Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 26.09.2014
Dátum ZZ: 30.12.2014
Čiastka ZZ: 114
Číslo ZZ: 399/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

1DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časťNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014.Návrhom zákona sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré upravujú obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systé
m obchodovania, ktorý sa uplatňuje od roku 2002 pre emisie oxidu siričitého a oxidu dusíka. Hlavným dôvodom zavedenia tohto systému bolo vytvoriť ná
stroj na obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok, pre ktoré sú ustanovené národné emisné stropy. Prvé národné emisné stropy, ktoré nesmeli členské štáty Euró
pskej únie prekročiť, boli ustanovené
na rok 2010 a tieto Slovenská republika s rezervou splnila bez regulácie emisií pomocou systému obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok. Znižovanie emisií sa dosahovalo sprísňujúcimi požiadavkami na prevádzku zdrojov ...
...
MENU
Hore