Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 11.03.2015
Dátum ZZ: 28.07.2015
Čiastka ZZ: 55
Číslo ZZ: 174/2015


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

9DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorý
ch zákonov (ďalej len 'návrh zákona'). Predkladaný materiál je iniciatí
vnej povahy a bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 schváleným uznesením vlády SR č. 144 z 27. apríla 2012.
Návrhom zákona sa v súlade s Plánom legislat
ívnych úloh vlády SR na rok 2014 transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní
, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o európskom zatýkacom rozkaze. Návrh zákona ďalej obsahuje návrhy k odstráneniu transpozičný
ch deficitov Slovenskej republiky v oblasti trestného...
...
MENU
Hore