Vládny návrh zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 08.12.2003
Dátum ZZ: 28.04.2004
Čiastka ZZ: 96/2004
Číslo ZZ: 220/2004

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa

Všeobecná časť

V zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie sú dostatočne doriešené niektoré ustanovenia, ktoré pri aplikácii spôsobujú problémy. Taktiež v rámci schvaľovacieho procesu došlo v návrhu zákona k niektorým zmenám, ktoré neumožňujú zabezpečiť povinnosti súvisiace so základnou starostlivosťou o poľnohospodársku pôdu a riešiť niektoré správne delikty.

Na základe uvedeného bol vypracovaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. Predloženým návrhom zákona sa sprísňujú podmienky pri odnímaní poľnohospodárskej pôdy pre stavebné a iné nepo...
...
MENU
Hore