Vládny návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 28.08.2015
Dátum ZZ: 01.12.2015
Čiastka ZZ: 92
Číslo ZZ: 323/2015


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
A.Všeobecná časťPodpredseda vlády a minister financií SR predkladá na rokovanie NR SR návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z euró
pskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál podľa novoprijatých relevantných nariadení Európskej únie a finančného rá
mca pre obdobie 2014 – 2020. Predkladateľom a gestorom zákona je ministerstvo financií SR ako koordinačný orgán pre finančné nástroje v SR.
Nové programové obdobie 2014 – 2020 prináša zmenu viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ, ktoré sú na úrovni Európskej únie upravené v nový
ch nariadeniach. Tieto legislatívne zmeny sú viditeľné aj pri finančných nástrojoch ako návratnej forme pomoci, ktoré sú nástupcom nástrojov finančného inž
inierstva využívaným v programovom období 2007-2013. Vzhľadom na fakt, že žiadna všeobecne záväzná vnútroštátna právna norma doposiaľ neupravuje vyu
žitie finančných nástrojov v programovo...
...
MENU
Hore