Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory 148/2006 účinný od 15.03.2006

Platnosť od: 15.03.2006
Účinnosť od: 15.03.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory 148/2006 účinný od 15.03.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 148/2006 s účinnosťou od 15.03.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske kolesové traktory a lesné ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň dvoma ...

b)

spätným zrkadlom zariadenie, ktoré má poskytovať v zornom poli zreteľný pohľad dozadu, ktorý ...

c)

vnútorným spätným zrkadlom zariadenie uvedené v písmene b), ktoré je namontované vnútri kabíny ...

d)

vonkajším spätným zrkadlom zariadenie uvedené v písmene b), ktoré je namontované na akejkoľvek ...

e)

triedou spätného zrkadla všetky spätné zrkadlá, ktoré majú jeden spoločný znak alebo viac ...

§ 3
(1)

Spätné zrkadlá pre traktory musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 2 okrem 2.1.1 ...

(2)

Traktory musia byť vybavené iba spätnými zrkadlami, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené ...

§ 4
(1)

Udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ traktora vzťahujúceho sa na spätné zrkadlá ...

(2)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla3) ...

§ 5

Príslušný štátny orgán4) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky

  • 1)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
  • 2)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky ...
  • 3)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
  • 4)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore