Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 17.12.2021
Dátum ZZ: 13.04.2022
Čiastka ZZ: 811
Číslo ZZ: 122/2022

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá Ministerstvo hospodárstva SR v zmysle bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 547/2020 k „Plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiace september až december 2020“ v znení bodu A.2 uznesenia vlády SR č. 787/2020.

Cieľom návrhu zákona je implementovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013“ (ďalej len nariadenie (EÚ) 2019/1148) do právneho poriadku Slovenskej republiky. Návrh zákona ustanovuje optimálny spôsob regulácie sprístupňovania, dovozu, držby a používania prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti a to zavedením režimu zákazu prístupu členov širokej verejnosti k obmedzeným prekurzorom vý...
...
MENU
Hore