Vládny návrh zákona o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 17.08.2009
Dátum ZZ: 01.12.2009
Čiastka ZZ: 172/2009
Číslo ZZ: 492/2009


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona č. .../2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "
návrh zákona") transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. 11. 2007 o platobných slu
žbách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5. 12. 2007) (ďalej len "smernica o platobných slu
žbách").
Cieľom návrhu zákona je vytvorenie jednotného platobného trhu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP
") zavedením harmonizovaného právneho rámca transponovaním smernice o platobných služb
ách a so zámerom zrušiť hranice na vnútornom trhu pri poskytovaní platobných slu
žieb. To znamená, že návrh zákona nerozlišuje tuzemské prevody a cezhraničné
prevody, s výnimkou ustanovenia o kratšej lehote na vykonanie tuzemskej úhrady. Pri transponovaní smernice o platobný
ch službách bol uplatnený princíp plnej harmo...
...
MENU
Hore