Vládny návrh zákona o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov

Dátum doručenia: 11.01.2013
Dátum ZZ: 23.04.2013
Čiastka ZZ: 24
Číslo ZZ: 94/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správaVšeobecná časť Cieľ
om predkladanej právnej úpravy je odstrániť problémy aplikačnej praxe a komplexne upraviť skúšanie drahých kovov, identifikáciu voľných drahých kameňov, práva a povinnosti fyzických os
ôb a právnických osôb, ktoré uvádzajú na trh výrobky z drahých kovov a neopracovaných diamantov a dohľad štátu nad touto činnosťou.
Návrh zákona definuje, čo sa považuje za výrobky z drahých kovov, upravuje zákonné rýdzosti pre zlatý, strieborný a platinový tovar, nakladanie s tovarom vyrobeným z kompozitných materiálov. Návrh ď
alej vymedzuje pôsobnosť Puncového úradu Slovenskej republiky, zjednocuje definíciu pojmov 'zodpovednostná značka' a 'výrobná značka' podľa praxe aplikovanej v štátoch Európskej únie.
Navrhovan
á právna úprava obsahuje aj ustanovenia upravujúce výkon kontroly dodržiavania tohto zákona. Dôležitou súčasťou zákona je vymedzenie priestupkov a iných správnych deliktov za porušenia jednotlivý
ch ustanovení zákona, ktoré sú ...
...
MENU
Hore