Vládny návrh zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Dátum doručenia: 14.11.2003
Dátum ZZ: 28.02.2004
Čiastka ZZ: 50/2004
Číslo ZZ: 106/2004


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

23D ô v o d o v á
s p r á v a
I. Všeobecná časť
Ú v o d
Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov je súčasťou novej daňovej sústavy zavedenej v Slovenskej republike 1. januá
ra 1993. Spotrebné dane spolu s daňou z pridanej hodnoty nahradili bývalú daň z obratu.
V roku 1993 upravoval spotrebné dane spoločný zákon pre päť predmetov dane (uhľovodíkové palivá a mazivá, lieh, pivo, ví
no, tabak a tabakové výrobky), ktorý bol vypracovaný v podmienkach ČSFR, ale uplatňovať sa začal v podmienkach samostatnej Slovenskej republiky. Spoločný zákon neprihliadal na špecifiká jednotlivý
ch predmetov dane, ako sú rozdielne chemické a fyzikálne vlastnosti predmetov dane, účel ich použitia, rozdielnosť okruhu a počtu platiteľov, podiel výnosov z jednotlivých predmetov dane a ďalšie kľú
čové problémy, ktorých riešenie spoločným zákonom sa v mnohých prípadoch stalo zdrojom nielen nezrovnalostí a konfliktných situácií, ale i možných daňových únikov. Z toho dô
vodu bolo potrebné vypracovať päť sam...
...
MENU
Hore