Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 29.05.2015
Dátum ZZ: 20.10.2015
Čiastka ZZ: 75
Číslo ZZ: 262/2015

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Európska únia v záujme obmedziť znečisťovanie životného prostredia priemyselnou činnosťou, sprísňuje pravidlá pre vypúšťanie emisie z priemyselných zariadení. V roku 2010 bola Európskym parlamentom a Radou schválená Smernica Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).

Nová právna úprava rieši požiadavky vyplývajúce z praktických skúseností aplikácie zákona č 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do ktorého bola implementovaná smernica Európskej rady a parlamentu 2010/75/EÚ. Okrem uvedeného sa do jej právnej úpravy dostáva presnejšie definovanie východiskovej správy a podmienok jej vypracovania.

 

Počas prípravy predkladaného materiálu boli organizované pracovné stretnutia so zástupcami dotknutých organizácií, ktoré môžu mať pripomienky k príslušnému materiálu a ktoré niekt...
...
MENU
Hore