Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 20.07.2009
Dátum ZZ: 28.11.2009
Čiastka ZZ: 171/2009
Číslo ZZ: 487/2009


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

-2-Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dop
ĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 'návrh zákona').
Účelom tohto návrhu zákona je okrem odstránenia niektorých aplikačn
ých nedostatkov a nekonzistentnej úpravy niektorých osobitných právnych predpisov s úpravou Obchodného zákonníka najmä implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:184:0017:0024:SK:PDF (U. v. EÚ L 184/17, 14. 07. 2007); transpozičný termín: do 03. augusta 2009 (ď
alej len 'smernica').
Osobná pôsobnosť smernice je vymedzená už v jej názve, ako aj v článku 1 ods. 1, a
to na (akciové) spoločnosti, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo fungujúcom v rámci členského...
...
MENU
Hore