Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 91/2012 účinný od 09.03.2012

Platnosť od: 09.03.2012
Účinnosť od: 09.03.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Správa a privatizácia národného majetku, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD17DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 91/2012 účinný od 09.03.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 91/2012 s účinnosťou od 09.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 550/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 odsek 2 znie:

„(2)
Tento zákon sa nevzťahuje
a)
na zákazku, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,2)

b)
na zákazku na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými službami2a) a na zákazku, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,2b)

c)
na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie,

d)
na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo tretej krajiny,

e)
na zákazku zadávanú v tretej krajine, ktorá sa zadáva v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Európskej únie, ak operačné potreby vyžadujú, aby sa zákazka zadala uchádzačovi nachádzajúcemu sa v oblasti operácie,

f)
na rozhodcovské konanie5) a zmierovacie konanie,

g)
na uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

h)
na výskumné a vývojové služby iné ako tie, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie svojich vlastných úloh za podmienky, že poskytovaná služba je ním v plnom rozsahu financovaná,

i)
na zákazku určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9, okrem zákazky zadávanej verejným obstarávateľom,

j)
na zákazku určenú na vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9 v tretej krajine, ak sa pri vykonávaní týchto činností nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci Európskej únie,

k)
na koncesiu na stavebné práce a koncesiu na služby (ďalej len „koncesia“), ktoré zadáva obstarávateľ na vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9, okrem koncesie, ktorú zadáva verejný obstarávateľ vykonávajúci niektorú z týchto činností,

l)
na civilnú zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami a zákazka sa týka dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu krajinami, ktoré sú účastníkmi tejto dohody, a táto medzinárodná zmluva bola oznámená Európskej komisii,

m)
na nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností a s tým súvisiacich práv okrem finančných služieb, ktoré s tým súvisia, ak ide o civilnú zákazku,

n)
na civilnú zákazku, ktorej predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov6) alebo vykonávanie ďalších operácií na finančných trhoch, najmä operácie s cieľom získať peňažné prostriedky alebo vlastné zdroje financovania, a zákazku, ktorá priamo súvisí so službami Národnej banky Slovenska vykonávanými na účely zabezpečenia jej hlavného cieľa a zákonom ustanovených úloh okrem vykonávania bežných všeobecných prevádzkových činností nesúvisiacich so zabezpečovaním jej hlavného cieľa a zákonom ustanovených úloh,

o)
na civilnú zákazku, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo využívanie verejnej telekomunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných telekomunikačných služieb,

p)
na civilnú zákazku, ktorou vysielateľ nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje programový materiál určený na televízne vysielanie alebo rozhlasové vysielanie, a civilnú zákazku, ktorá sa týka vysielacieho času,

q)
na civilnú zákazku na poskytnutie služby inému verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva vyplývajúceho zo zákona alebo z rozhodnutia správneho orgánu,

r)
na civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať tento tovar a iná osoba môže ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ,

s)
na zadávanie civilnej zákazky obstarávateľom, ktorej cena bez dane z pridanej hodnoty je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2 písm. f) a g), okrem zadávania zákazky podľa § 7,

t)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorej účastníkom je Slovenská republika,

u)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v rámci programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu a vývoja, ktorý spoločne vykonávajú najmenej dva členské štáty pri vývoji nového výrobku a prípadne v neskorších etapách všetkých alebo niektorých fáz životného cyklu výrobku; pri uzatváraní takého programu spolupráce iba medzi členskými štátmi, ktorého účastníkom je aj Slovenská republika, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zastupujúci Slovenskú republiku oznámi Európskej komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdieľaní nákladov na výskum a vývoj a predpokladaný podiel na prípadných nákupoch,

v)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou orgánu verejnej moci iného členského štátu alebo orgánu verejnej moci tretej krajiny,

w)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností a s tým súvisiacich práv,

x)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom sú finančné služby okrem poisťovacích služieb,

y)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej cena bez dane z pridanej hodnoty je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b).“.

2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a a 2b znejú:

„2)
Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.

2b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.

3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 sa vypúšťajú.
4.
V § 1 odsek 5 znie:

„(5)
Výskum a vývoj na účely tohto zákona sú všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu zariadení demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom prostredí alebo v reprezentatívnom prostredí.“.

5.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie zadať zákazku podľa odsekov 2 až 4 s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákaziek podľa tohto zákona.“.

6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b sa vypúšťa.
7.
V § 3 odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania7) (ďalej len „slovník obstarávania“), alebo uskutočnenie stavby. Stavba na účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

(4)
Zákazka na poskytnutie služby na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3. Zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby a ktorá zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce uvedené v oddiele 45 slovníka obstarávania, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby. Zákazka, ktorej predmetom je dodanie tovaru aj poskytnutie služby, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota služby prevyšuje predpokladanú hodnotu tovaru.“.

„7)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 5) v platnom znení.“.

8.
V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:

„(5)
Civilná zákazka na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti podľa odseku 6.

(6)
Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predmetom je
a)
dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov,

b)
dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov,

c)
uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou vybavenia podľa písmena a) alebo písmena b) pre akúkoľvek fázu jeho životného cyklu; životný cyklus na účely tohto zákona sú všetky postupné fázy výrobku ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia,

d)
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb na osobitné vojenské účely alebo

e)
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú citlivý charakter.

(7)
Vojenské vybavenie na účely tohto zákona je vybavenie osobitne navrhnuté alebo prispôsobené na vojenské účely a určené na použitie ako zbraň, munícia alebo vojenský materiál.

(8)
Citlivým na účely tohto zákona sa rozumie vybavenie, stavebné práce a služba na účely bezpečnosti, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou,7ab) vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 9.

„7ab)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

9.
V § 4 ods. 2 písm. e) sa slová „Spoločného slovníka obstarávania7) (ďalej len „slovník obstarávania“)“ nahrádzajú slovami „slovníka obstarávania“.
10.
V § 4 ods. 2 písm. f) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,“.
11.
V § 4 ods. 3 písm. a) sa za slová „ak ide o“ vkladá slovo „civilnú“, za slová „alebo o“ sa vkladá slovo „civilnú“ a na konci sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,“.
12.
V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová „ak ide o“ vkladá slovo „civilnú“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.“.
13.
V § 5 odsek 12 znie:

„(12)
Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa tohto zákona.“.

14.
V § 8 ods. 8 písm. d) sa slová „§ 1 ods. 2 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 2 písm. n)“.
15.
V § 9 ods. 7 sa v uvádzacej vete slovo „úradu“ nahrádza slovami „Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“)“.
16.
V § 10 odsek 1 znie:

„(1)
Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je
a)
verejný obstarávateľ, ktorý zabezpečuje tovary alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov,

b)
obstarávateľ, ktorý zabezpečuje tovary alebo služby určené pre obstarávateľov alebo zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre obstarávateľov,

c)
európsky orgán verejnej moci, ktorý
1.
zabezpečuje tovary alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo

2.
zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.“.

17.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Ak centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) a b) postupovala pri centrálnom verejnom obstarávaní v súlade s týmto zákonom, platí, že aj verejný obstarávateľ a obstarávateľ, v ktorého prospech alebo na ktorého účet sa verejné obstarávanie vykonalo, uzavrel zmluvu v súlade s týmto zákonom.

(4)
Centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) a b) je povinná postupovať pri centrálnom verejnom obstarávaní podľa tohto zákona.“.

18.
V § 13 sa slová „v užšej súťaži, v rokovacom konaní alebo v súťažnom dialógu, alebo si vo verejnej súťaži prevzala súťažné podklady“ nahrádzajú slovami „vo verejnom obstarávaní“.
19.
V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ponúk a na predloženie žiadostí o účasť podľa tohto zákona.“.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa)
§ 47a Občianskeho zákonníka.“.

21.
V § 21 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
použitý postup zadávania zákazky,“.

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).

22.
V § 21 ods. 3 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:

„i)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k),

j)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).

23.
V § 21 ods. 5 sa slová „Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“)“ nahrádzajú slovom „úradu“.
24.
V § 22 ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
25.
§ 25 vrátane nadpisu znie:

㤠25
Zmiešané zákazky
(1)
Pri zadávaní civilnej zákazky na poskytnutie služby, ktorej predmetom je služba uvedená v prílohe č. 2 a súčasne služba uvedená v prílohe č. 3, je rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohách č. 2 a 3 pre určenie, či ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 alebo v prílohe č. 3.

(2)
Zákazka sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak jej predmetom je tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 6 a súčasne tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 5, ak jej rôzne časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok.

(3)
Zákazka sa neriadi postupmi pre zadávanie zákaziek podľa tohto zákona, ak jej predmetom je tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 6 a súčasne tovar, stavebné práce alebo služba, ktorá sa neriadi postupmi pre zadávanie zákaziek podľa tohto zákona, ak jej rôzne časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok.

(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie zadať zákazku podľa odsekov 1 až 3 s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov pre zadávanie zákaziek podľa tohto zákona.“.

26.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,“.
27.
V § 26 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača alebo záujemcu, o ktorom má preukázateľné informácie alebo údaje vrátane informácií alebo údajov pochádzajúcich z chránených zdrojov, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 označujú ako odseky 4 až 8.

28.
V § 26 ods. 6 sa nad slovom „zamestnávania“ odkaz 9aa nahrádza odkazom 9ab a na konci sa pripája táto veta: „Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.“.

„9ab)
§ 2 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.

29.
V § 28 ods. 1 písm. l) sa v uvádzacej vete slovo „ktorými“ nahrádza slovom „ktorým“ a v druhom bode sa vypúšťajú slová „Európskymi spoločenstvami“.
30.
V § 30 sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
31.
V § 31 odsek 2 znie:

„(2)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila určitú právnu formu10ab) do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ však môže vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá a vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.“.

„10ab)
Napríklad § 829 Občianskeho zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.

32.
V § 32 odsek 7 znie:

„(7)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou tovaru, zákazku na uskutočnenie stavebných prác a zákazku na poskytnutie služby, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže od právnických osôb vyžadovať, aby pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo v ponuke uviedli mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy.“.

33.
V § 33 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.“.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 12.

34.
V § 34 ods. 2 písm. a) sa za slovom „výrobkov“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa tieto slová: „technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú podobné týmto normám;“.
35.
V § 34 ods. 10 sa za slovo „subdodávateľov“ vkladajú slová „a predmety subdodávok“.
36.
V § 34 ods. 17 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môžu týkať aj subdodávateľov, bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností alebo bezpečnosti dodávok.“.
37.
V § 35 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky.“.
38.
V § 38 prvej vete sa za slovo „Vysvetlenie“ vkladajú slová „požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,“ a za slová „súťažných podkladov“ sa vkladá čiarka a slová „informatívneho dokumentu“.
39.
V § 42 ods. 1 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú určené požiadavky.“.
40.
V § 42 odsek 6 znie:

„(6)
Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením
a)
dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 34 ods. 2,

b)
dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,

c)
lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e).“.

41.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie.“.

42.
V § 48 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 108j ods. 1 písm. a).“.
43.
V § 48 ods. 3 písm. a) sa slová „podľa § 1 ods. 2 písm. p)“ nahrádzajú slovami „podľa § 1 ods. 2 písm. r)“.
44.
V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová „podľa § 1 ods. 2 písm. q) alebo r)“ nahrádzajú slovami „podľa § 1 ods. 2 písm. i) alebo j)“.
45.
V § 48 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3 o použití rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 108j ods. 1 písm. a),“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

46.
V § 51 ods. 1 písm. b) sa za slová „pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania“ vkladajú slová „a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú takéto údaje a informácie k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje“.
47.
V § 54 ods. 1 písm. b) sa za slová „pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania“ vkladajú slová „a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú takéto údaje a informácie k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje“.
48.
V § 54 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie internetovú adresu, na ktorej umožňuje prístup k súťažným podkladom.“.
49.
V § 58 písm. f) sa za slovo „kótované“ vkladajú slová „a ktorý sa kupuje“.
50.
V § 58 písmeno i) znie:

„i)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo

2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy,“.

51.
V § 66 ods. 4 sa slová „§ 1 ods. 2 písm. a), b), d), e) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 2 písm. a), c), d), l) a o)“.
52.
V § 75 ods. 4 sa slová „Európske spoločenstvá neuzavreli“ nahrádzajú slovami „Európska únia neuzavrela“.
53.
V § 75 ods. 5 sa slová „majú Európske spoločenstvá alebo ich“ nahrádzajú slovami „má Európska únia alebo jej“.
54.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení.“.

55.
V § 80 ods. 4 sa slová „podľa § 33 ods. 2 a 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 33 ods. 2 a 10“.
56.
V § 88 písmeno f) znie:

„f)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo

2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy,“.

57.
V § 88 písm. h) sa za slovo „kótované“ vkladajú slová „a ktorý sa kupuje“.
58.
Za štvrtú časť sa vkladá nová piata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Piata časť
Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti
§ 108a
(1)
Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy a druhej hlavy, ak nie je v tejto časti ustanovené inak; nepoužijú sa § 9 ods. 7, § 22 ods. 3, § 24 ods. 1 a 2, § 28 ods. 1, § 32, § 47, § 49 ods. 5, § 50, § 51, § 55, § 58, § 59, § 64 ods. 1 a 2, § 65 až 108.

(2)
Subdodávkou na účely tejto časti sa rozumie určitá časť hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorú bude plniť subdodávateľ na základe písomnej zmluvy s peňažným plnením.

§ 108b
Uverejňovanie oznámení
(1)
Ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uverejniť predbežné oznámenie, v ktorom uvedie
a)
predpokladanú hodnotu zákaziek na dodanie tovarov alebo rámcových dohôd na tovary podľa skupín výrobkov, ktoré plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch; skupina výrobkov sa určí odkazom na slovník obstarávania,

b)
predpokladanú hodnotu zákaziek na služby alebo rámcových dohôd na služby v každej kategórii služieb, ktoré plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch,

c)
hlavné charakteristiky zákaziek na práce alebo rámcových dohôd na práce, ktoré plánuje zadávať.

(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejní predbežné oznámenie podľa odseku 1 čo najskôr po schválení plánovanej zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú plánuje zadávať.

(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na rokovacie konanie bez zverejnenia.

(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak má v úmysle zadávať zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo uzavrieť rámcovú dohodu užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo súťažným dialógom.

(5)
Ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ a obstarávateľ úradu na uverejnenie vo vestníku.

(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať oznámenie o výsledku verejného obstarávania do
a)
48 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody na uverejnenie v európskom vestníku a vo vestníku, ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,

b)
14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody na uverejnenie vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti.

(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nepošle na uverejnenie informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by mohlo byť v rozpore so zákonom, s verejným záujmom, najmä s obrannými a bezpečnostnými záujmami, mohlo by poškodiť oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.

§ 108c
(1)
Postupy pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sú
a)
užšia súťaž,

b)
rokovacie konanie so zverejnením,

c)
súťažný dialóg,

d)
rokovacie konanie bez zverejnenia.

(2)
Súťažný dialóg možno použiť, ak ide o obzvlášť zložitú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti a nemožno použiť užšiu súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením.

§ 108d
Bezpečnosť a ochrana utajovaných skutočností
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, ktoré uchádzač alebo záujemca je povinný zabezpečiť. Predloženie dôkazu na preukázanie splnenia požiadaviek a opatrení určených na ochranu utajovaných skutočností možno požadovať v každej etape procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť, aby uchádzač alebo záujemca zabezpečil ochranu utajovaných skutočností aj zo strany subdodávateľa; ten je ich povinný zabezpečiť.

(2)
Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie požiadavky a opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu17a) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.

(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, aby ponuky obsahovali spravidla
a)
záväzok uchádzača a už vybraného subdodávateľa dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu,17a)

b)
záväzok uchádzača získať od osoby, ktorá sa stane jeho subdodávateľom, záväzok podľa písmena a),

c)
údaje o už vybranom subdodávateľovi, ktoré umožnia verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zistiť, či má požadované kapacity na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, ku ktorým má prístup alebo ktoré vytvorí počas realizácie subdodávateľských aktivít,

d)
záväzok uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi údaje podľa písmena c) o každom novom subdodávateľovi pred uzavretím subdodávateľskej zmluvy.

(4)
Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa osobitného predpisu.17a) Tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.17a)

§ 108e
Bezpečnosť dodávok
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí požiadavky na bezpečnosť dodávok pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.

(2)
Dôkazy, ktorými uchádzač preukáže svoju schopnosť splniť požiadavky na bezpečnosť dodávok, sú súčasťou ponuky. Bezpečnosť dodávok možno preukázať spravidla
a)
potvrdením alebo dokumentáciou, že uchádzač bude schopný splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na vývoz, prepravu a tranzit tovaru súvisiaceho s predmetom zákazky vrátane všetkých podporných dokumentov získaných od príslušného členského štátu,

b)
deklarovaním schopnosti plniť dodávky aj v prípade obmedzení verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré sa týkajú prezradenia, prepravy alebo použitia výrobkov a služieb alebo dôsledku, ktorý by vyplynul z kontroly vývozu alebo z bezpečnostných opatrení,

c)
potvrdením alebo dokumentáciou o organizácii a umiestnení dodávateľského reťazca uchádzača, ktoré mu umožnia splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na bezpečnosť dodávok určené v súťažných podkladoch, a záväzkom uchádzača, že prípadné zmeny v jeho dodávateľskom reťazci počas plnenia zmluvy nepriaznivo neovplyvnia splnenie požiadaviek určených na bezpečnosť dodávok,

d)
záväzkom uchádzača vytvoriť alebo zachovať kapacity požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na plnenie jeho dodatočných potrieb spôsobených krízou podľa dohodnutých lehôt a podmienok,

e)
podpornou dokumentáciou získanou od príslušného vnútroštátneho orgánu uchádzača týkajúcou sa plnenia dodatočných potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktoré by boli spôsobené krízou,

f)
záväzkom uchádzača zabezpečiť údržbu, modernizáciu alebo úpravu dodávky tovaru, ktorý je predmetom zákazky,

g)
záväzkom uchádzača bezodkladne informovať verejného obstarávateľa a obstarávateľa o každej zmene v jeho organizácii, v dodávateľskom reťazci alebo v priemyselnej stratégii, ktorá by mohla mať vplyv na jeho záväzky voči verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi,

h)
záväzkom uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi podľa dohodnutých lehôt a podmienok všetky špecifické prostriedky potrebné na výrobu náhradných dielov, súčastí, sústav a osobitné testovacie zariadenia vrátane technických výkresov, licencií a návodov na použitie, ak stratí schopnosť dodávať tieto tovary.

(3)
Od uchádzača nemožno požadovať, aby od členského štátu získal záväzok, ktorým sa poruší právo tohto členského štátu uplatňovať vlastné vnútroštátne podmienky na udelenie povolenia na vývoz, prepravu a tranzit tovaru podľa platného medzinárodného práva alebo práva Európskej únie v čase udeľovania oprávnenia na vývoz, prepravu a tranzit tovaru.

§ 108f
Technická alebo odborná spôsobilosť
(1)
Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb v oblasti obrany a bezpečnosti spravidla
a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,

b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,

c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,

d)
opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení, ako aj vnútornými pravidlami, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva,

e)
kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,

f)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,

g)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ak je to vhodné,

h)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,

i)
údajmi o strojovom vybavení, technickom vybavení, materiálovom vybavení, údajmi o počte zamestnancov, údajmi o skúsenostiach, údajmi o dodávateľských zdrojoch s uvedením ich geografického umiestnenia, ak sídlia mimo územia Európskej únie, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na plnenie zmluvy, na plnenie prípadných dodatočných potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa spôsobených krízou alebo na zabezpečenie údržby, modernizácie alebo úpravy tovaru, ktorý je predmetom zákazky,

j)
ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami,

2.
vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie10) na posudzovanie zhody výrobkov,

k)
dôkazom o schopnosti zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností, ak ide o zákazku, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť.

(2)
Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa osobitného predpisu.17a) Tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.17a)

(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v prípade potreby poskytnúť záujemcom, ktorí ešte nevlastnia oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, dodatočný čas na získanie takého oprávnenia. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie túto možnosť a lehotu na jeho získanie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, môže požiadať príslušný bezpečnostný orgán členského štátu záujemcu, aby preveril súlad priestorov a zariadení, ktoré sa majú využívať, výrobné a administratívne postupy, ktoré sa majú dodržať, metódy riadenia informácií alebo spôsobilosť zamestnancov, ktorí budú realizovať zmluvu.

(5)
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, okrem dokladu podľa odseku 1 písm. k) a odseku 2.

§ 108g
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti týkajúce sa
a)
osobného postavenia podľa § 26,

b)
finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 27,

c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 29, 30 a 108f.

(2)
Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti.

(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca preukázal, že v krajine svojho sídla je oprávnený poskytovať službu vyhradenú pre príslušnú profesiu alebo je členom príslušnej organizácie; túto požiadavku verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie kritériá na vyhodnotenie ponúk v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí každému z kritérií relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie relatívnu váhu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.

§ 108h
Rámcová dohoda
(1)
Na uzavretie rámcovej dohody verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije postupy podľa § 108c ods. 1 písm. a) až c) vrátane použitia kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 35 a 35a.

(2)
Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na sedem rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodávaného tovaru, inštalácií, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži.

(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie dôvody uzavretia rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako sedem rokov.

(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods. 3 až 6.

§ 108i
(1)
V užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením a v súťažnom dialógu môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu, a to najmenej na troch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť aj maximálny počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu.

(2)
Ak počet vybraných záujemcov podľa odseku 1 nie je podľa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa dostačujúci na umožnenie hospodárskej súťaže, môže pozastaviť postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti a opätovne poslať na uverejnenie oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré obsahuje rovnaké údaje a informácie ako pôvodné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania okrem určenia novej lehoty na predloženie žiadostí o účasť a uvedenia aktuálneho dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve záujemcov vybratých na základe pôvodného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a záujemcov vybratých na základe opätovného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu. Týmto nie je dotknutá možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa zrušiť pôvodný postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti a vyhlásiť nový postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.

§ 108j
Rokovacie konanie bez zverejnenia
(1)
Rokovacie konanie bez zverejnenia môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,

b)
v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu boli všetky ponuky neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia; verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokuje so všetkými uchádzačmi, ktorí v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu splnili podmienky účasti a predložili ponuky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,

c)
ak z naliehavých dôvodov spôsobených krízou nemožno uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt; kríza na účely tohto zákona je situácia v členskom štáte alebo v tretej krajine, počas ktorej vznikla škoda, ktorá výrazne presahuje rozsah škôd v každodennom živote a ktorá vážne ohrozuje alebo obmedzuje život a zdravie ľudí, alebo má značný vplyv na vecné hodnoty, alebo si vyžaduje opatrenia na zabezpečenie životne nevyhnutných potrieb obyvateľstva, alebo hrozí, že k takejto škode dôjde v blízkej budúcnosti; krízou sa rozumie aj ozbrojený konflikt a vojna,

d)
ak z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt,

e)
tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv12) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,

f)
ide o výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb podľa § 1 ods. 2 písm. h),

g)
ide o výrobky vyrobené výlučne na výskumné a vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov vynaložených na výskum a vývoj,

h)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; platnosť takýchto zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie presiahnuť päť rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodaného tovaru, zariadení, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila,

i)
ide o dodávku tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa kupuje na komoditnej burze,

j)
ide o tovar ponúkaný za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa, ktorý končí podnikanie, od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,

k)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodnom projekte alebo nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje, a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo

2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy,

l)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu,

2.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 5 ods. 2 písm. a),

3.
informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a

4.
opakovaná zákazka sa zadáva do piatich rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodaného tovaru, zariadení, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila,

m)
ide o zákazku súvisiacu so zabezpečením služby leteckej alebo námornej dopravy pre ozbrojené alebo bezpečnostné sily Slovenskej republiky, ktoré sú alebo majú byť vyslané do cudziny, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí obstarať túto službu od dodávateľa, ktorý zaručí platnosť svojej ponuky len na také časové obdobie, ktoré neumožňuje uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt.

(2)
Neregulárna alebo inak neprijateľná ponuka na účely tejto časti je najmä ponuka, ktorá
a)
nespĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z iného hľadiska, ako je predmet zákazky, okrem požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností,

b)
je v rozpore so zákonom,

c)
obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.

(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v odseku 1, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach.

(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorým by došlo k zvýhodneniu niektorých záujemcov. Z každého rokovania sa vyhotoví zápisnica.

(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na obstaranie tovaru na komoditnej burze.


Subdodávky
§ 108k
(1)
Úspešný uchádzač môže zadať časť alebo časti zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ním zvoleným subdodávateľom, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí požiadavky na zadávanie subdodávok tretím osobám (ďalej len „zadávanie subdodávky“) podľa odsekov 2 až 5 alebo predpokladaná hodnota subdodávky určená podľa § 5 je nižšia ako finančný limit uvedený v § 4 ods. 2 písm. f) alebo písm. g). Tým nie je dotknutá možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa odmietnuť navrhovaného subdodávateľa podľa odseku 6.

(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať, aby uchádzači uviedli vo svojich ponukách percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorý plánujú zadať tretím osobám, časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám, a navrhovaných subdodávateľov na časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ následne určí, na ktoré navrhované časti zákazky sa použije postup podľa § 108l, a oznámi to uchádzačom.

(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť minimálny percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti (ďalej len „minimálny podiel“), ktorý sa má zadať tretím osobám. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov, aby vo svojich ponukách uviedli časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám v rámci určeného minimálneho podielu, a časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám, presahujúce určený minimálny podiel a navrhovaných subdodávateľov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov, aby pri zadávaní časti zákazky v rámci určeného minimálneho podielu postupovali podľa § 108l. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ následne určí, na ktoré navrhované časti zákazky presahujúce určený minimálny podiel sa použije postup podľa § 108l, a oznámi to uchádzačom.

(4)
Minimálny podiel podľa odseku 3 sa vyjadrí ako rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho podielu, pričom maximálny percentuálny podiel nesmie presiahnuť 30 % hodnoty zákazky. Určený minimálny podiel musí byť primeraný k predmetu zákazky, jej hodnote, charakteru príslušného priemyselného odvetvia vrátane úrovne konkurencie na príslušnom trhu a príslušným technickým kapacitám priemyselnej základne.

(5)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí požiadavky na zadávanie subdodávok podľa odseku 2 alebo odseku 3, úspešného uchádzača zaviaže, aby pri zadávaní určených subdodávok postupoval podľa § 108l.

(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odmietnuť subdodávateľa navrhovaného v procese zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti alebo subdodávateľa navrhovaného počas plnenia zmluvy, ak nespĺňa požiadavky, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť uchádzačovi alebo úspešnému uchádzačovi odmietnutie navrhovaného subdodávateľa s uvedením dôvodov. Od úspešného uchádzača nemožno vyžadovať, aby porušil princíp nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti.

(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zaviazať úspešného uchádzača, aby mu oznamoval každú zmenu týkajúcu sa subdodávateľov počas plnenia zmluvy.

(8)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí požiadavky podľa odsekov 1 až 7 v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

(9)
Za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré boli vytvorené s cieľom získať zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, alebo prepojené podniky.

(10)
Prepojeným podnikom na účely zadávania subdodávky sa rozumie právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv úspešný uchádzač alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na úspešného uchádzača, alebo ktorá spolu s úspešným uchádzačom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby.

(11)
Rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak právnická osoba vo vzťahu k inej právnickej osobe priamo alebo nepriamo
a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,

b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo

c)
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu, výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu.

(12)
Uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, uvedie úplný zoznam subdodávateľov podľa odseku 9 v ponuke. Tento zoznam je potrebné aktualizovať pri každej zmene.

§ 108l
Zadávanie subdodávok
(1)
Úspešný uchádzač, ktorý je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, je povinný použiť pri zadávaní subdodávky pravidlá a postupy zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

(2)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, postupuje pri zadávaní subdodávky podľa pravidiel ustanovených v § 108m, ak
a)
predpokladaná hodnota subdodávky sa rovná alebo je vyššia ako finančné limity uvedené v § 4 ods. 2 písm. f) alebo písm. g) alebo

b)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zaviazal úspešného uchádzača, aby pri zadávaní určených subdodávok postupoval podľa § 108m.

(3)
Predpokladaná hodnota subdodávky sa určí podľa § 5.

(4)
Pri zadávaní subdodávky vrátane subdodávky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity uvedené v § 4 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.

§ 108m
(1)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, pri zadávaní subdodávky uverejní oznámenie o subdodávke. V oznámení sa uvedú
a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje úspešného uchádzača,

b)
miesto dodania tovaru, miesto uskutočnenia stavebných prác alebo miesto poskytovania služieb, opis predmetu subdodávky, jeho povaha, množstvo alebo rozsah, referenčné číslo slovníka obstarávania, kategória služby, ak ide o zákazku na poskytnutie služby,

c)
trvanie zmluvy alebo lehotu určenú na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,

d)
názov a adresu organizácie, na ktorej možno získať špecifikácie a doplňujúce podklady,

e)
miesto a lehotu určenú na predloženie žiadostí o účasť alebo miesto a lehotu určenú na predkladanie ponúk, jazyk alebo jazyky, v ktorých sa má predložiť žiadosť o účasť a ponuka,

f)
požadované zábezpeky alebo záruky,

g)
kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov týkajúce sa ich postavenia a kritériá na vyhodnotenie ponúk,

h)
ďalšie informácie, ak sú potrebné,

i)
dátum odoslania oznámenia.

(2)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, vypracuje a pošle oznámenie o subdodávke podľa § 23 ods. 1 a 3. Oznámenie odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikačnému úradu. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu sa takisto nemení.

(3)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, nie je povinný uverejniť oznámenie o subdodávke, ak subdodávka spĺňa podmienku pre použitie rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 108j ods. 1.

(4)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, môže uverejňovať rovnakým spôsobom ako oznámenie o subdodávke aj oznámenia, ktoré nie je povinný uverejňovať.

(5)
V oznámení o subdodávke sa uvedú kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov, ktoré určil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, prípadne ďalšie kritériá, ktoré sa použijú pri výbere subdodávateľa; tieto kritériá musia byť objektívne, nediskriminačné a musia byť v súlade s kritériami uplatňovanými verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom pri zadávaní hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti. Požadovaná úroveň spôsobilosti subdodávateľov musí byť primeraná k predmetu subdodávky a priamo spojená s predmetom subdodávky.

(6)
Úspešný uchádzač nie je povinný postupovať podľa § 108l ods. 2, ak verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi preukáže, že ani jeden zo subdodávateľov, ktorí sa zúčastnili zadávania subdodávky alebo ich ponuky nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o subdodávke, a preto použitie tohto postupu by mu bránilo splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa určené pri zadávaní hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.“.

Doterajšia piata časť a šiesta časť sa označujú ako šiesta časť a siedma časť.

„17a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

59.
V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
oznamuje Európskej komisii a členským štátom adresu, na ktorej možno požiadať o zápis do zoznamu podnikateľov.“.

60.
V § 114 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných cenách, samostatne na tovary, stavebné práce a služby podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania určujúcich skupinu, v členení podľa použitých postupov zadávania nadlimitných zákaziek a podľa členských štátov a tretích krajín; ak ide o zmluvy uzavreté rokovacím konaním bez zverejnenia, aj v členení podľa § 108j ods. 1,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

61.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19)
Čl. V a čl. XXIII Dohody o vládnom obstarávaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 21)“.

62.
V § 115 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
63.
V § 136 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4,“.

64.
V § 136 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súťažnom dialógu podľa § 60 ods. 3, v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2 alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 108i ods. 1,“.

65.
V § 136 ods. 3 písm. a) druhý a tretí bod znejú:

„2.
§ 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. a), § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4 v európskom vestníku, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesiu na stavebné práce a súťaž návrhov a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,

3.
§ 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. b) alebo § 108b ods. 4 vo vestníku, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky a koncesiu na služby a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,“.

66.
V § 136 ods. 3 písmeno d) znie:

„d)
do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súťažnom dialógu podľa § 60 ods. 3, v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2 alebo pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 108i ods. 1, ak žiadosť o nápravu smeruje proti výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu, proti výberu účastníkov v súťaži návrhov alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti,“.

67.
V § 137 ods. 2 písm. b) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
68.
V § 137 ods. 3 písm. a) a b) sa nad slovom „skutočnostiach“ odkaz 22a nahrádza odkazom 17a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.

69.
V § 138 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4,“.

70.
V § 138 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súťažnom dialógu podľa § 60 ods. 3, v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2 alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 108i ods. 1,“.

71.
V § 138 odseky 16 a 17 znejú:

„(16)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. b) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4, lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú záujemcom alebo účastníkom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady alebo súťažné podmienky až do doručenia rozhodnutia úradu o námietkach. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady alebo súťažné podmienky.

(17)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. c) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4, lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú záujemcom alebo účastníkom, ktorým bola doručená výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorým bola doručená výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov.“.

72.
V § 146a ods. 1 písm. b) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 22a nahrádza odkazom 17a.
73.
V § 146a ods. 1 písm. c) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
74.
V § 146c ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g)
označenie ustanovení zákona, ktoré boli porušené,

h)
údaj, či zistené porušenie zákona malo, mohlo mať alebo nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania,“.

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená i) až k).

75.
V § 148a ods. 5 písm. b) druhom bode sa vypúšťa slovo „podstatne“.
76.
V § 148a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obranné záujmy alebo bezpečnostné záujmy sa považujú za dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu, ktoré si vyžadujú pokračovanie plnenia zmluvy alebo plnení na základe rámcovej dohody, ak by neplatnosť zmluvy alebo neplatnosť rámcovej dohody viedla k neprimeraným následkom. Za dôvod týkajúci sa všeobecného záujmu, ktorý si vyžaduje pokračovanie plnenia zmluvy alebo plnení na základe rámcovej dohody, sa považuje ochrana existencie širšieho obranného alebo bezpečnostného programu, ktorý je zásadný pre bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.“.
77.
V § 149 ods. 1 písm. g) sa slová „podľa § 32 alebo § 35 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 32, § 35 ods. 2 alebo § 108g ods. 4“.
78.
V § 149 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 108h ods. 2.“.
79.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26)
Rozhodnutie Komisie zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (2005/15/ES) (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2005).“.

80.
Za § 155j sa vkladá § 155k, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠155k
Prechodné ustanovenia
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, koncesia, súťaž návrhov alebo postup zadávania podprahovej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa predpisov účinných pred dňom účinnosti tohto zákona.

(2)
Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázateľne začalo pred dňom účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa predpisov účinných pred dňom účinnosti tohto zákona.

(3)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začal úrad pred dňom účinnosti tohto zákona, sa postupuje podľa predpisov účinných pred dňom účinnosti tohto zákona.

(4)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začne úrad po dni účinnosti tohto zákona a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 a 2, sa postupuje podľa predpisov účinných pred dňom účinnosti tohto zákona.“.

81.
Suma „125 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „130 000 eur“.
82.
Suma „193 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „200 000 eur“.
83.
Suma „387 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „400 000 eur“.
84.
Suma „4 845 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „5 000 000 eur“.
85.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2a k zákonu č. 25/2006 Z. z.

Prioritné služby
(Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti)

Kategória
číslo
Predmet Referenčné číslo CPV
1. Opravy a údržba 50000000-5, od 50100000-6 do 50884000-5 (okrem 50310000-1 až 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1
2. Služby súvisiace so zahraničnou vojenskou pomocou 75211300-1
3. Obranné služby, vojenské obranné služby a civilné obranné služby 75220000-4, 75221000-1, 75222000-8
4. Pátracie a bezpečnostné služby od 79700000-1 do 79720000-7
5. Služby pozemnej dopravy 60000000-8, od 60100000-9 do 60183000-4 (okrem 60160000-7, 60161000-4) a od 64120000-3 do 64121200-2
6. Služby leteckej osobnej a nákladnej dopravy okrem prepravy poštových zásielok 60400000-2, od 60410000-5 do 60424120-3 (okrem 60411000-2, 60421000-5) od 60440000-4 do 60445000-9 a 60500000-3
7. Preprava poštových zásielok pozemnou dopravou a letecky 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5
8. Železničné dopravné služby od 60200000-0 do 60220000-6
9. Vodné dopravné služby od 60600000-4 do 60653000-0 a od 63727000-1 do 63727200-3
10. Podporné a pomocné dopravné služby od 63100000-0 do 63111000-0, od 63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 a od 63520000-0 do 6370000-6
11. Telekomunikačné služby od 64200000-8 do 64228200-2 a od 72700000-7 do 72720000-3
12. Finančné služby: poisťovacie služby od 66500000-5 do 66720000-3
13. Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby od 50310000-1 do 50324200-4, od 72000000-5 do 72920000-5 (okrem 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4
14. Výskumné a vývojové služby (1) a hodnotiace skúšky od 73000000-2 do 73436000-7
15. Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh od 79210000-9 do 79212500-8
16. Poradenské služby v oblasti riadenia (2) a s nimi súvisiace služby od 73200000-4 do 73220000-0,
od 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8
17. Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; služby územného plánovania a krajinné inžinierstvo; súvisiace odborné a technické poradenské služby; služby technických skúšok a analýz od 71000000-8 do 71900000-7 (okrem 71550000-8) a 79994000-8
18. Služby upratovania budov a správy nehnuteľností od 70300000-4 do 70340000-6 a od 90900000-6 do 90924000-0
19. Služby údržby ciest a odvozu odpadu; kanalizačné a sanitárne služby a podobné služby od 90400000-1 do 90743200-9 (okrem 90712200-3), od 90910000-9 do 90920000-2 a 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0
20. Výcvikové a simulačné služby v oblasti obrany a bezpečnosti 80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8
(1) Okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v § 1 ods. 2 písm. h).
(2) Okrem rozhodcovských a zmierovacích služieb.“.

86.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3a k zákonu č. 25/2006 Z. z.

Neprioritné služby
(Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti)

Kategória číslo Predmet obstarávania Referenčné číslo CPV
21. Hotelové a reštauračné služby od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6
22. Podporné a pomocné dopravné služby od 63000000-9 do 63734000-3 (okrem 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), od 63727000-1 do 63727200-3) a 98361000-1
23. Právne služby od 79100000-5 do 79140000-7
24. Nábor a poskytovanie personálnych služieb (1) od 79600000-0 do 79635000-4 (okrem 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) a od 98500000-8 do 98514000-9
25. Zdravotnícke a sociálne služby 79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9 (okrem 85321000-5 a 85322000-2)
26. Iné služby
(1) Okrem pracovných zmlúv.“.

87.
V prílohe č. 5 sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6.
Norma pre oblasť obrany na účely tohto zákona je technická špecifikácia, ktorej dodržanie nie je povinné a ktorú schvaľuje organizácia pre normalizáciu špecializovaná na vypracovanie technických špecifikácií na opakované alebo kontinuálne využívanie v oblasti obrany.“.

Doterajšie body šesť až osem sa označujú ako body sedem až deväť.

88.
Príloha č. 7 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011).“.

Čl. II

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z. a zákona č. 520/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 47h sa číslovka „2012“ nahrádza číslovkou „2013“.

Čl. III

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení takto:

§ 165a znie:

㤠165a
(1)
Podľa § 13 ods. 5 druhej a tretej vety postupuje správca dane, ktorým je colný úrad pri správe daní, podľa osobitného predpisu33) od 1. januára 2013 a podľa § 14, § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje od 1. januára 2013.

(2)
Ak sa daňový subjekt stal platiteľom dane z pridanej hodnoty po 1. apríli 2012, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 mu vznikne od 1. januára 2013. Ak daňový poradca, advokát alebo zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty a tento zástupca nie je daňovým poradcom alebo advokátom, začali pri správe daní daňový subjekt zastupovať po 1. apríli 2012, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 im vznikne od 1. januára 2013.“.

Čl. IV

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:

㤠4a
Monitorovací výbor
(1)
Zriaďuje sa Monitorovací výbor Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „monitorovací výbor“). Činnosť sekretariátu monitorovacieho výboru zabezpečuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

(2)
Monitorovací výbor vykonáva dohľad a kontrolu nad Finančnou správou Slovenskej republiky pri plnení zákonných úloh.

(3)
Monitorovací výbor má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky z členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Z členov monitorovacieho výboru vymenuje prezident Slovenskej republiky predsedu monitorovacieho výboru, ktorý zvoláva a riadi schôdze monitorovacieho výboru.

(4)
Člen monitorovacieho výboru sa môže oboznamovať so všetkými dokumentmi a činnosťami, ktoré vykonáva finančná správa, daňové úrady a colné úrady. Na získanie poznatkov si monitorovací výbor môže pozývať na svoje schôdze k prerokovávaným otázkam vedúcich predstaviteľov alebo zamestnancov finančnej správy, daňových úradov, colných úradov ako aj tretie osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na výkone pôsobnosti finančnej správy, daňových úradov a colných úradov.

(5)
Monitorovací výbor o svojich zisteniach a návrhoch informuje ministerstvo a prezidenta Slovenskej republiky.“.

2.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10)
Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov monitorovacieho výboru do 9. marca 2012. Členstvo v monitorovacom výbore nie je viazané na trvanie mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

(11)
Činnosť monitorovacieho výboru podľa § 4a sa ukončí schválením programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá bude ustanovená po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore