Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 145/2012 účinný od 01.06.2012

Platnosť od: 23.05.2012
Účinnosť od: 01.06.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 145/2012 účinný od 01.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 145/2012 s účinnosťou od 01.06.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ...

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Fixná časť povinného príspevku za príslušný kalendárny štvrťrok je jedna štvrtina ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

„1) § 7 ods. 2 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2012.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore