Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 7/2022 účinný od 01.02.2022

Platnosť od: 14.01.2022
Účinnosť od: 01.02.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 7/2022 účinný od 01.02.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 7/2022 s účinnosťou od 01.02.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone

Čl. I

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...

1.

Nadpis § 4 znie: „Držba a komerčné činnosti na území Európskej únie“.

2.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Exempláre druhov živočíchov uvedených v prílohe A alebo v prílohe B osobitného predpisu9) uvedených ...

3.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zákazy podľa odseku 1 sa nevzťahujú na a) zoologické záhrady,19) b) chovné stanice a rehabilitačné ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 19d znejú:

„19) § 44 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 19a) § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. ...

4.

V § 4 ods. 4 sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.

5.

§ 12b vrátane nadpisu znie:

„§ 12b Preukázanie nakladania s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov (1) Držiteľ neživého ...

6.

V § 15 ods. 5 písm. e) sa na konci pripájajú slová „vrátane špecifikácie, či ide o živé alebo neživé ...

7.

V § 19 ods. 4 sa číslo „2“ nahrádza číslom „7“.

8.

§ 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Výkon štátneho dozoru (1) Štátny dozor je a) zisťovanie, ako fyzické osoby, podnikatelia20) a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa a poznámky pod čiarou k odkazom 55 až 59f znejú:

„55) Napríklad zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady ...

9.

V § 22 ods. 1 písm. p) sa slová „v § 4 ods. 2 alebo ods. 3“ nahrádzajú slovami „v § 4 ods. 3 alebo ods. ...

10.

V § 22 ods. 2 písm. d) sa za slovo „drží“ vkladajú slová „alebo odovzdá do držby“.

11.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až m).

12.

V § 22 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo zhabaný exemplár podľa § 25“.

13.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).

Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená k) a l).

14.

V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Okresný úrad alebo inšpekcia, ktoré rozhodli o zhabaní exemplára, to oznámia bez zbytočného odkladu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70b znie:

„70b) § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“. ...

15.

V § 28 ods. 1 sa slová „§ 20 ods. 2, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 až 15 a ods. 17 a 18“ a ...

16.

Za § 29c sa vkladá § 29d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2022 (1) Zákaz podľa § 4 ods. 1 písm. ...

17.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2k zákonu č. 15/2005 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore