Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 01.10.2020
Dátum ZZ: 19.12.2020
Čiastka ZZ: 257
Číslo ZZ: 396/2020

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

1

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Hlavným zámerom predkladaného návrhu zákona je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica 2020/262“) do vnútroštátnej legislatívy. Cieľom predmetnej smernice je najmä znížiť administratívnu záťaž daňových subjektov, ako i správcov dane a minimalizovať daňové úniky pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Z toho dôvodu sa na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho sp...
...
MENU
Hore