Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 286/2012 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 27.09.2012
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Poplatkové právo, Správa a privatizácia národného majetku, Lotérie a hazardné hry

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD76DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 286/2012 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 286/2012 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V § 7 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v pobočke zahraničnej banky“ ...

2.

V § 7 ods. 5 prvej vete sa slová „Slovenska,6a) ktorý je platný“ nahrádzajú slovami „Slovenska6a) ...

3.

V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Vo veciach Obchodného vestníka môže po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

4.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Poplatky platené kolkovými známkami sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“. ...

5.

Za § 19g sa vkladá § 19ga, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19ga Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012 Ak podnet na úkon alebo ...

6.

V nadpise § 19h sa slová „1. januára 2013“ nahrádzajú slovami „1. januára 2014“ a v texte ...

7.

V prílohe Prehľade sadzobníka správnych poplatkov sa na konci pripájajú tieto slová: „XXII. ...

8.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položka 2 vrátane oslobodenia a poznámok ...

„Položka 2 a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, ...

9.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 3 prvom bode písm. a) sa ...

10.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 5 písm. g) sa slová „33 ...

11.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa za položku 6 vkladá položka 6a, ...

„Položka 6a a) Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

12.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 8 sa slová „3 eurá“ ...

13.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položka 10 vrátane oslobodenia a ...

„Položka 10 a) Vydanie   1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, ...

14.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 sa doterajší text oslobodenia ...

„2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a ...

15.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 časti splnomocnenie prvom ...

16.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa za položku 11 vkladá položka ...

„Položka 11a a) Vydanie preukazu oprávnenia na vstup na cudzie nehnuteľnosti osobám, ktoré vykonávajú ...

17.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 12 písm. b) sa na konci vkladá ...

18.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 19 písm. c) sa slová „99,50 ...

19.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 20 písm. a) sa slová „663,50 ...

20.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 21 písm. a) sa slová „663,50 ...

21.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 22 písm. a) a b) sa slová ...

22.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položky 28 a 29 znejú:

„Položka 28 Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o zrušení zariadenia civilnej ...

23.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 34 písm. a) piatom bode sa ...

24.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa sa za položku 34 vkladá položka ...

„Položka 34a a) Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb ..... 66 eur b) Zápis zmeny ...

25.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 36 písm. a) druhý bod znie: ...

26.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 36 písm. a) sa vypúšťa ...

27.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti III. Pôdohospodárstvo položke 38 písm. c) sa slová ...

28.

V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položky 39 vrátane oslobodenia a ...

„Položka 39 a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ..... 200 eur b) Rozhodnutie o zmene ...

29.

V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 41 sa slová „16,50 eura“ ...

30.

V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 42 sa slová „predpisov ...

31.

V sadzobníku správnych poplatkov časť V. Stavebná správa znie:

„V. ČASŤ STAVEBNÁ SPRÁVA Položka 59 a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...

32.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 63 vrátane splnomocnenia a oslobodenia ...

„Položka 63 Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu ..... 6,50 ...

33.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 65 vrátane oslobodenia a poznámok znie: ...

„Položka 65 a) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej ...

34.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 66 sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú ...

35.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 68 sa doterajší text splnomocnenia ...

„2. Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmen c), e) až h), ak poplatník ...

36.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 68a vrátane oslobodenia znie:

„Položka 68a a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla ...

37.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 70 vrátane poznámok znie:

„Položka 70 a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu ...

38.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 71 písmená a) až d) znejú:

39.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 73 dopĺňa písmenom f), ktoré znie: ...

40.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77 písm. a) prvom až štvrtom bode ...

41.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77a písm. a) sa slová „60 eur“ ...

42.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 77a dopĺňa písmenom d), ktoré ...

43.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77a sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré ...

„Splnomocnenie Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena d) sa vyberie správny ...

44.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa za položku 77a vkladá položka 77b, ktorá ...

„Položka 77b Podanie žiadosti o a) schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách ...

45.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 78a písm. a) prvom a treťom bode sa ...

46.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 79 vrátane splnomocnenia znie:

„Položka 79 a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi   1. na medzinárodnú pravidelnú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 23 znejú:

„22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. 22b) § 42 písm. a) zákona ...

47.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položky 80 až 85 vrátane oslobodenia, splnomocnenia ...

„Položka 80 Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 25af znejú:

„24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších ...

48.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 140 ...

49.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150 ...

„Položka 150 a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia   1. samosprávnym ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a až 36bd znejú:

„36a) § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

50.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150a ...

„Položka 150a a) Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry dočasného ...

51.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položky 151 ...

„Položka 151 a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36be až 36br a 36c až 36cn znejú:

„36be) § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných ...

52.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 ...

53.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 ...

54.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa položka ...

55.

V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťa časť IX. Colníctvo.

56.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 160 prvom bode sa slová ...

57.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161 prvom bode sa slová ...

58.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161c sa vypúšťa písmeno ...

Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená a) až n).

59.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161c písm. a) sa slová ...

60.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa za položku 161c vkladá položka ...

„Položka 161d Udelenie licencie na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru určeného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37g znie:

„37g) § 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich ...

61.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písm. a) až h) sa slová ...

62.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa položka 162 dopĺňa písmenami ...

63.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 163 písm. a) sa slová „33 ...

64.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 164 písm. c) sa slová „9,50 ...

65.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 165 písm. a) sa slová „33 ...

66.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 167 sa slová „16,50 eura“ ...

67.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 168 písm. a) a c) sa slová ...

68.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 169 sa slová „16,50 eura“ ...

69.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171 písm. a) a e) sa slová ...

70.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171c písm. a) sa slová ...

71.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171d písm. a) sa slová ...

72.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171e písm. a) sa slová ...

73.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171f písm. a) prvom bode ...

74.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171g sa slová „16,50 eura“ ...

75.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171h písm. a) sa slová ...

76.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171i písm. a) sa slová ...

77.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171j písm. a) sa slová ...

78.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171k sa slová „165,50 ...

79.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171l písm. a) sa slová ...

80.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171m sa slová „33 eur“ ...

81.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171n sa slová „33 eur“ ...

82.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171o sa slová „33 eur“ ...

83.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa za položku 171p vkladá položka ...

„Položka 171q Vydanie alebo zmena oprávnenia na výpočet pridelenia kvót39oc) ..... 193 eur“.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39oc znie:

„39oc) § 17 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení ...

84.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 172 písm. b) sa slová „6,50 ...

85.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť sa za položku 172d vkladá položka ...

„Položka 172e Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných ...

86.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 173 písm. a) druhom bode sa ...

87.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 175 písmená a) a b) znejú: ...

88.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položka 176 znie:

„Položka 176 a) Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na ...

89.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 180 písm. a) sa slová „6,50 ...

90.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 187 písm. b) sa slová „16,50 ...

91.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia položke ...

92.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia sa položka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42b znie:

„42b)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.“.

93.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XIV. Hospodárska súťaž položke 212 sa slová „3 319 ...

„Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50 % poplatku, ak sa správne konanie ...

94.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XV. Puncovníctvo položke 213 písm. a) sa slová „6,50 ...

95.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 214 písm. b) sa slová ...

96.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 215 písm. b) sa slová ...

97.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 216 písm. a) sa slová ...

98.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 216 sa v poznámke vypúšťa ...

99.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 216a písm. a) sa slová ...

100.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 217 písm. a) sa slová ...

101.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položkách 217, 222, 225, 228, 230 ...

102.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 220 sa doterajší text ...

103.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 221 písm. b) prvom, treťom, ...

104.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 222 písm. a) sa slová ...

105.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 223 prvom bode sa slová ...

106.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 224 písm. a) prvom bode ...

107.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 225 písm. a) sa slová ...

108.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 226 prvom bode sa slová ...

109.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 227 písm. a) sa slová ...

110.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 228 sa slová „132,50 ...

111.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 229 písm. a) prvom bode ...

112.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 230 písm. a) sa slová ...

113.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 231 písm. a) sa slová ...

114.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 232 písm. a) sa slová ...

115.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 234 sa slová „132,50 ...

116.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 235 písm. b) sa slová ...

117.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky prvý bod splnomocnenia znie:

„1. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky ...

118.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 241 sa slová „6,50 ...

119.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 242 v písm. a) prvom ...

120.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 244 sa slová „9,50 ...

121.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 245 písm. a) a b) sa ...

122.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 246 písm. a) sa slová ...

123.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 247 písm. a) sa slová ...

124.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 248 písm. a) sa slová ...

125.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 249 vrátane oslobodenia ...

„Položka 249 a) Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky ..... 250 ...

126.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 250 písm. a) sa slová ...

127.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 251 sa slová „16,50 ...

128.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 252 sa slová „26,50 ...

129.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 253 sa slová „6,50 ...

130.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 254 písm. a) sa slová ...

131.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 255 znie:

„Položka 255 a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia, za každú aj začatú ...

132.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 256 písm. a) sa slová ...

133.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 257 vrátane poznámky ...

„Položka 257 Úkony v konaní o dedičstve v cudzine (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, ...

134.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 258 písm. a) sa slová ...

135.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky sa za položku 259 vkladá položka ...

„Položka 259a Žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu ..... 15 eur“.“. ...

136.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 260 sa slová „16,50 ...

137.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 261 vrátane poznámky ...

„Položka 261 a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov ..... 30 eur b) Potvrdenie zápisov o nalodení ...

138.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 262 sa slová „16,50 ...

139.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 263 sa slová „9,50 ...

140.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 264 sa slová „6,50 ...

141.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 265 sa vypúšťa písmeno ...

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

142.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 265 písm. a) sa slová ...

143.

Sadzobník správnych poplatkov sa dopĺňa časťou XXII, ktorá vrátane nadpisu znie:

„XXII. ČASŤ OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ Položka 271 Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
oprávnený a povinný v exekučnom konaní.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 44 a 50 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...

2.

V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia, starobného dôchodkového ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

„3b) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...

3.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).

4.

V § 4 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní ...

5.

V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3cb znie:

„3cb) Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní ...

6.

V § 4 ods. 2 písm. k) sa za slovo „orgánov“ vkladajú slová „týkajúcich sa skončenia služobného ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 46 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe ...

8.

V § 4 ods. 2 písmeno m) znie:

„m) správca podľa osobitného predpisu,3f) ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených ...

9.

V § 4 ods. 2 písmeno v) znie:

„v)
cudzinec v konaní o udelenie azylu,4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 3 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

10.

V § 9 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v pobočke zahraničnej banky“. ...

11.

V § 11 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Pri nezaplatenom poplatku súd poplatok nevyberie ...

12.

Za § 18c sa vkladá § 18ca, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18ca Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012 Z úkonov navrhnutých ...

13.

V § 18d nadpise sa slová „1. januára 2013“ nahrádzajú slovami „1. januára 2014“ a v texte ...

14.

V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 7 vkladá položka 7a, ktorá znie:

„Položka 7a Zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej ...

15.

V sadzobníku súdnych poplatkov položka 10 znie:

„Položka 10 a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3i znie:

„3i) § 17 ods. 7, § 49 ods. 8, § 51 ods. 8, § 52 ods. 6, § 54 ods. 4, § 58 ods. 3, § 60 ods. ...

16.

V sadzobníku súdnych poplatkov položka 18d znie:

„Položka 18d Z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí ..... 66 ...

17.

V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 24a vkladá položka 24aa, ktorá znie:

„Položka 24aa Za vyhotovenie osvedčenia vydaného krajským súdom na verejnú listinu podľa § 352b ...

18.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 30 sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „4 eurá“. ...

Čl. III

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 73a Vyrubenie dane podľa pomôcok (1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.

3.

§ 98a a 98b vrátane nadpisov znejú:

„§ 98a Použitie označenej a neoznačenej platby (1) Daňovník označí platbu miestnej dane a ...

4.

§ 98c a 98d sa vypúšťajú.

5.

§ 99e sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení11) určiť sumu dane, ktorú nebude ...

6.

V § 102 sa za slovo „73,“ vkladá slovo „73a,“.

Čl. IV

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 21 odsek 14 znie:

„(14) Ak sa zmení tento zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prevádzkovania ...

2.

V § 37 ods. 1 písm. c) sa číslo „18“ nahrádza číslom „20“.

3.

Za § 58g sa vkladá § 58h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 58h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012 Ustanovenie § 37 ods. 1 ...

Čl. V

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

V § 28 ods. 3 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie: „o) na úhradu nákladov ...

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

Čl. VI

Zákon č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Kolkové známky vydané do 31. decembra 2013 podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013 ...

2.

V § 2 ods. 2 sa slová „1. januára 2013 do 31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „1. januára ...

3.

V § 2 ods. 5 sa slová „31. januára 2013“ nahrádzajú slovami „31. januára 2014“ a slová ...

4.

V § 2 ods. 6 sa slová „10. januára 2013“ nahrádzajú slovami „10. januára 2014“.

5.

V § 2 ods. 7 sa slová „20. januára 2013“ nahrádzajú slovami „20. januára 2014“ a slová ...

6.

V § 2 ods. 8 sa slová „31. januára 2013“ nahrádzajú slovami „31. januára 2014“.

7.

V § 2 ods. 10 sa slová „31. januára 2014“ nahrádzajú slovami „31. januára 2015“.

8.

V § 2 ods. 11 sa slová „31. marca 2013“ nahrádzajú slovami „31. marca 2014“ a slová „30. ...

9.

V § 2 ods. 13 sa v celom texte slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra ...

10.

V čl. VI sa slová „1. januára 2013“ nahrádzajú slovami „1. januára 2014“.

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2012 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore