Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 91/2012 účinný od 09.03.2012

Platnosť od: 09.03.2012
Účinnosť od: 09.03.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Verejné obstarávanie, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD17DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 91/2012 účinný od 09.03.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 91/2012 s účinnosťou od 09.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Tento zákon sa nevzťahuje a) na zákazku, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a a 2b znejú:

„2) Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 2a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 sa vypúšťajú.

4.

V § 1 odsek 5 znie:

„(5) Výskum a vývoj na účely tohto zákona sú všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, ...

5.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie zadať zákazku podľa odsekov 2 až 4 s cieľom ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b sa vypúšťa.

7.

V § 3 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom ...

„7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku ...

8.

V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Civilná zákazka na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 9.

„7ab) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...

9.

V § 4 ods. 2 písm. e) sa slová „Spoločného slovníka obstarávania7) (ďalej len „slovník ...

10.

V § 4 ods. 2 písm. f) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a o zákazku ...

11.

V § 4 ods. 3 písm. a) sa za slová „ak ide o“ vkladá slovo „civilnú“, za slová „alebo ...

12.

V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová „ak ide o“ vkladá slovo „civilnú“ a na konci sa pripájajú ...

13.

V § 5 odsek 12 znie:

„(12) Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom ...

14.

V § 8 ods. 8 písm. d) sa slová „§ 1 ods. 2 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 2 písm. ...

15.

V § 9 ods. 7 sa v uvádzacej vete slovo „úradu“ nahrádza slovami „Úradu pre verejné obstarávanie ...

16.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je a) verejný obstarávateľ, ...

17.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) a b) postupovala pri centrálnom ...

18.

V § 13 sa slová „v užšej súťaži, v rokovacom konaní alebo v súťažnom dialógu, alebo si ...

19.

V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ...

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa)
§ 47a Občianskeho zákonníka.“.

21.

V § 21 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
použitý postup zadávania zákazky,“.

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).

22.

V § 21 ods. 3 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:

„i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).

23.

V § 21 ods. 5 sa slová „Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“)“ nahrádzajú ...

24.

V § 22 ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“. ...

25.

§ 25 vrátane nadpisu znie:

„§ 25 Zmiešané zákazky (1) Pri zadávaní civilnej zákazky na poskytnutie služby, ktorej predmetom ...

26.

V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

27.

V § 26 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči ...

Doterajšie odseky 3 až 7 označujú ako odseky 4 až 8.

28.

V § 26 ods. 6 sa nad slovom „zamestnávania“ odkaz 9aa nahrádza odkazom 9ab a na konci sa pripája ...

„9ab) § 2 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...

29.

V § 28 ods. 1 písm. l) sa v uvádzacej vete slovo „ktorými“ nahrádza slovom „ktorým“ a ...

30.

V § 30 sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

31.

V § 31 odsek 2 znie:

„(2) Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila ...

„10ab) Napríklad § 829 Občianskeho zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v ...

32.

V § 32 odsek 7 znie:

„(7) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo ...

33.

V § 33 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 12.

34.

V § 34 ods. 2 písm. a) sa za slovom „výrobkov“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa ...

35.

V § 34 ods. 10 sa za slovo „subdodávateľov“ vkladajú slová „a predmety subdodávok“.

36.

V § 34 ods. 17 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ...

37.

V § 35 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

38.

V § 38 prvej vete sa za slovo „Vysvetlenie“ vkladajú slová „požiadaviek uvedených v oznámení ...

39.

V § 42 ods. 1 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

40.

V § 42 odsek 6 znie:

„(6) Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zoznam vylúčených ...

41.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej ...

42.

V § 48 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 108j ods. 1 písm. a).“.

43.

V § 48 ods. 3 písm. a) sa slová „podľa § 1 ods. 2 písm. p)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

44.

V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová „podľa § 1 ods. 2 písm. q) alebo r)“ nahrádzajú slovami ...

45.

V § 48 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3 o použití rokovacieho konania bez zverejnenia podľa ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

46.

V § 51 ods. 1 písm. b) sa za slová „pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania“ ...

47.

V § 54 ods. 1 písm. b) sa za slová „pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania“ ...

48.

V § 54 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v oznámení ...

49.

V § 58 písm. f) sa za slovo „kótované“ vkladajú slová „a ktorý sa kupuje“.

50.

V § 58 písmeno i) znie:

„i) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba ...

51.

V § 66 ods. 4 sa slová „§ 1 ods. 2 písm. a), b), d), e) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. ...

52.

V § 75 ods. 4 sa slová „Európske spoločenstvá neuzavreli“ nahrádzajú slovami „Európska ...

53.

V § 75 ods. 5 sa slová „majú Európske spoločenstvá alebo ich“ nahrádzajú slovami „má ...

54.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva ...

55.

V § 80 ods. 4 sa slová „podľa § 33 ods. 2 a 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 33 ods. 2 a ...

56.

V § 88 písmeno f) znie:

„f) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba ...

57.

V § 88 písm. h) sa za slovo „kótované“ vkladajú slová „a ktorý sa kupuje“.

58.

Za štvrtú časť sa vkladá nová piata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Piata časť Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti § 108a (1) Pri zadávaní zákazky ...

Doterajšia piata časť a šiesta časť sa označujú ako šiesta časť a siedma časť.

„17a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

59.

V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) oznamuje Európskej komisii a členským štátom adresu, na ktorej možno požiadať o zápis ...

60.

V § 114 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

61.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) Čl. V a čl. XXIII Dohody o vládnom obstarávaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. ...

62.

V § 115 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

63.

V § 136 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti ...

64.

V § 136 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní ...

65.

V § 136 ods. 3 písm. a) druhý a tretí bod znejú:

„2. § 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. a), § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4 v európskom vestníku, ...

66.

V § 136 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v užšej súťaži ...

67.

V § 137 ods. 2 písm. b) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

68.

V § 137 ods. 3 písm. a) a b) sa nad slovom „skutočnostiach“ odkaz 22a nahrádza odkazom 17a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.

69.

V § 138 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti ...

70.

V § 138 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní ...

71.

V § 138 odseky 16 a 17 znejú:

„(16) Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. b) proti podmienkam iným, ako boli uvedené ...

72.

V § 146a ods. 1 písm. b) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 22a nahrádza odkazom 17a.

73.

V § 146a ods. 1 písm. c) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

74.

V § 146c ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g) označenie ustanovení zákona, ktoré boli porušené, h) údaj, či zistené porušenie zákona ...

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená i) až k).

75.

V § 148a ods. 5 písm. b) druhom bode sa vypúšťa slovo „podstatne“.

76.

V § 148a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obranné záujmy alebo bezpečnostné záujmy ...

77.

V § 149 ods. 1 písm. g) sa slová „podľa § 32 alebo § 35 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa ...

78.

V § 149 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 108h ods. 2.“.

79.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Rozhodnutie Komisie zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku ...

80.

Za § 155j sa vkladá § 155k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 155k Prechodné ustanovenia (1) Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, ...

81.

Suma „125 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „130 000 eur“.

82.

Suma „193 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „200 000 eur“.

83.

Suma „387 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „400 000 eur“.

84.

Suma „4 845 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „5 000 000 eur“.

85.

Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2a k zákonu č. 25/2006 Z. z. Prioritné služby (Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti) Kategória ...

86.

Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3a k zákonu č. 25/2006 Z. z. Neprioritné služby(Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti) Kategória ...

87.

V prílohe č. 5 sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6. Norma pre oblasť obrany na účely tohto zákona je technická špecifikácia, ktorej dodržanie ...

Doterajšie body šesť až osem sa označujú ako body sedem až deväť.

88.

Príloha č. 7 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre ...

Čl. II

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

V § 47h sa číslovka „2012“ nahrádza číslovkou „2013“.

Čl. III

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení ...

§ 165a znie:

„§ 165a (1) Podľa § 13 ods. 5 druhej a tretej vety postupuje správca dane, ktorým je colný úrad ...

Čl. IV

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení ...

1.

Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:

„§ 4a Monitorovací výbor (1) Zriaďuje sa Monitorovací výbor Finančnej správy Slovenskej republiky ...

2.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov monitorovacieho výboru do 9. marca 2012. Členstvo ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore