkovej dotácie Prevziať ...

37.

Vypúšťa sa príloha č. 3.

38.

Za prílohu č. 9 sa vkladajú prílohy č. 9a až 9e, ktoré znejú:

„Príloha č. 9a k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z. VZOR Výpočet celkovej hodnoty dotácie za ...

39.

Príloha č. 10 znie:

„Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 369/2007 z. z. VZOR Výpočet dotácie na stav včestiev Prevziať ...

40.

Príloha č. 29 znie:

„Príloha č. 29 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z. VZOR VÝPOČET PREDPOKLADANEJ DOTÁCIE NA ...

41.

Za prílohu č. 29 sa vkladá príloha č. 29a, ktorá znie:

„Príloha č. 29a k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z. VZOR VÝPOČET DOTÁCIE NA ERADIKÁCIU A ...

42.

Príloha č. 30 znie:

„Príloha č. 30 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z. VZOR Žiadosť o poskytnutie dotácie Prevziať ...

43.

Príloha č. 31 znie:

„Príloha č. 31 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z. ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore