Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 18/2017 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 9 ods. 4 prvej vety zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 9 ods. 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia 389/2020 účinný od 18.12.2020


Platnosť od: 18.12.2020
Účinnosť od: 18.12.2020
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Vecné práva, Ústavné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 18/2017 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 9 ods. 4 prvej vety zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 9 ods. 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia 389/2020 účinný od 18.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 389/2020 s účinnosťou od 18.12.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. novembra 2020 v pléne zloženom z predsedu ...

- § 2 ods. 4 a 5, § 4 ods. 4, 5, 6 a 7, § 8, § 9 ods. 2 v časti „§ 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm. b)“ ...

- § 9 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých ...

r o z h o d o l :

1.

Zmenu návrhu na začatie konania nepripúšťa.

2.

Ustanovenie § 9 ods. 4 prvej vety zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach ...

3.

Vo zvyšnej časti návrhu skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky nevyhovuje.

O d ô v o d n e n i e :

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i

I.
Návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-1

1.

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 19. júna 2017 doručený návrh 32 poslancov ...

- ustanovení § 2 ods. 4 a 5, § 4 ods. 4, 5, 6 a 7, § 8, § 9 ods. 2 v časti „§ 58 ods. 2, § 60 ods. 2 ...

- ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z. v časti „V konaní o správnej žalobe podanej proti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2

2.

Súčasťou návrhu skupiny poslancov bol aj návrh podľa čl. 125 ods. 2 ústavy v spojení s § 38 ods. 1 a ...

„a) Uplatňovanie napadnutých ustanovení A môže ohroziť základné ľudské práva a slobody... Takéto ohrozenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-3

3.

Ešte pred artikulovaním námietok k napadnutým ustanoveniam zákona č. 669/2007 Z. z. skupina poslancov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-4

4.

V úvodnej časti svojho návrhu navrhovatelia zdôrazňujú, že podľa vlády účelom napadnutej novely zákona ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-5

5.

V súvislosti s napadnutou novelou navrhovatelia poukazujú na pôvodné znenie zákona č. 669/2007 Z. z. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1Nesúlad ustanovení A

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6

6.

Navrhovatelia konštatujú, že napadnuté ustanovenia A sa dotýkajú vlastníckeho práva k pozemkom a k stavbám, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1«... 39. Napadnuté ustanovenia A umožňujú stavebníkovi získať stavebné povolenie na stavbu diaľnice ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1... 41. Pri úprave intenzity zásahu do vlastníckeho práva v kontexte realizácie verejného záujmu na ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1.pismenoa) podrobí vlastnícke právo dotknutých vlastníkov len takým obmedzeniam, ktoré... nepredstavujú nútené ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1.pismeno~1b) realizuje verejný záujem formou núteného obmedzenia, resp. vyvlastnenia, pri dodržaní predpísaných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~242. Prijatím napadnutých ustanovení A sa však zákonodarca rozhodol pre tretiu, neprípustnú možnosť - ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~343. Vlastník pozemku a asanovanej stavby stráca kontrolu nad svojím majetkom. Napadnuté ustanovenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~4... 46. Formálne napadnuté ustanovenia A povoľujú stavebníkovi uskutočňovať stavbu diaľnice podľa stavebného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~547. Navrhovatelia nespochybňujú oprávnenie zákonodarcu vytvoriť podmienky aj pre natoľko intenzívny ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~648. Rozhodnutie o predbežnej držbe nie je formálnym vyvlastnením v súlade s podmienkami čl. 20 ods. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~749. Pri rozhodovaní o predbežnej držbe sa má podľa napadnutých ustanovení A skúmať len existencia verejného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~850. Pokiaľ rozhodnutie o predbežnej držbe nespĺňa materiálne podmienky vyvlastnenia, resp. núteného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~951. Rozhodnutie o predbežnej držbe vydané na základe napadnutých ustanovení A nie je ani bežným obmedzením ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1052. Toto je zrejmé z povahy rozhodnutia o predbežnej držbe, ktoré je individuálnym aktom vyvlastňovacieho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1153. Predbežná držba nie je len krátkodobým opatrením. Je síce časovo ohraničená, ale len tým, že vyvlastňovací ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1255. Aj keď sa má po nariadení predbežnej držby formálne vyvlastniť pozemok a stavba, neexistuje žiadna ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1356. Takisto v napadnutých ustanoveniach A absentuje úprava dopadov zamietnutia vyvlastnenia na existenciu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1457. Ak vyvlastnenie bude zamietnuté až po uplynutí lehoty, v ktorej sa vlastník vyvlastňovanej nehnuteľnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1558. Na základe vyššie uvedeného trvanie predbežnej držby je neurčité a môže nadobudnúť aj trvalý charakter. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1659. Predbežná držba nie je krátkodobým opatrením ani z titulu jej vecného obmedzenia na vybrané stavebné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1760. ... obmedzenie povolených prác na tie, ktoré umožnia v budúcnosti navrátenie do pôvodného stavu, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1861. ... obmedzenie prác na tie, ktoré umožnia navrátenie do pôvodného stavu, je neurčité a vágne... ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1962. Neurčitosť povoleného rozsahu prác je ešte výraznejšia u vlastníka stavby, ktorá sa má asanovať. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2063. Napadnuté ustanovenia A tak nespĺňajú kritériá kvality a predvídateľnosti zákona zasahujúceho do ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2164. Predbežná držba stricto sensu nezbavuje vlastníka vyvlastňovaných nehnuteľností vlastníckeho práva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2265. V praxi sa to však týka aj možnosti nakladať s predmetom vlastníckeho práva.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2366. V predmetnej veci ... dôjde k situácii, keď vyvlastňovaný vlastník bude nútený znášať na svojom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2467. V danom kontexte sa vynára otázka, aký skutočný obsah bude mať oprávnenie vlastníka vyvlastňovanú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2568. Navyše vlastník nemá zabezpečenú dostatočnú procesnú ochranu svojho vlastníckeho práva pri rozhodovaní ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2670. ... napadnuté ustanovenia A fakticky determinujú pozitívny výsledok vyvlastňovacieho konania pre ...

„Ak zákonodarca všeobecne určí, že pozemky ku konkrétnym diaľniciam budú fakticky vyvlastnené už pred ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2771. Vyvlastňovacie konanie po vydaní stavebného povolenia a rozhodnutia o predbežnej držbe je de facto ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2872. ... v praxi zrejme niektorí vyvlastňovaní vlastníci nakoniec podľahnú tlaku okolností a pozemky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2973. Finančná náhrada za predbežnú držbu nie je však primeranou náhradou v zmysle čl. 20 ods. 4 ústavy. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odsek-1~3074. Zhrnúc vyššie uvedené, dôsledkom napadnutých ustanovení A je prinajmenšom nútené obmedzenie vlastníckeho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7

7.

Skupina poslancov namieta tiež nesúlad napadnutej novely zákona č. 669/2007 Z. z. s čl. 12 ods. 1 v ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1«... 80. Pozemky, na ktorých sa má uskutočňovať výstavba diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~181. Druhová odlišnosť pozemkov, na ktorých sa má uskutočniť výstavba diaľnic a ciest podľa prílohy č. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~1.odsek-1„Verejný záujem je predmetom dokazovania v rámci rozhodovania o určitej otázke, napr. vyvlastnení, a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~282. Na rozdiel od verejného záujmu druhová odlišnosť pozemkov musí byť daná už vopred, z povahy veci. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~383. Druhová totožnosť predmetu ústavnej a zákonnej ochrany (vlastnícke právo k pozemku a stavbe) však ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~3.odsek-1a) znevýhodnených vlastníkov, ktorí vlastnia pozemky a stavby, na ktorých sa má uskutočniť výstavba ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~3.odsek-1~1b) zvýhodnených vlastníkov, ktorí vlastnia pozemky a stavby, ktoré sa môžu vyvlastniť na iné účely.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~484. Zákonodarca prijatím napadnutých ustanovení A porušil povinnosť priznať vlastníckemu právu k druhovo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~585. ... znevýhodnení vlastníci pozemkov a stavieb sú predbežnou držbou podľa napadnutých ustanovení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~686. Vlastník asanovanej stavby výstavbou bude dokonca úplne zbavený svojho vlastníckeho práva, keďže ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~787. Vlastníkom, ktorých sa napadnuté ustanovenia A napriek vlastníctvu druhovo totožnej veci nedotýkajú, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~888. ... po vydaní stavebného povolenia a rozhodnutia o predbežnej držbe budú síce znevýhodnení vlastníci ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~989. Dopad napadnutých ustanovení A na ústavné garancie rovnosti vo vzťahu k základnému právu podľa čl. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~1090. Ústava neustanovuje, že vlastnícke právo má rovnaký obsah a rovnakú zákonnú ochranu len vo vzťahu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7.odsek-1~1191. ... Pokiaľ medzi majetkom dotknutých vlastníkov pozemkov a stavieb neexistuje rozdiel, ktorý by ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~1Na základe uvedeného skupina poslancov zastáva názor, že napadnuté ustanovenia A sú v rozpore aj s čl. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-8

8.

Vo vzťahu k namietanému nesúladu napadnutej novely zákona č. 669/2007 Z. z. s čl. 13 ods. 4 v spojení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-8.bod99. Zákonodarca však už ďalej rezignoval na test existencie legitímneho cieľa pre nariadenie predbežnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-8.bod~1100. Zákonodarca rezignoval aj na test primeranosti... posudzovanie primeranosti predbežnej držbe už ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-8.bod~1.pismenoa) predbežná držba nie je len zákonnou úpravou obsahu vlastníckeho práva,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-8.bod~1.pismeno~1b) predbežná držba de facto dosahuje prinajmenšom intenzitu núteného obmedzenia vlastníckeho práva, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-8.bod~2101. ... v dôsledku napadnutých ustanovení A vlastník dotknutého pozemku a stavby prakticky stráca reálnu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-8.bod~3103. Napadnuté ustanovenia A tak popierajú podstatu vlastníckeho práva podľa čl. 20 ods. 1 ústavy a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~2Nesúlad ustanovenia B

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-9

9.

Pokiaľ ide o namietaný nesúlad prvej vety § 9 ods. 4 namietanej novely, skupina poslancov rozlišuje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-10

10.

K rozporu ustanovenia B s čl. 46 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 ústavy argumentuje skupina poslancov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-10.odsek-1«110. Právo na súdne preskúmanie rozhodnutia o predbežnej držbe a rozhodnutia o vyvlastnení vyplýva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-10.odsek-1~1111. Nie je pritom podstatné, ak rozhodnutie o predbežnej držbe má (formálne) len predbežný charakter. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-10.odsek-1~2112. ... zákonodarca môže stanoviť podmienky prístupu k súdu prostredníctvom procesných kódexov. Takéto ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-10.odsek-1~3113. Právo na súdne preskúmanie môže byť účinné len za predpokladu, ak úspech v konaní o preskúmanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-10.odsek-1~4114. Preto súdnu ochranu pred porušením vlastníckeho práva vo vyvlastňovacom konaní nie je možné redukovať ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-10.odsek-1~5115. Účinná súdna ochrana vyvlastňovaného vlastníka sa zabezpečovala aj prostredníctvom práva žalobcu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-10.odsek-1~6117. Pokiaľ napadnuté ustanovenie B vylučuje súdnu ochranu vlastníckeho práva prostredníctvom práva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-10.odsek-1~7118. Konanie o správnej žalobe proti rozhodnutiu o predbežnej držbe a rozhodnutiu o vyvlastnení, ktorá ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-10.odsek-1~8119. Tým, že napadnuté ustanovenie B vylučuje možnosť priznať odkladný účinok správnej žalobe proti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-11

11.

Nesúlad napadnutého ustanovenia B s Aarhuským dohovorom navrhovatelia odôvodňujú poukazom na z neho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-11.odsek-1„b) výstavba diaľnic a ciest pre motorové vozidlá;

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-11.odsek-1~1c) výstavba nových štvor- a viacprúdových ciest alebo prestavba a/alebo rozšírenie existujúcich dvoj- ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-12

12.

Navrhovatelia zastávajú názor, že podľa čl. 9 ods. 2 Aarhuského dohovoru musí štát zabezpečiť, že verejnosť ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-12.odsek-1128. Z článku 9 ods. 4 Aarhuského dohovoru vyplýva, že súd musí mať možnosť nariadiť „nápravné opatrenie“ ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-12.odsek-1~1129. V zmysle čl. 9 ods. 4 Aarhuského dohovoru je „nápravným opatrením“ („injunctive relief“) aj predbežné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-12.odsek-1~2130. Túto skutočnosť potvrdil aj medzinárodný Výbor pre posudzovanie súladu s Aarhuským dohovorom (Aarhus ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-12.odsek-1~3132. Z Aarhuského dohovoru, ktorým je Európska únia ako jeho zmluvná strana viazaná, vychádza aj smernica ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-12.odsek-1~4133. Pri výklade čl. 9 ods. 4 Aarhuského dohovoru sa možno oprieť o judikatúru Súdneho dvora EU, ktorý ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-12.odsek-1~5134. Súdny dvor EÚ pri výklade čl. 9 ods. 4 Aarhuského dohovoru a čl. 10a smernice EIA konštatoval, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-12.odsek-1~6135. V publikácii Európskej komisie „Environmental Impact Assessment of Projects: Rulings of the Court ...

„Judikatúra Súdneho dvora potvrdzuje, že predbežné opatrenie je základným pilierom práva na prístup ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-13

13.

V tejto súvislosti navrhovatelia poukázali na závery vyplývajúce z rozsudku Súdneho dvora Európskej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-14

14.

Navrhovatelia tvrdený nesúlad prvej vety § 9 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z. s článkom 9 ods. 4 Aarhuského ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-14.odsek-1„140. Súdna ochrana práv verejnosti pri povoľovaní projektov uvedených v prílohe I. Aarhuského dohovoru ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-14.odsek-1~1141. Povinnosť členského štátu zabezpečiť, aby verejnosť mala možnosť obrátiť sa na súd, ktorý má právomoc ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-14.odsek-1~2142. Napadnuté ustanovenie B však možnosť priznania odkladného účinku správnej žaloby vylúčilo (okrem ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-14.odsek-1~3143. Územné rozhodnutie a stavebné povolenie na stavbu diaľnice sú povoleniami týkajúcimi sa výstavby, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-14.odsek-1~4144. Pokiaľ napadnuté ustanovenie B vylučuje odkladný účinok správnej žaloby proti územného rozhodnutiu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-14.odsek-1~5145. Napadnuté ustanovenie B je preto v rozpore s čl. 9 ods. 4 Aarhuského dohovoru (a aj v priamom rozpore ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-15

15.

Na základe uvedenej argumentácie sa skupina poslancov domáha, aby ústavný súd o ich návrhu nálezom takto ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-15.odsek-1«Ustanovenia § 2 ods. 4 a 5, § 4 ods. 4, 5, 6 a 7, § 8, § 9 ods. 2 v časti „§ 58 ods. 2, § 60 ods. 2 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-15.odsek-1~1Ustanovenie § 9 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z... v časti „V konaní o správnej žalobe podanej proti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii

II.
Predbežné prerokovanie návrhu na začatie konania
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii.bod-16

16.

Ústavný súd návrh skupiny poslancov predbežne prerokoval a uznesením č. k. PL. ÚS 18/2017-23 z 15. novembra ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii

III.
Ďalší priebeh konania
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-17

17.

Po prijatí návrhu na ďalšie konanie ústavný súd podľa § 39 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. vyzval listami ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1III.1 Stanovisko národnej rady k návrhu skupiny poslancov

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-18

18.

Predseda národnej rady v reakcii na výzvu ústavného súdu v liste z 3. mája 2018 ústavnému súdu oznámil, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-19

19.

Následne (po opakovanej výzve ústavného súdu z 30. mája 2018) predseda národnej rady listom z 22. júna ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~1III.2 Stanovisko vlády ako vedľajšieho účastníka konania

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-20

20.

V reakcii na výzvu ústavného súdu ministerka v liste z 9. marca 2018 oznámila ústavnému súdu stanovisko ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-21

21.

Stanovisko vlády k návrhu skupiny poslancov je z hľadiska vnútornej štruktúry rozdelené do častí, v ...

-čl. 20 ods. 4 ústavy a čl. 1 dodatkového protokolu,

-čl. 12 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 20 ods. 1 ústavy,

-čl. 13 ods. 4 ústavy v spojení s čl. 20 ods. 1 ústavy,

-čl. 46 ods. 2 ústavy v spojení s čl. 20ods. 1 ústavy,

- čl. 9 ods. 4 Aarhuského dohovoru.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-22

22.

Vo vzťahu k namietanému nesúladu čl. 20 ods. 4 ústavy a čl. 1 dodatkového protokolu vláda zdôrazňuje, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-23

23.

V rámci svojej argumentácie vláda poukazuje aj na osobitnú časť dôvodovej správy k napadnutej novele ...

„Ústavnoprávna ochrana vlastníckeho práva je v prvom rade založená na ochrane vlastníka pred faktickým ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-24

24.

V nadväznosti na citovanú časť dôvodovej správy vláda zdôrazňuje, že „Účelom predbežnej držby nie je ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-25

25.

Na podporu nesprávnosti skutkového tvrdenia navrhovateľov vláda poukazuje na text § 8 ods. 4 zákona ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-26

26.

Vláda konštatuje, že skupina poslancov sa v podstate domáha „... vyslovenia nesúladu napadnutého predpisu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-27

27.

Vláda považuje za nedôvodné aj „... tvrdenie Navrhovateľov o neurčitosti a vágnosti obmedzenia prác, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-28

28.

Vláda pripúšťa, že na dosiahnutie účelu zákona č. 669/2007 Z. z. sa pri uplatnení inštitútu predbežnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-29

29.

Podľa vlády neobstojí ani argumentácia skupiny poslancov, podľa ktorej napadnuté ustanovenia A fakticky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-30

30.

Vo vzťahu k namietanému nesúladu s čl. 12 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 20 ods. 1 ústavy vláda vo svojom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~2Zákon č. 669/2007 Z. z. ustanovuje prípady uplatnenia postupu podľa napadnutého predpisu za predpokladu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-31

31.

Argumentácia skupiny poslancov vo vzťahu k namietanému nesúladu s čl. 13 ods. 4 ústavy v spojení s čl. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-32

32.

Vláda poukazuje aj na dikciu § 8 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z. a podčiarkuje, že predbežnú držbu možno ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-33

33.

Vláda uznáva, že predbežná držba „predstavuje ďalší zásah do vlastníckych práv vlastníka, avšak do práv ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-34

34.

Vláda zastáva názor, že „priznanie práva predbežnej držby po právoplatnosti územného rozhodnutia a stavebného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-35

35.

Na tomto základe vláda tvrdí, že „... pri obmedzení vlastníka po vydaní územného rozhodnutia a stavebného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-36

36.

Vláda na podporu svojej argumentácie o zlučiteľnosti právnej úpravy inštitútu priznania predbežnej držby ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-37

37.

Vo vzťahu k namietanému nesúladu s čl. 46 ods. 2 ústavy v spojení s čl. 20 ods. 1 ústavy s napadnutým ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-38

38.

Vláda nesúhlasí ani s názorom skupiny poslancov o namietanom nesúlade napadnutého ustanovenia B s čl. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-39

39.

Vo vzťahu k rozsudkom Súdneho dvora vo veciach C-213/89 a C-432/05, na ktoré odkazujú vo svojom návrhu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~3V predmetnom rozsudku išlo o napadnutie rozhodnutia, ktorým bolo povolené vybudovanie stavby „Pezinok ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-40

40.

Vláda v rámci svojej argumentácie o zlučiteľnosti napadnutej právnej úpravy s čl. 9 ods. 4 Aarhuského ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-41

41.

Aj na základe citovaného vláda zastáva názor, že práva podľa čl. 9 ods. 4 Aarhuského dohovoru nie sú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~4III.3 Vyjadrenie navrhovateľov k stanovisku vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-42

42.

Ústavný súd zaslal 16. apríla 2020 stanoviská národnej rady a vlády k návrhu na začatie konania právnym ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-43

43.

Na výzvu ústavného súdu reagovali právni zástupcovia skupiny poslancov podaním označeným ako „Vyjadrenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-44

44.

K časti, v ktorej vláda vo svojom stanovisku vo vzťahu k namietanému nesúladu napadnutých ustanovení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-45

45.

Vo vzťahu k namietanému nesúladu napadnutých ustanovení zákona č. 669/2007 Z. z. s čl. 12 ods. 1 v spojení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-46

46.

Vo vzťahu k nesúhlasnému stanovisku vlády k navrhovateľmi namietanému nesúladu napadnutých ustanovení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-47

47.

Navrhovatelia vo svojom vyjadrení spochybňujú aj argumentáciu vlády o ústavnej konformnosti inštitútu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-47.pismenoa) príslušný orgán nariadi predbežnú držbu len za predpokladu, že je naliehavé okamžité začatie stavebných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-47.pismeno~1b) príslušný orgán nariadi predbežnú držbu len za podmienky úplného odškodnenia..., čo napadnuté ustanovenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-47.pismeno~2c) odvolaniu proti rozhodnutiu o predbežnej držbe je možné priznať odkladný účinok.“.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-48

48.

V podstatnej časti svojho vyjadrenia sa navrhovatelia venujú argumentácii o nesúlade napadnutého ustanovenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-49

49.

Navrhovatelia vo svojom vyjadrení vyslovujú nesúhlas aj s argumentáciou vlády k namietanému nesúladu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~5III.4 Rozšírenie návrhu na začatie konania

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-50

50.

Súčasťou vyjadrenia navrhovateľov je aj rozšírenie návrhu na začatie konania. Navrhovatelia v tejto ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-51

51.

Podstatou rozšírenia návrhu je požiadavka, aby ústavný súd preskúmal napadnuté ustanovenie § 8 ods. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-52

52.

Na základe citovanej argumentácie navrhovatelia v záverečnej časti svojho vyjadrenia navrhujú, aby ústavný ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~6III.5 Neuskutočnenie ústneho pojednávania

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-53

53.

Navrhovatelia v návrhu na začatie konania, ako aj v replike trvali na uskutočnení ústneho pojednávania. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~7III.6 Rozhodnutie ústavného súdu o zmene návrhu na začatie konania

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-54

54.

Vzhľadom na zmenu návrhu na začatie konania, spočívajúcu v rozšírení návrhu na začatie konania, ku ktorému ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-55

55.

Navrhovatelia vyvodzujú prípustnosť rozšírenia návrhu z § 139 CSP v spojení s § 62 zákona o ústavnom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~8Podľa § 139 Civilného sporového poriadku „Žalobca môže počas konania so súhlasom súdu meniť žalobu.“. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~9Podľa § 62 zákona o ústavnom súde „Ak tento zákon v piatej časti alebo šiestej časti neustanovuje inak ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~10Podľa § 89 zákona o ústavnom súde „Ak ústavný súd v konaní o súlade právnych predpisov zistí nesúlad ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-56

56.

Pokiaľ ide o samotnú možnosť rozšírenia návrhu na začatie konania, vychádzajúc zo závažnosti konania ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-57

57.

K argumentácii navrhovateľov ustanovením § 89 zákona o ústavnom súde je potrebné uviesť, že toto ustanovenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-58

58.

Z už uvedených dôvodov ústavný súd rozšírenie návrhu nepripustil (bod 1 výroku tohto nálezu).

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv

IV.
Základné východiská pre meritórne rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1IV.1 Relevantná právna úprava

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-59

59.

Skupina poslancov namieta nesúlad ustanovení § 2 ods. 4 a 5, § 4 ods. 4, 5, 6 a 7, § 8, § 9 ods. 2 v ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-60

60.

Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z. „Ak stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa má uskutočniť ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~1--------------------------------

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.poznamka4a) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-61

61.

Podľa § 2 ods. 5 zákona č. 669/2007 Z. z. „Ak stavebník nie je vlastníkom stavby, ktorá má byť pri stavbe ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-62

62.

Podľa § 4 zákona č. 669/2007 Z. z.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-62.odsek-1„... (4) Ak stavebník pred vydaním stavebného povolenia nepreukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-62.odsek-1~1(5) Na pozemku, ku ktorému stavebník pred vydaním stavebného povolenia podľa odseku 4 nenadobudol vlastnícke ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-62.odsek-1~2(6) Inú ako pozemnú stavbu, ku ktorej stavebník pred vydaním stavebného povolenia podľa odseku 4 nenadobudol ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-62.odsek-1~3(7) Lehota na začatie stavby diaľnice4c) na pozemku, ku ktorému stavebník pred vydaním stavebného povolenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~2---------------

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odrazka4c) § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-63

63.

Podľa § 8 zákona č. 669/2007 Z. z.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-63.odsek-1«(1) Ak sa vedie vyvlastňovacie konanie podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení, môže vyvlastňovací ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-63.odsek-1~1(2) Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania môže obsahovať aj údaj o tom, či vyvlastniteľ navrhuje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-63.odsek-1~2(3) Vyvlastňovací orgán vydá rozhodnutie o predbežnej držbe do 15 dní po ústnom pojednávaní.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-63.odsek-1~3(4) V rozhodnutí o predbežnej držbe vyvlastňovací orgán vymedzí rozsah prác, ktoré je vyvlastniteľ oprávnený ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-63.odsek-1~4(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-63.odsek-1~5(6) Nadobudnutím predbežnej držby má vyvlastniteľ právo držby vyvlastňovanej nehnuteľnosti a jej užívania ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-63.odsek-1~6(7) Ak vyvlastniteľ alebo osoba, ktorá je stavebníkom, alebo osoba, na ktorú boli prevedené alebo prešli ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-63.odsek-1~7(8) Vyvlastňovaný a oprávnený z vecného bremena, ktorých práva sa nadobudnutím predbežnej držby neuplatňujú, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-64

64.

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. „V konaniach podľa tohto zákona sa nepoužijú § 28, § 29 ods. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~3Z citovaného § 9 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. je teda napadnutá len časť „§ 58 ods. 2, § 60 ods. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~4Podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona „Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo, že má ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~5Podľa § 60 ods. 2 písm. b) stavebného zákona „Stavebný úrad zastaví konanie, ak stavebník... b) nepreukázal ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-65

65.

Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z. „V konaní o správnej žalobe podanej proti rozhodnutiu o predbežnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-66

66.

Z citovaného § 9 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z. je napadnutá celá prvá veta a z druhej vety len slová ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~6Podľa § 185 Správneho súdneho poriadku

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~7„Správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe odkladný ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~7.pismenoa) ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~7.pismeno~1b) ak napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy má podklad ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~8Podľa § 186 Správneho súdneho poriadku

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~8.odsek-1„(1) Nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia správneho súdu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~8.odsek-1~1(2) Odkladný účinok zaniká právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.“.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~9Podľa § 187 Správneho súdneho poriadku

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~9.odsek-1„(1) Ak správny súd priznal správnej žalobe odkladný účinok podľa § 185 písm. a), je povinný o nej rozhodnúť ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~9.odsek-1~1(2) Ak správny súd priznal žalobe odkladný účinok podľa § 185 písm. b), je povinný podať na Súdny dvor ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~9.odsek-1~2(3) O návrhu žalobcu podľa § 185 rozhodne správny súd do 30 dní od doručenia vyjadrenia žalovaného k ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~10Podľa § 188 Správneho súdneho poriadku „Ak správny súd návrhu žalobcu nevyhovie, uznesením ho zamietne.“. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~11Podľa § 189 Správneho súdneho poriadku „Uznesenie o priznaní odkladného účinku môže správny súd i bez ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-67

67.

Skupina poslancov namieta, že napadnuté ustanovenia zákona č. 669/2007 Z. z. nie sú v súlade s čl. 12 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~12Podľa čl. 12 ods. 1 ústavy„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~13Podľa čl. 13 ods. 4 ústavy„Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~14Podľa čl. 20 ods. 1 ústavy„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~15Podľa čl. 20 ods. 4 ústavy„Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~16Podľa čl. 46 ods. 1 ústavy každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~17Podľa čl. 46 ods. 2 ústavy„Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~18Podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~19Podľa čl. 1 dodatkového protokolu:

„Ochrana majetku Každá fyzická osoba alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok. Nikoho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-68

68.

Skupina poslancov namieta nesúlad napadnutých ustanovení B len s čl. 9 ods. 4 Aarhuského dohovoru, ktorý ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-68.odsek-1Článok 9 Aarhuského dohovoru znie:

„1. Každá Strana v rámci svojho vnútroštátneho práva zabezpečí, aby každý, kto sa domnieva, že jeho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~20IV.2 Poznatky o aplikácii napadnutých ustanovení zákona č. 669/2007 Z. z. v praxi

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-69

69.

Napadnutá časť novely zákona č. 669/2007 Z. z. nadobudla účinnosť 2. júna 2017, t. j. je účinná viac ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~21Od NDS ústavný súd žiadal, aby ho informovala o tom,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~21.pismeno-a

a)

koľko rozhodnutí o priznaní predbežnej držby (§ 8 ods. 1 zákona) bolo vydaných od nadobudnutia účinnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~21.pismeno-b

b)

proti koľkým rozhodnutiam o priznaní predbežnej držby boli využité opravné prostriedky a s akým výsledkom, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~21.pismeno-c

c)

koľko sporov, čo sa týka prípadného porušenia rozsahu prác vymedzených v rozhodnutí o predbežnej držbe ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~22NDS na výzvu ústavného súdu v odpovedi zo 6. februára 2020 uviedla, že podľa jej poznatkov v období ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~22.pismeno-a

a)

bolo vydaných celkom 17 rozhodnutí príslušného správneho orgánu o priznaní predbežnej držby podľa § ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~22.pismeno-b

b)

vo vzťahu k 17 rozhodnutiam príslušného správneho orgánu o priznaní predbežnej držby bolo podaných 16 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~22.pismeno-c

c)

nebolo začaté ani jedno súdne konanie vo veci sporu ohľadom porušenia rozsahu prác vymedzených v rozhodnutí ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-70

70.

Od krajských súdov ústavný súd žiadal informáciu o tom, koľko správnych žalôb bolo podaných proti rozhodnutiu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-71

71.

Súčasne od najvyššieho súdu ústavný súd žiadal informáciu o tom, koľko bolo podaných kasačných sťažností ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-72

72.

Ústavný súd vyzval na predloženie informácií o právnych sporoch súvisiacich s aplikáciou napadnutej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-73

73.

Pre úplnosť ústavný dodáva, že 13. augusta 2019 mu bol doručený list advokátskej kancelárie PROVENTUS ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v_klucove_namietky_skupiny_poslancov

V. Kľúčové námietky skupiny poslancov

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v_klucove_namietky_skupiny_poslancov.bod-74

74.

Vychádzajúc z podrobného popisu námietok skupiny poslancov, na ktorých poslanci zakladajú svoj názor ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v_klucove_namietky_skupiny_poslancov.bod-74.pismeno-a

a)

námietky proti inštitútu predbežnej držby, prostredníctvom ktorého môže vyvlastňovací (správny) orgán ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v_klucove_namietky_skupiny_poslancov.bod-74.pismeno-b

b)

námietky proti § 9 ods. 4 prvej vete tohto zákona (napadnuté ustanovenie B), ktorých podstatou je vylúčenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v_klucove_namietky_skupiny_poslancov.bod-75

75.

V rámci námietok proti inštitútu predbežnej držby skupina poslancov predovšetkým namieta, že prostredníctvom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v_klucove_namietky_skupiny_poslancov.bod-76

76.

Skupina poslancov ďalej tvrdí, že pozemky, na ktorých sa má uskutočňovať výstavba diaľnic podľa zákona ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v_klucove_namietky_skupiny_poslancov.bod-77

77.

Podľa názoru skupiny poslancov po vydaní stavebného povolenia a rozhodnutia o predbežnej držbe bude ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v_klucove_namietky_skupiny_poslancov.bod-78

78.

Podstatou námietok proti napadnutému ustanoveniu B je nedostatočná súdna a iná právna ochrana vlastníkov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi

VI.
Analýza kľúčových námietok skupiny poslancov a závery ústavného súdu
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.odsek-1VI.1 Vývoj právnej úpravy výstavby diaľnic v Slovenskej republike

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-79

79.

Ústavný súd si uvedomuje zásadný spoločenský význam výstavby diaľničnej siete v Slovenskej republike ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-80

80.

Vzhľadom na svoju kľúčovú ústavnú funkciu nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti však ústavný ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-81

81.

Pre v zásade všetky doterajšie legislatívne úpravy týkajúce sa výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-82

82.

Všeobecná právna úprava územného, stavebného a vyvlastňovacieho konania je obsiahnutá v stavebnom zákone, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-83

83.

V poradí prvým lex specialis upravujúcim výstavbu diaľnic je zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-84

84.

Úsilie o radikálnejší odklon od štandardnej úpravy vyvlastňovacieho konania smerujúceho k vyvlastňovaniu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-85

85.

Dňa 11. decembra 2007 schválila národná rada zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-86

86.

V znení prvých dvoch novelizácií bol zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach napadnutý návrhom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-87

87.

V poradí treťou, štvrtou a piatou novelizáciou zákona č. 669/2007 Z. z. (išlo o novelizácie vykonané ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.odsek-1~1VI.2 Porovnanie námietok skupiny poslancov s námietkami uplatnenými v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-88

88.

Z doteraz uvedeného vyplýva, že ústavný súd sa už v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 19/09 zaoberal ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-89

89.

Kľúčové námietky skupiny 36 poslancov národnej rady, uplatnené v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 19/09 ...

„Navrhovatelia považujú napadnuté ustanovenia zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach za nesúladné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-90

90.

Z porovnania kľúčových námietok uplatnených v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 19/09 a v tomto konaní ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-90.pismeno-a

a)

v časti, v ktorej navrhovatelia namietajú diskrimináciu vlastníkov pozemkov a stavieb, ktoré podliehajú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-90.pismeno-b

b)

v časti, v ktorej navrhovatelia namietajú, že došlo k zásahu do podstaty základného práva na vlastníctvo, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-90.pismeno-c

c)

v časti, v ktorej navrhovatelia namietajú, že aplikácia napadnutých ustanovení vytvára nezvratnú situáciu, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-90.pismeno-d

d)

v časti, v ktorej navrhovatelia tvrdia, že napadnuté ustanovenia zákona č. 669/2007 Z. z. vytvárajú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-90.pismeno-e

e)

v konštatácii, že napadnuté ustanovenia umožňujú realizovať výstavbu diaľnice na cudzej nehnuteľnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-91

91.

Vychádzajúc z popisu a porovnania námietok navrhovateľov vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 19/09 a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-92

92.

Súčasťou nálezu sp. zn. PL. ÚS 19/09 bola aj komparatívna analýza vybraných zahraničných právnych úprav, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-93

93.

Zovšeobecňujúc závery uvedenej komparatívnej analýzy, ústavný súd konštatuje nasledujúce:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-93.pismeno-a

a)

v každom z porovnávaných štátov (Taliansko, Česká republika, Rakúsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-93.pismeno-b

b)

z porovnávaných právnych úprav sa javí ako najviac „príbuzná“ slovenskej úprave právna úprava v Chorvátsku, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-93.pismeno-c

c)

z judikatúry ESĽP analyzovanej v náleze PL. ÚS 19/09 považuje ústavný súd za žiaduce upozorniť na rozhodnutia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.odsek-1~2VI.3 Inštitút predbežnej držby ako východisko ústavnej konformity napadnutej právnej úpravy (?)

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-94

94.

V rámci analýzy inštitútu predbežnej držby, napadnutého návrhom skupiny poslancov, je v prvom rade potrebné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-95

95.

Výnimka zo všeobecného pravidla obsiahnutého v dikcii § 58 ods. 2 stavebného zákona je výslovne deklarovaná ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-96

96.

Z napadnutých ustanovení A vyplýva, že zákonné predpoklady k vydaniu rozhodnutia o predbežnej držbe ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-96.pismeno-a

a)

stavebník musí priložiť k žiadosti o vydanie stavebného povolenia doklady preukazujúce začatie vyvlastňovacieho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-96.pismeno-b

b)

vyvlastniteľ (stavebník) musí v rámci vyvlastňovacieho konania podať návrh na vydanie rozhodnutia o ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-96.pismeno-c

c)

vyvlastňovací orgán môže priznať vyvlastniteľovi predbežnú držbu len vtedy, ak dospeje v rámci vyvlastňovacieho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-96.pismeno-d

d)

vyvlastniteľ musí vo svojom návrhu na vydanie rozhodnutie vymedziť aj práce, ktoré je potrebné na vyvlastňovanej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-96.pismeno-e

e)

vyvlastňovací orgán musí pred vydaním rozhodnutia o predbežnej držbe nariadiť ústne pojednávanie (bezodkladne ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-96.pismeno-f

f)

v rozhodnutí o predbežnej držbe musí vyvlastňovací orgán vymedziť „rozsah prác, ktoré je vyvlastniteľ ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-97

97.

Z hľadiska námietok skupiny poslancov, uplatnených v tomto konaní, poznatkov o aplikovateľnej judikatúre ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-97.pismeno-a

a)

zakladajú záver o tom, že v posudzovanom konaní „... verejný záujem na dosiahnutí účelu vyvlastnenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-97.pismeno-b

b)

vymedzujú deň nadobudnutia predbežnej držby vyvlastniteľom „... v deň určený v rozhodnutí o predbežnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-97.pismeno-c

c)

vymedzujú rozsah „... prác, ktoré je vyvlastniteľ oprávnený uskutočniť na vyvlastňovanej nehnuteľnosti“ ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-98

98.

Jednou z ústavných podmienok vyvlastnenia, ako aj núteného obmedzenia vlastníckeho práva je existencia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-99

99.

Z uvedeného vyplýva, že zisťovanie a preukazovanie existencie verejného záujmu patrí do právomoci výkonnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-100

100.

Požiadavka preukazovať existenciu verejného záujmu pre výstavbu diaľnic nevyplýva len zo všeobecnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-101

101.

Z uvedených dôvodov ústavný súd zastáva názor, že z hľadiska ústavnej požiadavky, vyplývajúcej z čl. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-102

102.

Nemenej podstatnou otázkou pri posudzovaní ústavnej konformity inštitútu predbežnej držby v napadnutom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-103

103.

Treťou čiastkovou otázkou, ktorá je mimoriadne podstatná pri posudzovaní ústavnej konformity napadnutej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-103.pismeno-a

a)

musí obsahovať vymedzenie rozsahu stavebných prác, ktoré bude vyvlastniteľ oprávnený uskutočňovať na ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-103.pismeno-b

b)

môže ísť len o práce v súlade so stavebným povolením, ktorým disponuje vyvlastniteľ na výstavbu diaľnice, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-103.pismeno-c

c)

musí ísť o také práce, po uskutočnení ktorých možno navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.odsek-1~3Z textu návrhu možno vyvodiť rigorózny názor navrhovateľov, podľa ktorého je z ústavného hľadiska neakceptovateľné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-104

104.

V reakcii na tento názor skupiny poslancov považuje ústavný súd za užitočné opätovne poukázať na nález ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-105

105.

Vo vzťahu k námietke skupiny poslancov, že „obmedzenie prác na tie, ktoré umožnia navrátenie do pôvodného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-106

106.

Vo vzťahu k preskúmavaniu ústavnej akceptovateľnosti inštitútu predbežnej držby ústavný súd považuje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-107

107.

Pokiaľ ide o navrhovateľmi tvrdený nesúlad ustanovení A s čl. 12 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 20 ods. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-108

108.

Na tomto základe ústavný súd konštatuje, že inštitút predbežnej držby, ako aj s ním súvisiace ustanovenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.odsek-1~4VI.4 Súdna ochrana vlastníkov vyvlastňovaných nehnuteľností proti rozhodnutiam o predbežnej držbe a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-109

109.

Podstatou tvrdeného rozporu napadnutej časti § 9 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z. s čl. 46 ods. 2 ústavy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-110

110.

V predchádzajúcej časti ústavný súd konštatoval (hraničnú) ústavnú konformnosť právnej úpravy predbežnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-111

111.

Ak má zákonná regulácia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 2 ústavy dosiahnuť ústavou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-112

112.

Vzhľadom na uvedené okolnosti argument vlády o tom, že priznanie odkladného účinku rozhodnutiam orgánov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-113

113.

Podľa názoru ústavného súdu v okolnostiach posudzovanej veci by ústavne akceptovateľnú kvalitu súdnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.odsek-1~5VI.5 Posúdenie súladu napadnutej právnej úpravy s čl. 9 ods. 4 Aarhuského dohovoru

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-114

114.

Pokiaľ ide o nesúlad § 9 ods. 4 prvej vety zákona č. 669/2007 Z. z., vylučujúcej odkladný účinok správnych ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-115

115.

Vláda nesúhlasí s názorom skupiny poslancov a konštatuje, že „Aarhuský dohovor v čl. 9 ods. 4 ani v ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-116

116.

V reakcii na túto obranu vlády skupina poslancov vo svojom vyjadrení k stanovisku vlády zdôrazňuje, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-117

117.

Ústavný súd po preskúmaní argumentácie skupiny poslancov a argumentácie vlády k namietanému nesúladu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-118

118.

Ústavný súd preto rozhodol o tom, že ustanovenie § 9 ods. 4 veta prvá zákona o jednorazových mimoriadnych ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-119

119.

Keďže ústavný súd považuje za nesúladnú s označenými článkami ústavy a Aarhuského dohovoru samotnú koncepciu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vii

VII.
Právne následky nálezu
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vii.bod-120

120.

Podľa čl. 125 ods. 3 ústavy ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vii.bod-121

121.

Z uvedeného vyplýva, že dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vii.bod-122

122.

Keďže ustanovenie, nesúlad ktorého ústavný súd vyslovil, je normou procesného práva, v súlade s princípom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vii.odsek-1Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vii.odsek-1~1V Košiciach 4. novembra 2020

Ivan Fiačan v. r.predseda plénaÚstavného súdu Slovenskej republiky

Poznámky

  • 1)  V § 134 Občianskeho zákonníka je upravený inštitút vydržania.
  • 2)  Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona (1) Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore