Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov 50/2014 účinný od 01.03.2014 do 14.04.2015

Platnosť od: 28.02.2014
Účinnosť od: 01.03.2014
Účinnosť do: 14.04.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov 50/2014 účinný od 01.03.2014 do 14.04.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie 50/2014 s účinnosťou od 01.03.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa ...

Za § 61 sa vkladajú § 61a a 61b, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2014
§ 61a

Na žiadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku podľa § 61b a na nové žiadosti o poskytnutie ...

§ 61b
(1)

Ak žiadateľ zaradený do opatrenia podľa § 16 a § 35 písm. b), c), f) a g), ktorý plnil podmienky ...

(2)

Žiadosť o pokračovanie vykonávania opatrenia v roku 2014 je povinný žiadateľ podať do 31. marca ...

(3)

Žiadosť o platbu podá žiadateľ podľa odseku 1 v termíne určenom vo výzve zverejnenej na webovom ...

(4)

Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný naďalej dodržiavať podmienky jednotlivých opatrení podľa ...

(5)

Na žiadateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje ustanovenie § 40 ods. 1 druhá veta.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore