Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 14.01.2011
Dátum ZZ: 28.04.2011
Čiastka ZZ: 41
Číslo ZZ: 130/2011


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

8B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičný
ch službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a to transponovaním novely smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES zo dňa 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/ zv. 03) (ďalej len 'SFD'). V navrhovanom článku je zohľadnená aj novela zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, ktorá nadobudne účinnosť na prelome rokov 2010 a 2011.K bodu 1
Vstupom Slovenskej republiky do eurozóny Národná banka Slovenska stratila možnosť emitovať cenné papiere vo svojom mene. V mene Eurosystému môže cenné papiere emitova
ť iba Európska centrálna banka a emisia môže byť vykonaná v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska.
K bodu 2S cieľom podporiť kolektívne investovanie formou sa zavádza možnosť použitia inštitútu samostatnej eviden...
...
MENU
Hore