Vládny návrh zákona o kontrole obchodovania s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 05.02.2013
Dátum ZZ: 14.06.2013
Čiastka ZZ: 35
Číslo ZZ: 144/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

1D
ôvodová správa
Všeobecná časťMinisterstvo hospodá
rstva Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona o kontrole obchodovania s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa Plá
nu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok roka 2012.Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť problémy aplikačnej praxe a
komplexne upraviť postup pri udeľovaní licencií na obchodovanie s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov v rámci č
lenských štátov Európskej únie, ako aj štátov mimo územia Európskej únie.
Navrhovaná nová právna úprava reaguje na prijatie Nariadenia Euró
pskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/2012 zo dňa 14. marca 2012, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčas
ťami a kompone...
...
MENU
Hore