Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Akreditačnej komisii 104/2003 účinný od 01.03.2018 do 31.10.2018

Platnosť od: 28.03.2003
Účinnosť od: 01.03.2018
Účinnosť do: 31.10.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 104/2003 s účinnosťou od 01.03.2018 na základe 53/2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o Akreditačnej komisii

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") podľa § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ...

§ 1
Spôsob výberu členov Akreditačnej komisie
(1)

Akreditačná komisia (ďalej len „komisia") je poradný orgán vlády (§ 81 ods.1 zákona).

(2)

Návrhy kandidátov na členov komisie (ďalej len „návrh na kandidáta") predkladá ministrovi školstva Slovenskej ...

a)
verejná vysoká škola,
b)
súkromná vysoká škola,
c)
štátna vysoká škola prostredníctvom príslušného ústredného orgánu štátnej správy (§ 42 zákona),
d)
ústredné orgány štátnej správy,1)
e)
Slovenská akadémia vied2) (ďalej len „predkladatelia").
(3)

Za kandidáta na člena komisie možno navrhnúť významnú osobnosť z vysokej školy alebo zo Slovenskej akadémie ...

(4)

Návrh na kandidáta podľa odseku 2 obsahuje tieto údaje:

a)
meno a priezvisko, tituly a hodnosti, dátum narodenia a adresu pracoviska,
b)
študijný odbor (§ 50 ods. 1 zákona) alebo odbor výskumu a vývoja,3) v ktorom pôsobí,
c)
priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov4) a doterajšieho ...
d)
počet a zoznam vedeckých prác, umeleckých prác, publikovaných vysokoškolských učebníc, monografií, pôvodných ...
e)
počet udelených patentov, autorských osvedčení, licencií a počet navrhnutých a uskutočnených projektov, ...
f)
členstvo vo vedeckých alebo v umeleckých radách, v orgánoch Slovenskej akadémie vied a iných vedeckých ...
g)
počet ohlasov na vytvorené dielo v štruktúre
1.
počet citácií v karentovaných časopisoch,
2.
počet citácií v nekarentovaných časopisoch,
3.
počet iných zahraničných ohlasov na vytvorené dielo,
4.
zoznam piatich najvýznamnejších ohlasov podľa hodnotenia kandidáta,
h)
iné významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity.
(5)

Z predložených návrhov na kandidátov minister vyberie kandidátov v počte a zložení podľa § 81 ods. 2 ...

§ 2
Obsah a spôsob podávania žiadosti
(1)

Žiadosť, ktorú podáva komisii vysoká škola alebo nevysokoškolská inštitúcia (ďalej len „žiadateľ“) obsahuje: ...

a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
odtlačok pečiatky žiadateľa,
d)
predmet žiadosti.
(2)

K žiadosti sa prikladajú formulár a doklady (ďalej len „prílohy“) uvedené

a)
v prílohách č. 1 a 7, ak ide o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program ...
b)
v prílohách č. 2 a 7, ak ide o vyjadrenie o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na ...
c)
v prílohách č. 3 a 7, ak ide o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie ...
d)
v prílohe č. 4, ak ide o vyjadrenie k návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, ...
(3)

Ak ide o komplexnú akreditáciu činností vysokej školy, k žiadosti sa prikladajú prílohy uvedené v prílohách ...

(4)

Žiadosť sa predkladá v jednom písomnom vyhotovení a v elektronickom vyhotovení prostredníctvom webového ...

(5)

K žiadosti podľa § 47 ods. 4 zákona sa prikladajú prílohy uvedené v prílohách č. 1, 1a, 3, 6 a 7. Žiadosť ...

§ 3
Postup pri výkone pôsobnosti komisie pri akreditácii jednotlivých činností vysokej školy
(1)

Komisia po doručení zaeviduje žiadosť a prílohy podľa § 2 a zverejní ich na svojom webovom sídle najmenej ...

(2)

Komisia posúdi úplnosť žiadosti a príloh. Ak žiadosť a prílohy sú neúplné, bezodkladne vyzve žiadateľa ...

(3)

Komisia posúdi žiadosť a prílohy v prípade potreby za prítomnosti žiadateľa alebo si preverí ním uvedené ...

(4)

Po posúdení žiadosti a príloh komisia doručí návrh stanoviska alebo hodnotiacej správy podľa § 83 ods. ...

(5)

Na základe návrhu stanoviska alebo hodnotiacej správy a s prihliadnutím na písomné vyjadrenie štatutárneho ...

(6)

Lehota na prijatie vyjadrenia komisie o žiadosti začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, keď bola ...

(7)

Komisia zverejňuje na svojom webovom sídle vyjadrenie s odôvodnením podľa § 82 ods. 5 zákona a doručí ...

(8)

Komisia doručí vyjadrenie o návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu ...

§ 4
Postup pri výkone pôsobnosti komisie pri komplexnej akreditácii činností vysokej školy
(1)

Komisia po doručení zaeviduje žiadosť a prílohy podľa § 84 ods. 3 zákona a podľa § 2 ods. 3 a zverejní ...

(2)

Komisia posúdi predloženú žiadosť a prílohy a vypracuje v lehote podľa § 84 ods. 5 zákona od prvého ...

(3)

Komisia písomne oznámi rektorovi vysokej školy dátum a čas preverovania alebo obhliadky podľa odseku ...

(4)

Komisia vypracuje návrh hodnotiacej správy, ktorá obsahuje analýzu stavu na posudzovanej vysokej škole, ...

(5)

Po posúdení žiadosti a príloh komisia doručí návrh hodnotiacej správy a odporúčaní rektorovi vysokej ...

(6)

Na základe návrhu hodnotiacej správy a odporúčaní a s prihliadnutím na písomné vyjadrenie rektora príslušnej ...

(7)

Na zasadnutí komisie, ktoré sa koná v štátnom jazyku, na prerokúvaní hodnotiacej správy a vyjadrenia ...

(8)

Komisia zverejňuje na svojom webovom sídle hodnotiacu správu a vyjadrenie a doručí ich ministerstvu ...

(9)

Zahraničná vysoká škola predkladá komisii žiadosť a prílohy v štátnom jazyku.

§ 4a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Žiadosti podľa § 2 podané pred 1. januárom 2014 sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

§ 5
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

  Vysvetlivky k vybraným položkám I.1 Uvádza sa úplný názov vysokej školy, ktorá predkladá žiadosť. ...

  FORMULÁR K ŽIADOSTI O VYJADRENIE O SPÔSOBILOSTI VYSOKEJ ŠKOLY USKUTOČŇOVAŤ ŠTUDIJNÝ PROGRAM OPRÁVŇUJÚCI ...

  Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

  Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

  Vysvetlivky k vybraným položkám I.1 Uvádza sa úplný názov nevysokoškolskej inštitúcie. I.3 Uvádza ...

  Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní ...

  Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

  Vysvetlivky k vybraným položkám I.1 Uvádza sa úplný názov vysokej školy, ktorá žiada o vyjadrenie. ...

  Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie ...

  Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

  Vysvetlivky k vybraným položkám I.1 Uvádza sa úplný názov vysokej školy, ktorá žiada o vyjadrenie. ...

  Formulár k žiadosti o vyjadrenie k návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu ...

  Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

  I.1 Názov vysokej školy, ktorá predkladá podklady na komplexnú akreditáciu svojich činností. I.2 Priezvisko, ...

  Formulár na predloženie podkladov na účely komplexnej akreditácie činností vysokej školy

  Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

  Ak sa príloha alebo podklad vzťahuje len na niektorú fakultu a oblasť výskumu, názov fakulty a oblasti ...

  Označenie R sa nahrádza konkrétnym rokom, rovnako R+1, R+2 a podobne.

  Ak ide o zahraničné vysoké školy, poskytované údaje sa vzťahujú len na činnosť zamestnancov a študentov ...

  Vysvetlivky k vybraným položkám

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

  Vysvetlivky k vybraným položkám II. Ak sa má súkromná vysoká škola členiť na fakulty, uvádza sa zoznam ...

  Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

  Vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická charakteristika fyzickej osoby

  I.3 Uvádza sa konkrétna adresa pracoviska, v ktorom je vykonávaná práca pre vysokú školu, obvykle ide ...

  Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

  Vysvetlivky k vybraným položkám

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...
 • 2)  Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
 • 3)  § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
 • 4)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 5)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  § 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v ...
 • 7)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy ...
 • 1)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia. ...
 • 2)  Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých ...
 • 3)  § 28 písm. j) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • 1)  § 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení ...
 • 1*)  Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých ...
 • 1)  § 28 písm. j) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
Načítavam znenie...
MENU
Hore