Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel 149/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014

Platnosť od: 15.03.2006
Účinnosť od: 01.09.2013
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel 149/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 149/2006 s účinnosťou od 01.09.2013 na základe 247/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 uvedené v osobitnom predpise,1) určené na ...

(2)

Účelom tohto nariadenia vlády je ustanovením technických požiadaviek na systémy stierania a systémy ...

(3)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa vzťahujú na vozidlá so sedadlom vodiča na ľavej ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumejú
a)

typom vozidla vzhľadom na systémy stierania a ostrekovania vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto ...

1.

vonkajšie tvary, vnútorné tvary a usporiadanie systémov stierania a systémov ostrekovania, ktoré by ...

2.

tvar a rozmery predného okna a jeho montáž, ak môžu mať vplyv na plochu výhľadu uvedenú v prílohe IV ...

3.

charakteristiky systémov stierania a ostrekovania predného okna,

b)

systémom stierania predného okna systém, ktorý sa skladá zo zariadenia na stieranie vonkajšej plochy ...

c)

stieranou plochou plocha vonkajšieho povrchu mokrého predného okna čistená stieračom predného okna,

d)

systémom ostrekovania systém skladajúci sa zo zariadenia na uloženie kvapaliny a jej nastriekavanie ...

§ 3
(1)

Stierače a ostrekovače na vozidle musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov ...

(2)

Pri postupe určenia bodu H a skutočného uhla sklonu operadla sedadla a overovania vzájomnej polohy bodov ...

(3)

Trojrozmerná referenčná sieť podľa bodu 2.2 prílohy I smernice sa určí u pohybujúceho vozidla s hmotnosťou ...

§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na stierače a ostrekovače ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe ...

(3)

Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe ...

(4)

Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na stierače a ostrekovače sa ...

a)
vozidlo spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády vzťahujúce sa na stierače a ostrekovače, ...
b)
ostrekovač, ktorý je samostatnou technickou jednotkou, spĺňa technické požiadavky podľa prílohy I smernice, ...
c)
vozidlo je vybavené ostrekovačom schváleným ako samostatná technická jednotka, ktorý je namontovaný ...
(5)

Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa ...

(6)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky6) pre typ ostrekovača predkladá ...

(7)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe ...

(8)

Výrobca predloží technickej službe jednu vzorku typu ostrekovača, ktorý má byť schválený; na vyžiadanie ...

(9)

Udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ ostrekovača sa nesmie zamietnuť, ...

(10)

Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ ...

(11)

Každému schválenému typu vozidla alebo samostatnej technickej jednotky pridelí štátny dopravný úrad ...

(12)

Každý ostrekovač zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa označí značkou typového schválenia ...

(13)

O každej zmene časti alebo charakteristiky uvedenej v § 2 písm. a) je výrobca povinný informovať štátny ...

(14)

Ak sa zmení typ vozidla alebo typ ostrekovača schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa ...

(15)

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)

(16)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla11) ...

§ 5
(1)

Príslušný štátny orgán13) nesmie odmietnuť ani zakázať

a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných ...
b)
uvedenie typu stieračov a ostrekovačov na trh alebo do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných ...
(2)

Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES pre typ stieračov a ostrekovačov určených ako náhradné ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 149/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 1 časť B druhý bod k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke ...
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov ...
 • 3)  § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 4)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 5)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 6)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 7)  § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
 • 8)  § 9 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 9)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
 • 10)  § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
 • 11)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 12)  § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 13)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore