Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. 633/1992 účinný od 31.12.1992

Platnosť od: 31.12.1992
Účinnosť od: 31.12.1992
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Trestné konanie, Právo na súdnu ochranu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. 633/1992 účinný od 31.12.1992
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 633/1992 s účinnosťou od 31.12.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 ...

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. sa mení a dopĺňa ...

1.

Za § 22 sa vkladajú nové § 22a a 22b, ktoré znejú:

„§ 22a (1) Súd na návrh osoby uvedenej v § 5 ods. 1 a 2 rozhodne, že rehabilitácia sa vzťahuje ...

2.

V § 23 ods. 5 sa slová „do 10 rokov“ nahrádzajú slovami „do piatich rokov“.

3.

V § 24 ods. 2 sa slová „v lehote dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „v lehote troch rokov“; ...

4.

V § 30 ods. 1 sa dopĺňa tretia veta, ktorá znie: „Návrh na obnovu konania alebo sťažnosť pre ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Stráský v. r.

Kováč v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore