Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 91/2012 účinný od 09.03.2012


Platnosť od: 09.03.2012
Účinnosť od: 09.03.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Verejné obstarávanie, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD25 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 91/2012 účinný od 09.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 91/2012 s účinnosťou od 09.03.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Tento zákon sa nevzťahuje a) na zákazku, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a a 2b znejú:

„2) Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 2a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 sa vypúšťajú.

4.

V § 1 odsek 5 znie:

„(5) Výskum a vývoj na účely tohto zákona sú všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, ...

5.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie zadať zákazku podľa odsekov 2 až 4 s cieľom ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b sa vypúšťa.

7.

V § 3 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom ...

„7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku ...

8.

V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Civilná zákazka na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 9.

„7ab) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...

9.

V § 4 ods. 2 písm. e) sa slová „Spoločného slovníka obstarávania7) (ďalej len „slovník ...

10.

V § 4 ods. 2 písm. f) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a o zákazku ...

11.

V § 4 ods. 3 písm. a) sa za slová „ak ide o“ vkladá slovo „civilnú“, za slová „alebo ...

12.

V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová „ak ide o“ vkladá slovo „civilnú“ a na konci sa pripájajú ...

13.

V § 5 odsek 12 znie:

„(12) Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom ...

14.

V § 8 ods. 8 písm. d) sa slová „§ 1 ods. 2 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 2 písm. ...

15.

V § 9 ods. 7 sa v uvádzacej vete slovo „úradu“ nahrádza slovami „Úradu pre verejné obstarávanie ...

16.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je a) verejný obstarávateľ, ...

17.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) a b) postupovala pri centrálnom ...

18.

V § 13 sa slová „v užšej súťaži, v rokovacom konaní alebo v súťažnom dialógu, alebo si ...

19.

V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ...

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa)
§ 47a Občianskeho zákonníka.“.

21.

V § 21 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
použitý postup zadávania zákazky,“.

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).

22.

V § 21 ods. 3 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:

„i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).

23.

V § 21 ods. 5 sa slová „Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“)“ nahrádzajú ...

24.

V § 22 ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“. ...

25.

§ 25 vrátane nadpisu znie:

„§ 25 Zmiešané zákazky (1) Pri zadávaní civilnej zákazky na poskytnutie služby, ktorej predmetom ...

26.

V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

27.

V § 26 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči ...

Doterajšie odseky 3 až 7 označujú ako odseky 4 až 8.

28.

V § 26 ods. 6 sa nad slovom „zamestnávania“ odkaz 9aa nahrádza odkazom 9ab a na konci sa pripája ...

„9ab) § 2 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...

29.

V § 28 ods. 1 písm. l) sa v uvádzacej vete slovo „ktorými“ nahrádza slovom „ktorým“ a ...

30.

V § 30 sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

31.

V § 31 odsek 2 znie:

„(2) Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila ...

„10ab) Napríklad § 829 Občianskeho zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v ...

32.

V § 32 odsek 7 znie:

„(7) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo ...

33.

V § 33 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 12.

34.

V § 34 ods. 2 písm. a) sa za slovom „výrobkov“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa ...

35.

V § 34 ods. 10 sa za slovo „subdodávateľov“ vkladajú slová „a predmety subdodávok“.

36.

V § 34 ods. 17 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ...

37.

V § 35 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

38.

V § 38 prvej vete sa za slovo „Vysvetlenie“ vkladajú slová „požiadaviek uvedených v oznámení ...

39.

V § 42 ods. 1 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

40.

V § 42 odsek 6 znie:

„(6) Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zoznam vylúčených ...

41.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej ...

42.

V § 48 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 108j ods. 1 písm. a).“.

43.

V § 48 ods. 3 písm. a) sa slová „podľa § 1 ods. 2 písm. p)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

44.

V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová „podľa § 1 ods. 2 písm. q) alebo r)“ nahrádzajú slovami ...

45.

V § 48 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3 o použití rokovacieho konania bez zverejnenia podľa ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

46.

V § 51 ods. 1 písm. b) sa za slová „pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania“ ...

47.

V § 54 ods. 1 písm. b) sa za slová „pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania“ ...

48.

V § 54 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v oznámení ...

49.

V § 58 písm. f) sa za slovo „kótované“ vkladajú slová „a ktorý sa kupuje“.

50.

V § 58 písmeno i) znie:

„i) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba ...

51.

V § 66 ods. 4 sa slová „§ 1 ods. 2 písm. a), b), d), e) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. ...

52.

V § 75 ods. 4 sa slová „Európske spoločenstvá neuzavreli“ nahrádzajú slovami „Európska ...

53.

V § 75 ods. 5 sa slová „majú Európske spoločenstvá alebo ich“ nahrádzajú slovami „má ...

54.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva ...

55.

V § 80 ods. 4 sa slová „podľa § 33 ods. 2 a 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 33 ods. 2 a ...

56.

V § 88 písmeno f) znie:

„f) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba ...

57.

V § 88 písm. h) sa za slovo „kótované“ vkladajú slová „a ktorý sa kupuje“.

58.

Za štvrtú časť sa vkladá nová piata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Piata časť Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti § 108a (1) Pri zadávaní zákazky ...

Doterajšia piata časť a šiesta časť sa označujú ako šiesta časť a siedma časť.

„17a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

59.

V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) oznamuje Európskej komisii a členským štátom adresu, na ktorej možno požiadať o zápis ...

60.

V § 114 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

61.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) Čl. V a čl. XXIII Dohody o vládnom obstarávaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. ...

62.

V § 115 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

63.

V § 136 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti ...

64.

V § 136 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní ...

65.

V § 136 ods. 3 písm. a) druhý a tretí bod znejú:

„2. § 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. a), § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4 v európskom vestníku, ...

66.

V § 136 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v užšej súťaži ...

67.

V § 137 ods. 2 písm. b) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

68.

V § 137 ods. 3 písm. a) a b) sa nad slovom „skutočnostiach“ odkaz 22a nahrádza odkazom 17a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.

69.

V § 138 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti ...

70.

V § 138 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní ...

71.

V § 138 odseky 16 a 17 znejú:

„(16) Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. b) proti podmienkam iným, ako boli uvedené ...

72.

V § 146a ods. 1 písm. b) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 22a nahrádza odkazom 17a.

73.

V § 146a ods. 1 písm. c) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

74.

V § 146c ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g) označenie ustanovení zákona, ktoré boli porušené, h) údaj, či zistené porušenie zákona ...

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená i) až k).

75.

V § 148a ods. 5 písm. b) druhom bode sa vypúšťa slovo „podstatne“.

76.

V § 148a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obranné záujmy alebo bezpečnostné záujmy ...

77.

V § 149 ods. 1 písm. g) sa slová „podľa § 32 alebo § 35 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa ...

78.

V § 149 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 108h ods. 2.“.

79.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Rozhodnutie Komisie zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku ...

80.

Za § 155j sa vkladá § 155k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 155k Prechodné ustanovenia (1) Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, ...

81.

Suma „125 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „130 000 eur“.

82.

Suma „193 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „200 000 eur“.

83.

Suma „387 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „400 000 eur“.

84.

Suma „4 845 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „5 000 000 eur“.

85.

Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2a k zákonu č. 25/2006 Z. z. Prioritné služby (Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti) Kategória ...

86.

Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3a k zákonu č. 25/2006 Z. z. Neprioritné služby(Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti) Kategória ...

87.

V prílohe č. 5 sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6. Norma pre oblasť obrany na účely tohto zákona je technická špecifikácia, ktorej dodržanie ...

Doterajšie body šesť až osem sa označujú ako body sedem až deväť.

88.

Príloha č. 7 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre ...

Čl. II

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

V § 47h sa číslovka „2012“ nahrádza číslovkou „2013“.

Čl. III

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení ...

§ 165a znie:

„§ 165a (1) Podľa § 13 ods. 5 druhej a tretej vety postupuje správca dane, ktorým je colný úrad ...

Čl. IV

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení ...

1.

Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:

„§ 4a Monitorovací výbor (1) Zriaďuje sa Monitorovací výbor Finančnej správy Slovenskej republiky ...

2.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov monitorovacieho výboru do 9. marca 2012. Členstvo ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore