Vládny návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 09.11.2012
Dátum ZZ: 28.02.2013
Čiastka ZZ: 12
Číslo ZZ: 39/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Európska únia v záujme obmedziť znečisťovanie životného prostredia priemyselnou
činnosťou, sprísňuje pravidlá pre vypúšťanie emisie z priemyselných zariadení. V roku 2010 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovan
á prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)(Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 75/2010/EÚ ustanovuje jasnejšie pravidlá pre priemyselné podniky, ktoré zaistia rovnosť pri uplatňovaní požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia a tak aj vytvoria jednotn
ú platformu pre konkurencieschopnosť podnikov v rámci Európskej únie.

Nová právna úprava rieši požiadavky na obmedzovanie znečisťovania životného prostredia priemyselnými činnosťami prierezovo (ovzdušie, voda, odpady).
Jednak sprísňuje požiadavky pre prevádzky podliehajúce integrovanému povoľovaniu, ale z
ároveň ustanovuje minimálne požiadavky (hraničné em...
...
MENU
Hore