Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 23.09.2011
Dátum ZZ: 31.12.2011
Čiastka ZZ: 153
Číslo ZZ: 547/2011


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

28DÔVODOVÁ SPRÁ
VAA. Všeobecná časťMinisterstvo financií SR predkladá do legislatí
vneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ná
vrh zákona").Návrh zákona sa predkladá na základe uznesenia vlády č. 516 z 10. augusta 2011. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými pr
ávnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Súlad návrhu zákona s právom Európskej únie je spracovaný formou doložky zlučiteľnosti a
tabuľky zhody.Návrh zákona nezakladá nároky na štá
tny rozpočet, rozpočty obcí ani vyšších územných celkov, nemá ekonomický, environmentá
lny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a zníženie administratívnej zaťaženosti podnikateľov.
Doložka
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Ná
vrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších ...
...
MENU
Hore