Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 29.05.2015
Dátum ZZ: 20.10.2015
Čiastka ZZ: 74
Číslo ZZ: 259/2015


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

2Dôvodová správa A.Všeobecná časťI
Návrh zá
kona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlá
dy Slovenskej republiky na rok 2015.
Cieľom návrhu zákona je prebratie schválenej smernice Komisie 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015, prebratie smernice Komisie 2014/88/EÚ z 9. júna 2014, ktorou sa men
í smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokiaľ ide o spoločné bezpečnostné ukazovatele a spoločné metódy na výpočet nákladov v prípade nehôd, v transpozičnej lehote do 30. júla 2015, prebratie smernice Komisie 2014/82/EÚ z 24. jú
na 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o všeobecné odborné znalosti, zdravotné požiadavky a požiadavky súvisiace s preukazmi v transpozičn...
...
MENU
Hore