Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2020 z 13. apríla 2022 vo veci vyslovenia súladu § 11a ods. 1 písm. a) v časti slova „rozdelenie“ a písm. c) v časti slovného spojenia „aspoň 30 % oprávnených voličov“ v spojení s § 11a ods. 8 v časti slovného spojenia „aspoň polovica oprávnených voličov“ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 184/2022 účinný od 25.05.2022

Platnosť od: 25.05.2022
Účinnosť od: 25.05.2022
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Ústavné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2020 z 13. apríla 2022 vo veci vyslovenia súladu § 11a ods. 1 písm. a) v časti slova „rozdelenie“ a písm. c) v časti slovného spojenia „aspoň 30 % oprávnených voličov“ v spojení s § 11a ods. 8 v časti slovného spojenia „aspoň polovica oprávnených voličov“ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 184/2022 účinný od 25.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 184/2022 s účinnosťou od 25.05.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, ...

r o z h o d o l :

Návrhu n e v y h o v u j e .

O d ô v o d n e n i e :

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i

I.
Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-1

1.

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 4. decembra 2019 doručený návrh skupiny ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-2

2.

Ústavný súd uznesením č. k. PL. ÚS 8/2020-15 z 29. apríla 2020 prijal návrh navrhovateľov na ďalšie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-3

3.

Skupina poslancov v predloženom návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov napáda ustanovenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-4

4.

Podľa § 11a ods. 1 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-4.pismeno-a

a)

zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-4.pismeno-b

b)

odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-4.pismeno-c

c)

petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-4.pismeno-d

d)

zmenu označenia obce alebo

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-4.pismeno-e

e)

ak tak ustanovuje osobitný zákon.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.odsek-1Podľa § 11a ods. 8 zákona o obecnom zriadení výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-5

5.

Po citácii napadnutých ustanovení zákona o obecnom zriadení a ustanovení ústavy, s ktorými je napadnutá ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-6

6.

Na podporu právneho názoru citovaného v predchádzajúcom bode tohto nálezu navrhovatelia poukazujú aj ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-7

7.

Navrhovatelia, poukazujúc na judikatúru ústavného súdu (nález č. k. III. ÚS 23/00 z 23. augusta 2000), ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-8

8.

Podľa navrhovateľov „Podstatou záruk uplatnenia základného práva zúčastňovať sa priamo na správe verejných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-9

9.

V kľúčovej časti svojej argumentácie skupina poslancov vyslovuje presvedčenie, že „materiálne podmienky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-10

10.

Konkretizujúc svoje ústavné výhrady proti napadnutej právnej úprave rozdelenia obce, navrhovatelia poukazujú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-11

11.

Navrhovatelia sumarizujúc zdôrazňujú, že napadnutá právna úprava vytvára stav, v rámci ktorého „vôľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-12

12.

V rámci svojej argumentácie navrhovatelia poukazujú na slovenské reálie, z ktorých vyplýva, že «... ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-13

13.

Podľa skupiny poslancov právna úprava mechanizmu miestneho referenda o rozdelení obce má znaky „tyranie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-14

14.

Argumentácia navrhovateľov vyúsťuje do konštatovania, že «V prípade napadnutej právnej úpravy... absentuje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-15

15.

V dôsledku absencie vyvažovacieho mechanizmu v napadnutej právnej úprave je podľa navrhovateľov znemožnené ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.bod-16

16.

Na tomto základe navrhovatelia navrhujú, aby ústavný súd o ich návrhu takto rozhodol:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.odsek-1~1«Ustanovenia § 11a ods. 1 písm. a) v časti slova „rozdelenie“ v spojení s § 11a ods. 8 v časti slovného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-i.odsek-1~2Ustanovenia § 11a ods. 1 písm. c) v časti slovného spojenia „aspoň 30 % oprávnených voličov“ v spojení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii

II.
Stanoviská účastníkov konania a vedľajšieho účastníka a ďalší priebeh konania
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.bod-17

17.

Po prijatí návrhu navrhovateľov na ďalšie konanie si ústavný súd podľa § 86 ods. 1 zákona č. 314/2018 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.odsek-1II.1. Stanovisko národnej rady:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.bod-18

18.

Národná rada na žiadosť ústavného súdu reagovala listom predsedu národnej rady č. PREDS-106-1/2020 z ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.odsek-1~1II.2. Stanovisko vlády:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.bod-19

19.

Vláda, zastúpená ministerstvom spravodlivosti, reagovala na žiadosť ústavného súdu listom ministerky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.bod-20

20.

V úvodnej časti svojho stanoviska vláda zdôrazňuje, že sa stotožňuje s právnym názorom ústavného súdu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.bod-21

21.

Vo vzťahu k výhradám navrhovateľov k iniciovaniu vyhlásenia miestneho referenda o rozdelení obce prostredníctvom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.bod-22

22.

Vo vzťahu k podmienke účasti polovice oprávnených voličov a podmienke prijatia rozhodnutia nadpolovičnou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.bod-23

23.

V súvislosti s námietkou navrhovateľov smerujúcou k podmienkam platnosti miestneho referenda vláda ďalej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.odsek-1~2II.3. Replika navrhovateľov:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.bod-24

24.

Ústavný súd listom zo 14. októbra 2020 požiadal právneho zástupcu navrhovateľov o vyjadrenie k priloženým ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.odsek-1~3II.4. Upustenie od ústneho pojednávania:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.bod-25

25.

Podľa § 58 ods. 3 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže vo veciach podľa odseku 1 písm. d) až h) a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.bod-26

26.

Z § 58 ods. 1 písm. a) zákona o ústavnom súde vyplýva, že ústne pojednávanie sa uskutočňuje aj v konaní ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-ii.bod-27

27.

Aplikujúc § 58 ods. 3 v spojení s § 58 ods. 1 písm. a) zákona o ústavnom súde, ústavný súd konštatuje, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii

III.
Posúdenie dôvodnosti návrhu
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1III.1. Podstata návrhu navrhovateľov a všeobecné východiská pre rozhodnutie ústavného súdu:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-28

28.

Podľa názoru navrhovateľov je platná právna úprava podmienok vyhlasovania miestneho referenda o rozdelení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-29

29.

V nadväznosti na podstatu argumentácie navrhovateľov považuje ústavný súd za potrebné pripomenúť kľúčové ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-30

30.

Ústavný súd, odkazujúc na svoje doktrinálne názory vyjadrené v náleze č. k. PL. ÚS 5/2012 z 22. júna ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-31

31.

Právne názory artikulované v náleze č. k. PL. ÚS 5/2012 z 22. júna 2014 ústavný súd významne rozvinul ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-32

32.

V náleze č. k. PL. ÚS 4/2016 z 10. mája 2017 ústavný súd tiež uviedol, že „vnútorná štruktúra čl. 67 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-33

33.

Citované právne názory vyslovené v doterajšej judikatúre ústavného súdu v zásade korešpondujú s ideovo-teoretickými ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-34

34.

Vnútorná koncepcia ústavy spolu s Európskou chartou miestnej samosprávy zaväzujú štát zveriť časť jednotkám ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-35

35.

Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcom bode tohto nálezu možno konštatovať, že ústavná úprava ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~1Navrhovatelia argumentujú tvrdením, že súčasťou práva na územnú samosprávu je aj právo menšiny obyvateľov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-36

36.

V súvislosti s hľadaním odpovede na otázku, či zákonná úprava rozdeľovania obce rešpektuje ústavné princípy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~2III.2. Právna úprava rozdeľovania obce a jej vývoj po roku 1989:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-37

37.

Revitalizácia územnej samosprávy v podmienkach bývalej spoločnej československej štátnosti tvorila integrálnu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-38

38.

K vykonaniu ústavného zákona č. 294/1990 Zb. bol v Slovenskej republike prijatý zákon o obecnom zriadení, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~3Podľa § 2 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v pôvodnom znení „Rozdelením obce vznikajú nové obce s územím ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~4Podľa § 2 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v pôvodnom znení „Spôsob zakladania, zlučovania, rozdeľovania ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~5Podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení v pôvodnom znení „Obecné zastupiteľstvo vyhlási ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~6Podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadení v pôvodnom znení „Obecné zastupiteľstvo vyhlási ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~7Podľa § 11 ods. 7 zákona o obecnom zriadení v pôvodnom znení „Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-39

39.

Odkaz obsiahnutý v citovanom ustanovení § 2 ods. 4 zákona o obecnom zriadení sa premietol do ustanovení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~8Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 517/1990 Zb. «Založiť alebo zrušiť obec, rozdeliť obec alebo zlúčiť obce ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~9Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 517/1990 Zb. „Rozhodnúť podľa odseku 1 možno iba so súhlasom obce a na základe ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-40

40.

Zákon č. 517/1990 Zb. bol zrušený a nahradený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~10Podľa 3 ods. 1 zákona č. 221/1996 Z. z. „Obec zriaďuje, zrušuje alebo rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~11Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 221/1996 Z. z. „Rozhodnúť podľa odseku 1 možno iba so súhlasom obce a na ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-41

41.

Ustanovenia § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 221/1996 Zb. v citovanom znení boli s účinnosťou od 1. januára ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-42

42.

Ešte pred analýzou zákonnej úpravy rozdeľovania obcí v platnom a účinnom znení ústavný súd považuje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-43

43.

Ustanovenia zákona o obecnom zriadení, ktoré boli napadnuté navrhovateľmi, sa najprv zmenili na základe ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~12Podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadení v znení zákona č. 421/1991 Zb. „Obecné zastupiteľstvo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~13Podľa § 11 ods. 5 zákona o obecnom zriadení v znení zákona č. 421/1991 Zb. „Obecné zastupiteľstvo vyhlási ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~14Podľa § 11 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení zákona č. 421/1991 Zb. „Predtým než obecné zastupiteľstvo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-44

44.

V dôvodovej správe k návrhu novelizácie zákona o obecnom zriadení uskutočnenej zákonom č. 421/1991 Zb. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~15„V súčasnosti období dochádza v Slovenskej republike najmä k procesu rozdeľovania obcí oddelením mestských ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~16Tým, že ustanovenia § 11 ods. 4 a 8 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., v znení zákona č. 130/1991 Zb. ukladajú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~17Ustanovenia § 11 ods. 4 a 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 130/1991 Zb. o hlasovaní obyvateľov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~18Skúsenosti s účasťou voličov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí ukazujú, že dosiahnuť účasť nadpolovičnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~19Na základe týchto skutočností podáva skupina poslancov návrh na novelizáciu § 11 zákona SNR č. 369/1990 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-45

45.

K ďalšej zmene ustanovení zákona o obecnom zriadení, ktoré boli napadnuté navrhovateľmi, došlo na základe ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-46

46.

Ustanovenia § 11a ods. 1 písm. c) a § 11a ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení v znení zákona č. 295/1992 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-47

47.

Po schválení tejto novelizácie je problematika rozdelenia obce upravená v § 2 ods. 3, § 2a ods. 5, § ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~20Podľa § 2 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení novelizácie uskutočnenej zákonom č. 453/2001 Z. z. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~21Podľa § 2a ods. 1 zákona o obecnom zriadení v znení novelizácie uskutočnenej zákonom č. 453/2001 Z. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~22Podľa § 2a ods. 5 zákona o obecnom zriadení v znení novelizácie uskutočnenej zákonom č. 453/2001 Z. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~23Podľa § 11a ods. 1 písm. a) a c) zákona o obecnom zriadení v znení novelizácie uskutočnenej zákonom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~23.pismeno-a

a)

zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~23.pismeno-c

c)

petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.“.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~24Podľa § 11a ods. 8 zákona o obecnom zriadení v znení novelizácie uskutočnenej zákonom č. 453/2001 Z. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~25Citované ustanovenia zákona o obecnom zriadení v znení novelizácie uskutočnenej zákonom č. 453/2001 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-48

48.

K schváleniu novelizácie zákona o obecnom zriadení uskutočnenej zákonom č. 453/2001 Z. z. došlo na základe ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~26„S ohľadom na pripravovaný presun kompetencií je bezpodmienečne nevyhnutné zabezpečiť, aby obec, ktorá ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~27K zmenám v podmienkach vyhlasovania miestneho referenda o rozdelení obce sa v osobitnej časti dôvodovej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~28„Mení sa aj ustanovenie, ktoré upravuje platnosť petície, a to tak, že hranica počtu obyvateľov obce ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49

49.

Z vývojovej analýzy zákonnej úpravy rozdeľovania obce vyplývajú najmä nasledujúce skutočnosti:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49.bod-49_1

49.1.

Na rozhodovaní o rozdelení obce sa v období od nadobudnutia účinnosti zákona o obecnom zriadení (23. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49.bod-49_2

49.2.

Vyhlásenie miestneho referenda o rozdelení obce bolo počas takmer celého sledovaného obdobia (od nadobudnutia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49.bod-49_3

49.3.

V období od 1. novembra 1991 do 31. decembra 2001 mohlo obecné zastupiteľstvo vyhlásiť miestne referendum ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49.bod-49_4

49.4.

V období od 1. januára 2002 až do súčasnosti zákon ustanovuje prísnejšie podmienky, za ktorých možno ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49.bod-49_5

49.5.

V analyzovanom období došlo aj k zmenám v ustanovení minimálneho počtu obyvateľov obce, ktorí mohli ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49.bod-49_5.odsek-1- v období od nadobudnutia účinnosti zákona o obecnom zriadení do 30. novembra 1991 sa vyžadovalo predloženie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49.bod-49_5.odsek-1~1- v období od 1. novembra 1991 do 31. decembra 2001 postačovala petícia predložená 20 % oprávnených ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49.bod-49_5.odsek-1~2- od 1. januára 2002 zákon vyžaduje k vyhláseniu miestneho referenda o rozdelení obce predloženie petície ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49.bod-49_6

49.6.

Zákon o obecnom zriadení v pôvodnom znení ani súčasnom znení (účinnom od. 1. januára 2002) neobsahuje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49.bod-49_7

49.7.

V celom období účinnosti zákona o obecnom zriadení sa k platnosti miestneho referenda vyžaduje, aby ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-49.bod-49_8

49.8.

V období od 1. novembra 1991 do 31. decembra 2001 zo zákonnej úpravy vyplývalo, že miestneho referenda ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.odsek-1~29III.3. Právne závery ústavného súdu:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-50

50.

Na základe dosiaľ uvedených skutočností možno vyvodiť, že platná právna úprava rozdeľovania obce rešpektuje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-50.bod-50_1

50.1.

Je inkorporovaná v zákone (zákon o obecnom zriadení), a teda k rozdeleniu obce môže dôjsť len vtedy, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-50.bod-50_2

50.2.

Vychádza z demokratickej povahy Slovenskej republiky (čl. 1 ods. 1 ústavy), keďže je založená na princípe ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-50.bod-50_3

50.3.

V súlade s demokratickou povahou Slovenskej republiky (čl. 1 ods. 1 ústavy) zákonná úprava rešpektuje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-50.bod-50_4

50.4.

Rozhodovanie priznáva štátu reprezentovanému vládou, ktorá preskúmava, či sú na rozdelenie obce splnené ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-51

51.

Vychádzajúc z už uvedených čiastkových záverov, ústavný súd v nadväznosti na argumentáciu navrhovateľov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-52

52.

Nad rámec záverov formulovaných v predchádzajúcom bode tohto nálezu ústavný súd poznamenáva, že s argumentáciou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-53

53.

Na margo zákonnej úpravy rozdeľovania obce platnej a účinnej v období od 1. novembra 1991 do 31. decembra ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-54

54.

Za uvedených okolností má otázka ústavnosti zákonnej úpravy rozdelenia obce platnej a účinnej v období ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-54.bod-54_1

54.1.

Na rozhodovaní o rozdeľovaní obce sa mohli aj v tomto období prostredníctvom svojich volených zástupcov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-54.bod-54_2

54.2.

Rozhodnutie o rozdelení obce zákon aj v tomto období zveroval do pôsobnosti vlády, teda štátneho orgánu; ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-54.bod-54_3

54.3.

Dôvody, ktoré viedli k novelizácii zákona o obecnom zriadení uskutočnenej zákonom č. 421/1991 Zb., načrtnuté ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-55

55.

Aj pri úcte k dôvodom, ktoré by mohli byť zohľadnené pri posudzovaní ústavnosti zákonnej úpravy rozdeľovania ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-56

56.

Z bodov 47 a 48 tohto nálezu citovaných častí dôvodovej správy k vládnemu návrhu novelizácie zákona ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iii.bod-57

57.

Zohľadňujúc všetky dosiaľ uvedené dôvody, ústavný súd dospel k záveru, že právna úprava napadnutá návrhom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iv

IV.
Účinky nálezu
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.kapitola-iv.bod-58

58.

Skutočnosť, že ústavný súd vo výroku tohto nálezu nevyhovel návrhu navrhovateľov, nevyvoláva žiadne ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.odsek-1P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.odsek-1~1V Košiciach 13. apríla 2022

Ivan Fiačan v. r. predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Načítavam znenie...
MENU
Hore