Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 02.02.2012
Dátum ZZ: 09.03.2012
Čiastka ZZ: 24
Číslo ZZ: 91/2012


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Úrad pre verejné obstarávanie predkladá do legislatívneho procesu ná
vrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "návrh zákona").Zákon o verejnom obstarávaní v doterajšom znení predstavuje komplexn
ú zákonnú úpravu verejného obstarávania vrátane zohľadnenia nosných právnych predpisov EÚ pre oblasť verejného obstarávania. Predkladaná novela predstavuje transpozíciu právnej úpravy, ktorá
je priamo determinovaná smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadá
vanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľ
mi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (ďalej len
"smernica 2009/81/ES").
Pri transpozícii smernice 2009/81/ES sa zachováva súčasné znenie zá
kona s výnimkou ...
...
MENU
Hore