Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 29.05.2015
Dátum ZZ: 20.10.2015
Čiastka ZZ: 75
Číslo ZZ: 262/2015

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

B. Osobitná časť

 

K bodu 1

V § 2 písm. j) sa mení znenie výrazu „výnimky z emisných limitov“ na výraz „odchylné hodnoty z emisných limitov“. Zmena bola vykonaná z dôvodu zjednotenia terminológie so zákonom o ovzduší. Výraz „výnimky z emisných limitov“ je uvedený v v platnom zákone o ovzduší, pričom v tomto konkrétnom momente ide o odchylné hodnoty z limitov uvedených v záveroch o najlepších dostupných technikách, a to na základe kritérií sociálno-ekonomických a technických. Uvedené kritériá budú konkrétne stanovené vo vyhláške a následne aj v usmernení ministerstva životného prostredia.

 

K bodu 2

Vypustenie veterinárnej ochrany území v definícii integrovaného povolenia vyplýva z vypustenia týchto konaní z § 3 ods. 3, kde sa súhrnne uvádza rozsah všetkých rozhodnutí, povolení, vyjadrení a iných úkonov štátnej správy, ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania.

K bodu 3

V § 3 sa odseky 3 a 4 upravujú na základe požiadaviek vyplývajúcich z praxe. Uvedené po...
...
MENU
Hore