Vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 27.09.2013
Dátum ZZ: 11.01.2014
Čiastka ZZ: 1
Číslo ZZ: 1/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zá
klade úlohy č. 5 v mesiaci november v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 predkladá návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých z
ákonov (ďalej len "návrh zákona”).Návrh zákona bol vypracovaný v súlade s Koncepciou boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 2016 (ďalej len "koncepcia”) schválenou uznesením vlá
dy Slovenskej republiky č. 44/2013 z 30.1.2013, v rámci plnenia cieľa č. 1 - Zmeny a doplnenia právnych mechanizmov, ú
lohy č. 1 - Úprava právnych predpisov.
Návrh zákona bol vypracovaný v spolupráci s medzirezortnou pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva vnú
tra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slovenského futbalového zväzu, Slovenskéh...
...
MENU
Hore