Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy. 164/1947 účinný od 26.09.1945

Platnosť od: 02.10.1947
Účinnosť od: 26.09.1945
Autor: Nezadaný
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Trestné právo hmotné, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Dohoda 164/1947 s účinnosťou od 26.09.1945
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

DNE 8. SRPNA 1945

BYLA SJEDNÁNA V LONDÝNĚ

TATO DOHODA:

(Překlad.)

Dohoda

sjednaná vládou Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska, vládou Spojených států ...

V Londýně dne 8. srpna 1945.

Poněvadž Spojené národy prohlásily opětovně svůj úmysl postaviti válečné zločince před ...

a poněvadž moskevská deklarace z 30. října 1943 o německých ukrutnostech v obsazené Evropě ...

a poněvadž o této deklaraci bylo stanoveno, že není na újmu případům hlavních zločinců, ...

uzavřely tedy nyní vláda Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska, vláda Spojených ...

Článek 1.

Po dohovoru s Kontrolní radou pro Německo bude zřízen Mezinárodní vojenský soudní dvůr pro ...

Článek 2.

Složení, pravomoc a úkoly Mezinárodního vojenského soudního dvora budou určeny v Statutu připojeném ...

Článek 3.

Každý ze Signatářů učiní nutná opatření, aby pro vyšetřování obvinění a pro soudní ...

Článek 4.

Tato dohoda nebude v ničem na újmu ustanovením daným moskevskou deklarací o návratu válečných ...

Článek 5.

Každá vláda Spojených národů může přistoupiti k této dohodě oznámením učiněným diplomatickou ...

Článek 6.

Tato dohoda nebude v ničem na újmu pravomoci nebo oprávněním kteréhokoliv státního nebo okupačního ...

Článek 7.

Tato dohoda vstoupí v platnost v den podpisu a zůstane v platnosti po dobu jednoho roku, i potom nadále ...

Tomu na důkaz opatřili podepsaní tuto dohodu svým podpisem.

Dáno v Londýně dne 8. srpna 1945 ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé jest sepsáno anglicky, ...

Za vládu Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska:JOWITT.

Za vládu Spojených států amerických:ROBERT H. JACKSON.

Za Prozatímní vládu Francouzské republiky:ROBERT FALCO.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:I. NIKIČENKO.A. TRAININ.

____________________________________________________________

Systém ASPI - stav k 8.10.2007 do čiastky 193/2007 Z.z.

Obsah a text 164/1947 Sb. - posledný stav textu

164/1947 Sb.

Dohoda

o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy.

Jménem republiky Československé!

Dne 8. srpna 1945

byla sjednána v Londýně

tato dohoda:

(Překlad.)

Dohoda

sjednaná vládou Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska, vládou Spojených států ...

V Londýně dne 8. srpna 1945.

Poněvadž Spojené národy prohlásily opětovně svůj úmysl postaviti válečné zločince před ...

a poněvadž moskevská deklarace z 30. října 1943 o německých ukrutnostech v obsazené Evropě ...

a poněvadž o této deklaraci bylo stanoveno, že není na újmu případům hlavních zločinců, ...

uzavřely tedy nyní vláda Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska, vláda Spojených ...

Čl.1.

Po dohovoru s Kontrolní radou pro Německo bude zřízen Mezinárodní vojenský soudní dvůr pro ...

Čl.2.

Složení, pravomoc a úkoly Mezinárodního vojenského soudního dvora budou určeny v Statutu připojeném ...

Čl.3.

Každý ze Signatářů učiní nutná opatření, aby pro vyšetřování obvinění a pro soudní ...

Čl.4.

Tato dohoda nebude v ničem na újmu ustanovením daným moskevskou deklarací o návratu válečných ...

Čl.5.

Každá vláda Spojených národů může přistoupiti k této dohodě oznámením učiněným diplomatickou ...

Čl.6.

Tato dohoda nebude v ničem na újmu pravomoci nebo oprávněním kteréhokoliv státního nebo okupačního ...

Čl.7.

Tato dohoda vstoupí v platnost v den podpisu a zůstane v platnosti po dobu jednoho roku, i potom nadále ...

Tomu na důkaz opatřili podepsaní tuto dohodu svým podpisem.

Dáno v Londýně dne 8. srpna 1945 ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé jest sepsáno anglicky, ...

Za vládu Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska:

Jowitt.

Za vládu Spojených států amerických:

Robert H. Jackson.

Za Prozatímní vládu Francouzské republiky:

Robert Falco.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

I. Nikičenko.

A. Trainin.

Statut

Mezinárodního vojenského soudního dvora.

I.

Složení Mezinárodního vojenského soudního dvora.

Článek 1.

Podle dohody podepsané dne 8. srpna 1945 vládou Spojeného království Velké Britanie a Severního ...

Článek 2.

Soud bude složen ze čtyř členů, z nichž každý bude míti zástupce. Každý Signatář ustanoví ...

Článek 3.

Obžaloba, obžalovaní ani jejich obhájci nemohou odmítnouti Soudní dvůr, jeho členy ani jejich ...

Článek 4.

a)

Přítomnost všech čtyř členů Soudního dvora nebo zástupce za každého nepřítomného člena ...

b)

Před každým líčením dohodnou se členové Soudního dvora mezi sebou o volbě předsedy ze svého ...

c)

Bez újmy tomu, co bylo řečeno, bude se Soudní dvůr usnášeti většinou hlasů a při rovnosti ...

Článek 5.

Bude-li potřebí a podle počtu případů, které mají býti souzeny, mohou býti zřízeny jiné ...

II.

Pravomoc a obecné zásady.

Článek 6

Soudní dvůr, zřízený dohodou zmíněnou v článku 1 tohoto Statutu pro souzení a potrestání ...

Následující činy, nebo některé z nich jsou zločiny spadající pod pravomoc Soudního dvora, ...

a)

Zločiny proti míru; to jest osnování, příprava, podněcování nebo podniknutí útočné války ...

b)

válečné zločiny: to jest porušení zákonů války nebo válečných zvyklostí. Takové porušení ...

c)

zločiny proti lidskosti: to jest vražda, vyhlazování, zotročování, deportace nebo jiné nelidské ...

Vůdcové, organisátoři, podněcovatelé a spoluvinníci zúčastnivší se při osnování nebo provádění ...

Článek 7.

Úřední postavení obžalovaných, ať jako hlav státu nebo odpovědných úředníků ve veřejných ...

Článek 8.

Skutečnost, že obžalovaný jednal na rozkaz své vlády nebo svého představeného, nezprostí ho ...

Článek 9.

Při hlavním líčení s kterýmkoliv jednotlivým členem nějaké skupiny nebo organisace může ...

Po přijetí obžaloby oznámí Soudní dvůr způsobem, který uzná vhodným, že obžaloba zamýšlí ...

Článek 10.

Byla-li skupina nebo organisace Soudním dvorem prohlášena za zločinnou, bude míti příslušný ...

Článek 11.

Každý, kdo byl odsouzen Soudním dvorem, může být obviněn před státním, vojenským nebo okupačním ...

Článek 12.

Soudní dvůr bude míti právo prováděti řízení proti osobě obviněné ze zločinů vypočítaných ...

Článek 13.

Soudní dvůr sestaví pravidla, dle nichž bude při řízení postupovati. Tato pravidla nesmějí ...

III.

Sbor pro vyšetřování a stíhání hlavních válečných zločinců.

Článek 14.

Každý Signatář ustanoví hlavního žalobce, aby vyšetřoval obvinění vznesená proti hlavním ...

Hlavní žalobci budou činni jako sbor pro tyto úkoly:

a)

dohodnouti se o plánu pro zvláštní činnost každého z hlavních žalobců a jeho personálu;

b)

sjednati konečné určení hlavních válečných zločinců, které má Soudní dvůr souditi;

c)

schváliti obžalobu a listiny, které s ní mají býti předloženy;

d)

podati obžalobu a listiny k ní připojené Soudnímu dvoru;

e)

sestaviti a doporučiti Soudnímu dvoru ke schválení sestavená pravidla pro řízení, které má ...

Sbor bude jednati ve všech věcech výše uvedených podle usnesení většiny a ustanoví předsedu, ...

Článek 15.

Hlavní žalobci budou jednotlivě a postupujíce ve vzájemné součinnosti prováděti také tyto ...

a)

zjišťovati, sbírati a předkládati, před líčením nebo při něm, všechny nutné důkazy;

b)

připravovati obžalobu pro schválení sborem podle odstavce

c)

článku 14 tohoto Statutu; c) předběžně vyslýchati všechny nutné svědky a obžalované;

d)

vystupovati jako žalobce při líčení;

e)

ustanovovati zástupce, aby plnili povinnosti, které by jim byly uloženy;

f)

podniknouti takové jiné úkony, které se jim mohou zdáti nutnými, aby líčení bylo připraveno ...

Je shoda o tom, že žádný svědek nebo obžalovaný, zadržený některým Signatářem, nebude vzat ...

IV.

Spravedlivý soud pro obžalované.

Článek 16.

Aby bylo zajištěno, že obžalovaní budou souzeni spravedlivě, bude postupováno takto:

a)

Obžaloba bude obsahovati všechny zvláštní údaje, vymezující v podrobnostech obvinění proti ...

b)

Při každém předběžném výslechu obžalovaného nebo při líčení s ním bude míti obžalovaný ...

c)

Předběžný výslech obžalovaného a líčení s ním budou prováděny v jazyku, nebo překládány ...

d)

Obžalovaný bude míti právo hájiti se před Soudním dvorem sám anebo míti pomoc obhájce.

e)

Obžalovaný bude míti právo předkládati při líčení, sám nebo svým obhájcem, důkazy na podporu ...

V.

Oprávnění Soudního dvora a vedení líčení.

Článek 17.

Soudní dvůr bude oprávněn

a)

obesílati svědky k líčení a žádati jejich přítomnost a svědectví a dávati jim otázky;

b)

vyslýchati každého obžalovaného;

c)

žádati, aby byly předloženy listiny a jiný důkazný materiál;

d)

bráti svědky do přísahy;

e)

ustanoviti úředníky, aby prováděli všechny úkoly, které jim Soudní dvůr určí, v tom také ...

Článek 18.

Soudní dvůr

a)

omezí líčení přísně na rychlý výslech o otázkách vyvolaných v důsledku obvinění,

b)

učiní přísná opatření, aby se zamezilo každému jednání, které by způsobilo nepřiměřený ...

c)

bude jednati sumárně s každou nevážností k soudu ukládáním vhodných trestů, mezi nimi vyloučením ...

Článek 19.

Soudní dvůr nebude vázán žádnými formálními pravidly průvodními. Zavede rychlá a neformální ...

Článek 20.

Soudní dvůr může žádati, aby byl informován o povaze každého důkazu, dříve než bude nabídnut, ...

Článek 21.

Soudní dvůr nebude žádati důkazu skutečností obecně známých, nýbrž bude je považovati za ...

Článek 22.

Stálé sídlo Soudního dvora bude v Berlíně. První schůze členů Soudního dvora a hlavních ...

Článek 23.

Při každém líčení se může účastniti na straně obžaloby jeden hlavní žalobce nebo i více ...

Funkci obhájce obžalovaného může zastávati na žádost obžalovaného jakýkoliv obhájce se stavovskou ...

Článek 24.

Řízení při líčení bude míti tento průběh:

a)

Obžaloba bude čtena před soudem.

b)

Soudní dvůr se otáže každého obžalovaného, zda se prohlašuje „vinným“ či „nevinným“. ...

c)

Obžaloba bude míti zahajovací přednes.

d)

Soudní dvůr se otáže obžaloby i obhajoby, jaké důkazy - mají-li nějaké - si přejí předložiti ...

e)

Budou vyslýcháni svědci obžaloby a potom svědci pro obhajobu. Potom mohou buď obžaloba nebo obhajoba ...

f)

Soudní dvůr může kdykoliv dáti jakoukoliv otázku každému svědku a každému obžalovanému.

g)

Obžaloba a obhajoba mohou klásti otázky všem svědkům a obžalovaným, kteří vypovídají, a ...

h)

Obhajoba bude míti projev k soudu.

i)

Obžaloba bude míti projev k soudu.

j)

Každý obžalovaný může učiniti přednes Soudnímu dvoru.

k)

Soudní dvůr vynese výrok a prohlásí trest.

Článek 25.

Všechny úřední listiny budou předkládány a všechna soudní řízení vedena anglicky, francouzsky ...

VI.

Výrok o vině a trestu.

Článek 26.

Výrok Soudního dvora o vině nebo nevině každého obžalovaného bude obsahovati důvody, na kterých ...

Článek 27.

Při odsouzení bude Soudní dvůr míti právo uložiti obžalovanému trest smrti nebo takový jiný ...

Článek 28.

Vedle trestu, který uloží, má Soudní dvůr právo zbaviti odsouzeného všeho nakradeného majetku ...

Článek 29.

Při vině budou tresty vykonány podle rozkazů Kontrolní rady pro Německo, která může kdykoliv ...

VII.

Výlohy.

Článek 30.

Výlohy Soudního dvora a řízení budou Signatáři účtovati na vrub fondů povolených pro vydržování ...

Vyhlašuje se s tím, že dohoda ve smyslu svého čl. 7 nabyla účinnosti dnem 8. srpna 1945.

Pan president republiky udělil dne 13. září 1945 souhlas k přístupu Československé republiky ...

Dohodou jsou vázány tyto státy:

Australie (5.10.1945), Belgie (5.10.1945), Československo (26.9.1945), Dánsko (10.9.1945), Ethiopie ...

Masaryk v.r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore