Články k predpisu 7/2005

Uspokojenie veriteľa oddlženého dlžníka na základe odporového rozsudku

Abstrakt
Pomerne kontroverzný proces oddlženia platobne neschop- ných fyzických osôb konkurzom v režime § 166 a nasl. ZKR bol, je a zrejme ešte dlhšiu dobu bude intenzívne využívaným inštitútom. Podmienenosť frekvencie jeho uplatňovania ekonomickou a sociálnou situáciou v krajine je fenoménom, ktorý výrazne presahuje oblasť práva. Rovnako ako prirodzená snaha dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi legitímnymi záujmami ukráteného veriteľa a ochranou insolventného dlžníka v nezávideniahodnej životnej situácii.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
uspokojenie veriteľov
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 94


Vydané: 01.04.2023
Autor: JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.

NÁSTROJE NAPOMÁHAJÚCE RIEŠIŤ HROZIACI ÚPADOK Z DÔVODU HROZIACEJ PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI[1]

Abstrakt
Autor sa zaoberá novou právnou úpravou, ktorá má zabezpečiť prijatie nástrojov včasného varovania schopných odhaliť okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť hrozbu úpadku. Autor sa zaoberá novoprijatými rámcami pre preventívnu reštrukturalizáciu, úpadok a diskvalifikáciu a rozoberá potenciálnu účinnosť preventívnej reštrukturalizácie s ohľadom na existujúce nástroje na predchádzanie bankrotu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
hroziaci úpadok
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 4


Vydané: 12.09.2022
Autor: JUDr., Matej Smalík, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Matej Smalík, PhD.

NEPOSTIHNUTEĽNÁ HODNOTA OBYDLIA V ODDLŽOVACOM KONKURZE

Abstrakt
Príspevok analyzuje vybrané osobitosti inštitútu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia v oddlžovacom konkurze s poukazom na aktuálne právno-aplikačné problémy. Následne vo vzťahu k identifikovaným právno-aplikačným problémom autor formuluje riešenia zodpovedajúce teleologickým východiskám skúmaného právneho inštitútu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 166d


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr. Bc., Filip Balla
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr. Bc., Filip Balla

OCHRANA PRÁV VERITEĽOV A DLŽNÍKOV V REŽIME OSOBNÝCH BANKROTOV PO 5 ROKOCH OD PRIJATIA ZMIEN V ODDLŽENÍ

Abstrakt
Ochrana práv veriteľov a dlžníkov v režime osobných bankrotov po 5 rokoch od prijatia zmien v oddlžení Aktuálny stav oddlženia vSlovenskej republike. Vedenie exekučného konania ako conditio sine qua non osobného bankrotu. Negotium rescissibile a oprávnenia veriteľov v oddlžení. Proporcionalita práv veriteľov a dlžníkov v oddlžovacích konkurzoch.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
oddlženie
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 166, 167, 168, 169, 170, 171


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr. PhDr., Rudolf Maník, PhD. MBA, MHA
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr. PhDr., Rudolf Maník, PhD. MBA, MHA

PRIZNANIE HLASOVACÍCH A ĎALŠÍCH PRÁV SPOJENÝCH S POPRETOU POHĽADÁVKOU V KONKURZNOM KONANÍ[1]

Abstrakt
Autor v článku podrobne analyzuje problematiku priznania hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou v konkurznom konaní. Veritelia prostredníctvom hlaso- vania vo veriteľských orgánoch majú významný vplyv na priebeh konkurzného konania. Z tohto dôvodu je dôležité rozhodovanie súdu o tom, komu bude priznané hlasovacie právo, ak je pohľadávka prihlásená do konkurzného konania sporná. Rozhodovanie súdu o uvedenej otázke prichádza do úvahy vtedy, ak je prihlásená pohľadávka veriteľa v konkurznom konaní popretá. Právna úprava priznania hlasovacích práv a iných práv spojených s popretou pohľadávkou je obsiahnutá v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V článku je osobitne venovaná pozornosť otázke, či rozhodnutím súdu o nepriznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou, sa prejudikuje konečné rozhodnutie súdu v konaní o určení popretej pohľadávky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
pohľadávka proti podstate
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 87


Vydané: 20.06.2022
Autor: doc. JUDr., Milan Sudzina, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Milan Sudzina, PhD.

SMRŤ DLŽNÍKA V PROCESE ODDLŽENIA FYZICKEJ OSOBY

Abstrakt
Právna doktrína chápe smrť fyzickej osoby ako ultimatívnu právnu skutočnosť, pri ktorej je objektívne nespochybniteľné, že v budúcnosti nastane. Smrťou zaniká ex lege spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti, a teda jej právna subjektivita. Smrť fyzickej osoby – dlžníka má nesporne veľký význam na priebeh oddlženia fyzickej osoby podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Predkladaný článok analyzuje právnu úpravu, ako aj postup príslušných orgánov v prípade smrti dlžníka počas procesu oddlženia fyzickej osoby, ako aj vplyv prebiehajúceho insolvenčného konania na dedičské konanie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
oddlženie
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 166, 167, 168, 169, 170, 171


Vydané: 20.06.2022
Autor: Mgr., Jakub Dzimko
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Jakub Dzimko

Predinsolvenčné a insolvenčné povinnosti štatutárneho orgánu[1]

Abstrakt
Zákonodarca zaviedol do právneho poriadku inštitút malého konkurzu, ktorý má vplyv aj na postavenie osoby vykonávajúce pôsobnosť štatutárneho orgánu. Vyhlásením malého konkurzu ich pôsobnosť nezaniká ba naopak zákon o konkurze a reštrukturalizácii im stanovuje ďalšie osobitné povinnosti, ktorých porušenie je sankcionované osobitnou zodpovednosťou. Režim zodpovednosti členov štatutárneho organu je taktiež osobitne upravený aj vo vzťahu k ich predinsolvenčným povinnostiam a rieši aj následky ich porušenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
návrh na vyhlásenie konkurzu
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 11
328/1991 paragrafy: 4


Vydané: 31.12.2021
Autor: JUDr. Ing., Jaroslav Dolný, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr. Ing., Jaroslav Dolný, PhD.

Osobitné povinnosti štatutárneho orgánu pri úpadku a hroziacom úpadku spoločnosti

Abstrakt
V priebehu existencie spoločnosti môžu nastať situácie, ktoré zhoršia ekonomické ukazovatele v tom zmysle, že spoločnosti bude hroziť úpadok alebo sa spoločnosť bude nachádzať v úpadku, teda sa spoločnosť bude nachádzať v kríze. Uvedená situá- cia ešte neznamená, že spoločnosť je odsúdená na zánik. Osobitne to podčiarkuje zá- kon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“), ktorý uvádza, že pri posudzovaní úpadku vo forme predĺženia sa prihliadne aj na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. Krajský súd v Bratislave vo svojom rozhodnutí uvádza, že uvedené ustanovenie znamená to, že pokiaľ sa štatutárny orgán aktívne snaží vyriešiť úpadok iným spôsobom ako konkurzom, ak úspešnosť takéhoto riešenia možno dôvodne predpokladať a postupuje pritom podľa pravidiel „best practice“, takéto konanie treba považovať za konanie s odbornou starostlivosťou, ktorá ho zbavuje zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Spôsob, akým je možné riešiť krízu spoločnosti, závisí okrem iného predovšetkým od posúdenia finančnej situácie spoločnosti. Štatutárny orgán má na výber viaceré možnosti (napr. formálnu alebo neformálnu reštrukturalizáciu, preventívnu reštrukturalizáciu, dofinancovanie spoločnosti vlastnými zdrojmi a pod.), ktorými buď krízu spoločnosti odvráti, alebo zabráni prehlbovaniu straty a následnému zníženiu uspokojenia veriteľov včasným podaním návrhu na vy- hlásenie konkurzu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
hroziaci úpadok
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 4


Vydané: 23.12.2021
Autor: JUDr. Ing., Jaroslav Dolný, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr. Ing., Jaroslav Dolný, PhD.

Malé konkurzy vo svetle novej legislatívy

Abstrakt
Príspevok má informatívny charakter vo vzťahu k inštitútu malých konkurzov v rámci insolvenčnej legislatívy Slovenskej republiky. Oboznamuje predovšetkým so zmenami v právnej úprave týkajúcej sa malých konkurzov účinnej po 1. januári 2021. Venuje sa aktívnej legitimácii pri podávaní návrhov na vyhlásenie malého konkurzu. Nevynecháva ani zmeny týkajúce sa konkurznej podstaty, pôsobnosti štatutárnych orgánov dlžníkov a odporovateľnosti právnych úkonov. Poukazuje aj na nové ustanovenia v konkurznom práve v zákone č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
začatie konkurzného konania
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 14


Vydané: 01.10.2021
Autor: JUDr. PhDr., Rudolf Maník, PhD. MBA, MHA
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr. PhDr., Rudolf Maník, PhD. MBA, MHA

Odporovateľnosť právnych úkonov a oddlženie fyzickej osoby

Abstrakt
Príspevok pojednáva o praktických dopadoch oddlženia na veriteľovu možnosť uplatňovať subjektívne odporovacie právo. Koncepcia uplatňovania odporovacieho práva podľa všeobecnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku nie je plne kompatibilná s právnymi účinkami oddlženia. Za najzásadnejší problém možno považovať problematickú vykonateľnosť rozsudku znejúceho na určenie neúčinnosti ukracujúceho právneho úkonu v kontexte oddlženia a následného zastavenia exekúcie vedenej voči dlžníkovi. Autor v uvedenej súvislosti formuluje návrhy de lege ferenda a analyzuje možnosti uplatňovania skutkových podstát odporovateľnosti podľa 2. časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 57, 58, 59, 60, 61, 62


Vydané: 01.10.2021
Autor: JUDr. Bc., Filip Balla
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr. Bc., Filip Balla

UPLATŇOVANIE KOLEKTÍVNYCH PRÁV VERITEĽOV V INSOLVENČNOM KONANÍ POČAS PANDÉMIE COVID-19

Abstrakt
Súčasná situácia a jej vývoj vo veci šíriacej sa pandémie COVID-19 donútila zákonodarcu k mimoriadnej úprave niektorých práv a povinnosti dotknutých subjektov prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 62/2020 Z. z.“). Prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. došlo rovnako aj k zásahu do práv, právom chránených záujmov a povinnosti subjektov v insolvenčnom konaní, okrem iného aj veriteľov. Príspevok autora sa zameriava sa aktuálne problémy v súvislosti s uplatňovaním kolektívnych práv veriteľov v insolvenčnom konaní zohľadňujúc prijatú právnu úpravu zákona č. 62/2020 Z. z. a aplikačnú prax.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
schôdza veriteľov
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 35
328/1991 paragrafy: 10


Vydané: 22.04.2021
Autor: JUDr. Mgr., Radoslav Baran
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr. Mgr., Radoslav Baran

Sanačné konanie pre podnikateľov – fyzické osoby podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov[1]

Abstrakt
Inštitút sanačného konania normami konkurzného práva by mal slúžiť predovšetkým podnikateľom k riešeniu ich krízovej ekonomickej situácie, cieľom ktorého je predísť konkurzu a zabezpečiť tak možnosť pokračovať vo vykonávaní podnikateľskej činnosti. Autor sa v článku zaoberá sanačnými konaniami de lege lata, a to pre podnikateľov – fyzické osoby, ich účinkami a komparáciou so sanačnými konaniami pre podnikateľov – právnické osoby.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
platobná neschopnosť
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 3


Vydané: 31.12.2020
Autor: Mgr. JUDr., Lucián Török
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr. JUDr., Lucián Török

Malý konkurz[1]

Abstrakt
Zdôvodu zjednodušenia azrýchlenia vedenia konkurzného konania je konkurzný súd oprávnený po splnení zákonných podmienok uznať konkurz za malý. V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k návrhu ustanovení o malom konkurze. Nová právna úprava má za cieľ prispieť k zlepšeniu kľúčových parametrov týkajúcich sa likvidačných konaní a to najmä zrýchliť a zefektívniť vedenie konkurzného konania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
konkurzná podstata
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 67


Vydané: 31.12.2020
Autor: JUDr. Ing., Jaroslav Dolný, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr. Ing., Jaroslav Dolný, PhD.

Odborná činnosť a zodpovednosť správcu úpadcu

Abstrakt
Vpredkladanom príspevku je pozornosť venovaná nielen postaveniu správcu v našom právnom poriadku, ale aj jeho odbornej činnosti a jednotlivým zákonným povinnostiam pri výkone jeho funkcie. Okrem iného je venovaný príspevok aj zodpovednosti správcu za škodu pri výkone funkcie a následne autorka predkladá dve vybrané zodpovednosti správcu za škodu pri výkone správcovskej činnosti. Posledná kapitola predkladaného príspevku sa zaoberá komparáciou našej súčasnej právnej úpravy postavenia správcu so súčasnou právnou úpravou postavenia správcu v Českej republiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
súčinnosť tretích osôb
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 75


Vydané: 01.08.2020
Autor: JUDr., Júlia Floreková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Júlia Floreková

POSTAVENIE SPRÁVCU A DLŽNÍKA V KONKURZNOM KONANÍ V KONTEXTE DE LEGE FERENDA

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá aktuálnymi výzvami a úvahami v oblasti konkurzného konania so zameraním na postavenie Správcu a Dlžníka v kontexte de lege ferenda.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
správca konkurznej podstaty
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 40


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Dominika Ševčíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Dominika Ševčíková

ADVOKÁT V PROCESE ODDLŽENIA

Abstrakt
Oddlženie konkurzom v sebe spája účinky vyhlásenia konkurzu a zároveň účinky oddlženia, teda zbavenia dlhov fyzickej osoby. Oproti predchádzajúcej právnej úprave nie je už potrebné, aby dlžník mal majetok postačujúci na úhradu nákladov konkurzu, čím sa tento inštitút stal na jednej strane lákavejším na strane druhej neregulovaným až diskriminačným vo vzťahu k veriteľom. Ako sa javí tento inštitút v rovine právnej a pre budúcnosť výchovnej by mal dať odpoveď tento príspevok. Ambíciou autora je poukázať na samotnú rozhodovaciu činnosť súdu v oddĺžení vo vzťahu k dlžníkovi a k možnej obrane veriteľa .

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
oddlženie
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 166, 167, 168, 169, 170, 171


Vydané: 06.02.2020
Autor: JUDr., Katarína Bartalská
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Katarína Bartalská

Trestnosť dlžníka pre nepodanie návrhu na začatie konkurzu po novom[1]

Abstrakt
Ešte v roku 2009 bol publikovaný článok uvedeného autora, ktorý sa týkal trestnosti dlžníka, ak nepodá návrh na začatie konkurzného konania, ak mu táto povinnosť zo zákona vyplýva.[2] Článok sa v tomto období nestretol s pozitívnym prijatím, najmä určitého okruhu odborníkov z praxe.[3] Vzhľadom na zmeny, ktoré sa vykonali v § 242 ods. 1 písm. a) Trestného zákona novelou zákonom č. 264/2017 Z. z. s účinnosťou od 08.11.2017, je táto téma opäť aktuálna a po rokoch je potreba opätovne sumarizovať niektoré myšlienky týkajúce sa tohto problému. Zákonodarca jednoznačne vyjadril svoj úmysel o tom, čo sa má považovať za trestné v zmysle tohto ustanovenia a dal po rokoch bodku za všetkými hádkami jednotlivých odborníkov. Tento článok sumarizuje právnu argumentáciu v prospech tohto riešenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
začatie konkurzu
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 23


Vydané: 01.02.2020
Autor: doc. JUDr., Radovan Blažek, PhD
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Radovan Blažek, PhD

Kazuistika - trest prepadnutia majetku v kontexte vlastníckeho práva [1]

Abstrakt
Autori v článku analyzujú medializovaný prípad odsúdeného L. B. v trestnej veci spáchania zločinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 trestného zákona, v ktorej súd o. i. uložil trest prepadnutia majetku. V článku je venovaná pozornosť okrajovo limitom inštitútu účinnej ľútosti, ale najmä trestu prepadnutia majetku v kontexte stavu de lege lata, ale aj návrhov de lege ferenda autorov a právnym následkom výkonu trestu prepadnutia majetku a s tým súvisiacim aplikačným problémom.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
majetok podliehajúci konkurzu
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 67


Vydané: 01.01.2020
Autor: JUDr., Jakub Ľorko, PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jakub Ľorko, PhD.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za úpadok spoločnosti

Abstrakt
Povinnosti štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti a zodpovednosť za ich porušenie v prípade vzniku predĺženia obchodnej spoločnosti, ako jednej z dvoch zákonom predpokladaných foriem úpadku upravuje v nadväznosti na zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďa- lej len „Obchodný zákonník“) osobitný predpis, ktorým je zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
návrh na vyhlásenie konkurzu
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 11
328/1991 paragrafy: 4


Vydané: 20.12.2019
Autor: JUDr., Soňa Simić
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Simić

ROZHODNUTIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z HĽADISKA PRAMEŇOV PRÁVA

Abstrakt
Tvorba právnych predpisov v podmienkach Slovenskej republiky je aktuálne poznačená vysokou dynamikou, čoho dôsledkom je zvyšujúca sa nekvalita a neprehľadnosť právneho systému. V tejto situácii je mimoriadne dôležitá aplikačná prax súdov. Právny systém Slovenskej republiky na jednej strane nepripúšťa precedens ako formálny prameň práva, na druhej strane ale badať snahy o posilnenie pozície najvyšších súdnych autorít pri dotváraní práva. Táto aktivita je zrejmá hlavne z hľ’adiska novej úpravy civilného procesu. Bez ďalších legislatívnych zmien však ich úloha naďalej ostáva „len“ v rovine zjednocovania právo-aplikačnej činnosti. Aj táto činnosť si však pre svoje efektívne fungovanie vyžaduje ďalšie zmeny tak, aby jej výsledky boli jednoznačné a ľ’ahko dostupné.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
súdne konania
Priradené k predpisu:
7/2005 paragrafy: 167e


Vydané: 30.10.2019
Autor: JUDr., Martin Serfözö
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martin Serfözö
MENU
Hore