Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 06.07.2012
Dátum ZZ: 27.09.2012
Čiastka ZZ: 72
Číslo ZZ: 286/2012


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

15Dôvodová správa
1.Všeobecná časť
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 'zákon') nadobudol
účinnosť 1. augusta 1995 a medzičasom bol priebežne novelizovaný, tak ako si to vyžiadali zmeny právnych predpisov upravujúcich jednotlivé úseky činnosti štátnej správy. Zmeny a doplnenia zákona sa tý
kali konkrétneho vecného obsahu vykonávaných úkonov a konaní správnymi orgánmi ako úprav sadzieb správnych poplatkov a to i napriek tomu, že odstupom času vecná i časová náročnosť vykoná
vania spoplatňovaných úkonov a konaní správnymi orgánmi podstatne vzrástli, čo sa prejavilo aj v raste nákladov správnych orgánov.
Zámerom predloženej novelizácie zákona je prehodnotenie existujúcich úkonov a konaní z hľadiska ich vecného obsahu ale predovšetkým posúdenie úrovne súčasne platných sadzieb poplatkov, ktoré
pri viacerých úkonoch a konaniach už nezohľadňujú skutočne vynaložené náklady príslušných orgánov.
V návrhu s...
...
MENU
Hore