Články k predpisu 595/2003

DAŇOVÉ ZVÝHODNENIE PRI ÚVEROCH NA BÝVANIE[1] [2] [3]

Abstrakt
Článok sa zameriava na problematiku daňových zvýhodnení pri úveroch na bývanie, pričom skúmanú matériu hodnotí aj z pohľadu historickej komparácie a možnosti aplikácie aktuálne nastavených daňových zvýhodnení pri rôznych typoch úverov v zmysle platnej legislatívy. Článok sa zaoberá aj praktickými otázkami spojenými s aplikáciou daňových zvýhodnení v kontexte procesu poskytovania úverov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daňový bonus
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 33


Vydané: 13.12.2022
Autor: JUDr., Simona Heseková, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Simona Heseková, PhD.

DAC 8 a zdaňovanie kryptoaktív a elektronických peňazí[1]

Abstrakt
Vsúčasnom dynamicky sa vyvíjajúcom digitálnom svete dochádza k výraznej zmene finančného priestoru, ktorý je ovplyvnený vývojom nových finančných technológií, a to kryptoaktív, elektronických peňazí. Vďaka ich rýchlemu vývoju zatiaľ neexistuje ich jednotná a komplexná regulácia. Uvedené môže viesť k ich využívaniu pri praní špinavých peňazí, k financovaniu terorizmu, ale aj k daňovým únikom. Najefektívnejším nástrojom boja proti daňovým únikom je automatická výmena informácií medzi príslušnými orgánmi jednotlivých štátov o kryptoaktívach a elektronických peniazoch, o príjmoch z nich získaných, ako aj o ich majiteľoch (investoroch) a pod.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
predaj virtuálnej meny
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 2


Vydané: 01.12.2021
Autor: Mgr., Andrea Szakács, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Andrea Szakács, PhD.

Interakcia (inštitútov) daňového práva a (inštitútov) práva finančného trhu (štúdia vybraných ustanovení)

Abstrakt
Príspevok sa venuje možným prienikom daňovoprávnej regulácie a právnej regulácie finančného trhu. Základnou tézou príspevku je, že medzi daňovým právom a právom finančného trhu dochádza k interakcii. V nadväznosti na to sa príspevok zameriava na dve tézy: a) zmienená interakcia sa prejavuje v ustanovení inštitucionálnej spolupráce (súčinnosti) a v ustanovení zdaňovania vybraných inštitútov finančného trhu, b) medzi spôsoby tejto interakcie patrí legislatívne prenikanie inštitútov finančného trhu do daňového práva (a naopak).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
predmet dane z príjmov
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 12


Vydané: 01.12.2021
Autor: doc. JUDr., Ľubomír Čunderlík, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Ľubomír Čunderlík, PhD.

Vybrané otázky zavedenia a možnej harmonizácie digitálnej dane[1] [2]

Abstrakt
Proces digitalizácie podnietil potrebu zmeny súčasných pravidiel medzinárodného zdaňovania tak, aby právna úprava zodpovedala podmienkam digitálnej ekonomiky. Predstavenie nových pravidiel digitálneho zdaňovania je však sprevádzané aj širokou škálou otázok, ktoré doposiaľ neboli náležite objasnené. Predložený príspevok je venovaný analýze vybraných otázok spojených so zavedením a možnou harmonizáciou tzv. digitálnej dane, a to najmä teoretickej koncepcii digitálnej dane, právnemu základu harmonizácie digitálnej dane a navrhovanému mechanizmu zamedzenia dvojitého zdanenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 16


Vydané: 01.12.2021
Autor: JUDr., Soňa Simić
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Simić

Smernica DAC7 ako nástroj spravodlivého zdaňovania v digitálnej oblasti[1] [2]

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá administratívnou spoluprácou členských štátov EÚ v daňovej oblasti so zameraním na automatickú výmenu informácií o ekonomických činnostiach vykonávaných prostredníctvom digitálnych platforiem. Rozšírenie pôsobnosti smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní na prevádzkovateľov digitálnych platforiem predstavuje na poli zdaňovania digitalizovaného hospodárstva posun vpred. Európska únia dlhodobo vyvíja snahu o prijatie pravidiel zdaňovania digitalizovaných ekonomických činností a rozšírenie pôsobnosti smernice na operátorov digitálnych platforiem je jedným z prvých prijatých legislatívnych aktov Únie v tejto oblasti. Príspevok zahŕňa návrhy de lege ferenda smerujúce k dosiahnutiu tých cieľov smernice, ktoré sú zamerané na transparentnosť digitalizovaného hospodárstva a jeho zdaňovanie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
digitálna platforma
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 2


Vydané: 01.12.2021
Autor: Mgr., Natália Priateľová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Natália Priateľová

Podiel na zisku v obchodnoprávnych a daňovoprávnych súvislostiach[1]

Abstrakt
Príspevok je venovaný problematike zdaňovania podielov na zisku vzmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Príspevok v nadväznosti na vymedzenie podielu na zisku ako predmetu dane z príjmov poukazuje na osobitosti v ponímaní vybraných inštitútov z daňového hľadiska a zdôrazňuje rozdiely v zdaňovaní podielov na zisku vyplácaných spoločníkom osobných a kapitálových obchodných spoločností.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
daň z príjmu fyzických osôb
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 3


Vydané: 16.06.2021
Autor: JUDr., Soňa Simić
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Simić

DAŇOVOPRÁVNE ASPEKTY PATENT BOXU V SR

Abstrakt
Patent box zavedený v SR v roku 20018 dáva podnikom možnosť znížiť ich daň z príjmov na polovicu zákonnej daňovej sadzby. Uvedené sa aplikuje v prípadoch, keď maj podniky príjmy z licenčných poplatkov za patenty, žitkové vzory alebo softvér alebo tržby z predaja výrobkov, na výrobu ktorých boli použité patenty alebo žitkové vzory.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
oslobodenie od dane z príjmov
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 13
389/1990 paragrafy: 4


Vydané: 22.04.2021
Autor: Mag. rer. soc. oec. et Mgr., Branislav Kováč
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mag. rer. soc. oec. et Mgr., Branislav Kováč

NOVÉ JAVY V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE S DÔRAZOM NA ZDAŇOVANIE VIRTUÁLNYCH MIEN[1] [2] [3] [4]

Abstrakt
Autori v príspevku skúmajú veľmi aktuálnu problematiku zdaňovania virtuálnych mien ako jedného z nových javov, ktoré so sebou prináša oblasť zdaňovania digitálnej ekonomiky. Po klasifikácii nových javov v digitálnej ekonomike sa autori zamerajú spočiatku na vymedzenie pojmu digitálnej dane, ktorej existencia je výsledkom priemyselnej revolúcie 4.0, a identifikovania jej postavenia v teórii daňového práva. Následne budú skúmať aktuálny stav de lege lata ohľadom zdaňovania virtuálnych mien, ale aj ich podstaty a ich základných všeobecno-teoretických otázok, ktorých zodpovedanie predurčí ich potenciálne ďalšie skúmanie. Cieľom príspevku je stanovenie pojmu digitálnej dane a určenie základných východísk realizácie virtuálnych mien v kontexte ich zdaňovania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
predmet dane z príjmu
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 3, 2


Vydané: 23.06.2020
Autor: JUDr., Ladislav Hrabčák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ladislav Hrabčák

RIEŠENIE SPOROV TÝKAJÚCICH SA ZDANENIA

Abstrakt
Od 1.9.2019 je účinný zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Zákonom sa ustanovujú pravidlá riešenia sporov, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňovníkov. Zákon implementoval smernicu o mechanizme riešenia daňových sporov. Zákon, vychádza z platných pravidiel arbitrážneho procesu, ale zároveň rozširuje sa jeho pôsobnosť aj na oblasti, na ktoré sa doteraz pravidlá nevzťahovali. Predmetom tohto príspevku je zhodnotiť jednotlivé pravidlá a možnosti, kedy namiesto súdneho sporu je možné zdanenia daňovníka riešiť formou "medzinárodnej arbitráže".

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zamedzenie dvojitého zdanenia
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 45


Vydané: 06.02.2020
Autor: mjr. Mgr., Andrej Choma, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora mjr. Mgr., Andrej Choma, PhD.

DAŇOVÉ ÚNIKY V KONTEXTE ROZHODOVACEJ ČINNOSTI SÚDOV

Abstrakt
Podľa Daňového poriadku sú súdy povinné oznamovať správcovi dane údaje potrebné na účely správy daní, ak predmet konania pred nimi podlieha dani podľa osobitných predpisov. Príspevok poukazuje na možnosť vzniku daňových únikov pri rozhodovacej činnosti súdov

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
príjmy zo závislej činnosti
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 5
286/1992 paragrafy: 6


Vydané: 06.02.2020
Autor: Doc. JUDr., Soňa Kubincová, PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Soňa Kubincová, PhD.

ÚĽAVA NA DANI A PRIJÍMANIE STIMULOV

Abstrakt
Obsahovým zameraním príspevku je vymedzenie pojmu štátna pomoc v spojení s právnou úpravou zákona o dani z príjmov. Z osobitého právneho predpisu sú abstrahované inštitúty ako úľava na dani a odpočet výdavkov na vedu a výskum. Právna úprava zákona o dani z príjmov je vnímaná optikou potreby návrhov de lege ferenda.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
úľava na dani pre prijímateľa stimulov
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 30b


Vydané: 25.10.2019
Autor: Mgr., Michal Úradník
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Úradník

BEZPEČNÉ PRÍSTAVY VO SVETLE ČINNOSTI OECD A MOŽNÉ IMPLIKÁCIE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY [1]

Abstrakt
Predmetom tohto príspevku je zhodnotiť pozíciu Slovenskej republiky vo vzťahu k tzv. bezpečným prístavom v transferovom oceňovaní z perspektívy de lege lata aj z perspektívy existujúcej aplikačnej praxe správcov dane na Slovensku. Ako východiskovú pozíciu autori vzali do úvahy existujúci konsenzus vo vzťahu k vhodnosti bezpečných prístavov sformulovaný v materiáloch OECD. Oproti tomuto konsenzu sú následne porovnávané existujúce pravidlá na Slovensku a tiež postupy správcu dane v aplikačnej praxi. Tak vo vzťahu k formálnym aj faktickým bezpečným prístavom sme dospeli k záveru, že môžu existovať okolnosti, kde riziká (tak pre daňovníka aj pre štát) prevážia nad pozitívami prameniacimi zo zdanlivo priamočiareho a jednoduchšieho režimu bezpečného prístavu. Ak nie je možné úplne prehodnotiť existenciu nami identifikovaných bezpečných prístavov, zdá sa vhodné presnejšie vymedziť vhodné prípady ich použitia napríklad prostredníctvom usmernenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 17


Vydané: 25.10.2019
Autor: doc. JUDr. Ing., Matej Kačaljak, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. Ing., Matej Kačaljak, PhD.

POZITÍVNE A NEGATÍVNE DOPADY IMPLEMENTOVANIA NOVÝCH TECHNOLÓGII DO ZDAŇOVANIA[1]

Abstrakt
Článok sa zaoberá novými technológiami a úlohou, ktoré môžu v budúcnosti zohrávať v daňovej politike. Konkrétna pozornosť je venovaná problematike technológie blockchain a zdaňovanie automatizovaných systémov (tzv. „zdaňovanie robotov“). Autori v článku poukazujú na vybrané pozitívne a negatívne dopady na spoločenské vzťahu, ktoré môžu zdanenie týchto technológii priniesť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
úprava základu dane zahraničných závislých osôb
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 18


Vydané: 25.10.2019
Autor: prof. h. c. doc. JUDr., Mária Bujňáková, CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora prof. h. c. doc. JUDr., Mária Bujňáková, CSc.

ZAMYSLENIE SA NAD DAŇOVOU POLITIKOU (SLOVENSKA/EÚ) Z HĽADISKA JEJ VPLYVU NA DAŇOVÉ SUBJEKTY[1]

Abstrakt
V úvode autor poukazuje na celý rad príčin, okolností a skutočností, ktoré charakterizujú súčasné globálne spoločensko-ekonomické prostredie vo svete (deglobalizácia, BREXIT, nové trendy v automobilovom a strojárenskom priemysle, digitalizácia, automatizácia a robotizácia atď.). Na podklade podrobnejšej analýzy pritom konštatuje, že ide o nové výzvy, ktorým neunikne žiadny štát. Preto ani Slovensko, rovnako tak, ako EÚ nemôže ostať voči týmto výzvam ľahostajné a musí tomu prispôsobovať aj svoju daňovú politiku. EÚ preto vyvíja zvýšené úsilie o zmenu prístupu členských štátov k rozhodovaniu v oblasti zdaňovania, ktorá by viedla k nahradeniu systému jednomyseľného súhlasu s novými legislatívnymi návrhmi rozhodovaním na podklade kvalifikovanej väčšiny. Autor sa v ďalšom zamýšľa nad súčasnou daňovou politikou, a to nielen v slovenskom daňovom prostredí, ale svoju pozornosť sústreďuje aj na daňovú politiku EÚ. Konštatuje pritom, že každý štát ovplyvňuje podnikateľské prostredie v oblasti zdaňovania dvojakým spôsobom: (1) priamo a bezprostredne prostredníctvom svojej daňovo-právnej normotvorby a (2) nepriamo a sprostredkovane daňové zákonodarstvo štátu pôsobí aj na stav podnikania v iných štátoch. Prejavuje sa to napríklad tým, že štáty väčšinou reagujú na zásadnejšie zmeny v daňovom zákonodarstve iných štátov istými protiopatreniami hospodárskej a daňovej povahy (najmä na tie, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať úroveň ekonomického rozvoja ich krajiny), príp. ani aktívne nepristupujú k zmenám vo svojej daňovej normotvorbe, vychádzajúc z toho, že zmeny v daňových predpisoch iného štátu skôr pomôžu než uškodia vnútroštátnemu podnikateľskému prostrediu. Príspevok obsahuje celý rad príkladov pozitívneho, ale najmä negatívneho charakteru, ktoré na Slovensku ovplyvňujú konanie a správanie sa daňových subjektov v oblasti plnenia / neplnenia daňových povinností.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
daňová licencia právnickej osoby
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 46b


Vydané: 25.10.2019
Autor: prof. h. c. Prof. JUDr., Vladimír Babčák, CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora prof. h. c. Prof. JUDr., Vladimír Babčák, CSc.

DISPROPORCIA V ZDAŇOVANÍ VYPLÁCANÝCH PODIELOV NA ZISKU (DIVIDEND) V ZÁVISLOSTI OD TYPU OBCHODNEJ V ť SPOLOČNOSTI V SR

Abstrakt
Predkladaný príspevok analyzuje zdaňovanie vyplácaných podielov na zisku obchodnej spoločnosti v prípade štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.), ako aj v prípade členov štatutárneho orgánu v akciovej spoločnosti (a.s.). Cieľom je poukázať na existujúce disproporcie v zdaňovaní dividend vybraných obchodných spoločností a ich dopad na čistý príjem konateľov a zrovnoprávniť podmienky zdaňovania dividend pre konateľov, bez ohľadu na typ obchodnej spoločnosti. Výsledkom analýzy je návrh pozmeňujúcich legislatívnych opatrení, ktoré môžu prispieť k spravodlivejšiemu zdaňovaniu dividend pre fyzické osoby-konateľov, resp. návrh zmien vybraných parametrov v oblasti zdaňovania vyplácaných podielov zo zisku obchodných spoločností pre ich konateľov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daň z príjmu fyzických osôb
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 3


Vydané: 25.10.2019
Autor: Zuzana Korytárová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Zuzana Korytárová

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (možné využiť od 1.1.2020)

Abstrakt
S účinnosťou od 1. januára 2020 pribúda v Zákonníku práce nový § 152b podľa ktorého zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
príjmy zo závislej činnosti
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 5
286/1992 paragrafy: 6


Vydané: 22.10.2019
Autor: RNDr., Jozef Mihál
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora RNDr., Jozef Mihál

Reklama ako (ne)daňový výdavok

Abstrakt
Reklama predstavuje najdôležitejší marketingový nástroj podnikateľov pre upútanie pozornosti širokej verejnosti. Náklady na reklamu preto pochopiteľne tvoria podstatnú časť výdavkov daňového subjektu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pre uznanie predmetného daňového výdavku je osobitne významné jeho relevantné právne posúdenie. Účelom nasledujúceho príspevku je priblíženie danej problematiky z pohľadu vymedzenia pojmu reklama ako daňového výdavku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
daňové výdavky daňového subjektu
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 19


Vydané: 29.09.2019
Autor: Mgr., Michal Úradník
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Úradník

MOŽNÉ DOPADY ROZHODNUTIA PL. ÚS 21/2014 NA ÚSTAVNÚ ÚPRAVU KONFLIKTU ZÁUJMOV

Abstrakt
Ústavná úprava konfliktu záujmov je súčasťou slovenského ústavného práva od roku 1995. Počas nasledujúcich dekád Ústavný súd dospel k záveru, že medzi ústavnými normami zakotvenými v tejto úprave na jednej strane a ústavnými normami z Ústavy Slovenskej republiky existuje určité napätie. Problém tohto napätia bol riešený cestou interpretácie. Po kľúčovom rozhodnutí PL. ÚS 21/2014 môže dôjsť k obratu taktiež aj vo vzťahu k ústavnej úprave konfliktu záujmov. Príspevok analyzuje, ktoré jej časti sa môžu stať terčom novonájdenej súdnej právomoci

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 50


Vydané: 05.09.2019
Autor: Mgr., Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Vincent Bujňák

ZNEUŽITIE ZMLUVY O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA [1]

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá vybraným rozhodnutím súdu vo veci aplikácie medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Z rozboru argumentácie súdu v danom prípade vyplýva, že súd mohol byť do istej miery vedený aj úvahami presahujúcimi existujúci rámec noriem a princípov daňového práva. Cieľom príspevku je identifikovať princíp, resp. záujem, ktorý by mohol odôvodniť uvedené rozhodnutie súdu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zamedzenie dvojitého zdanenia
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 45


Vydané: 12.08.2019
Autor: doc. JUDr. Ing., Matej Kačaljak, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. Ing., Matej Kačaljak, PhD.

RIEŠENIE SPOROV V OBLASTI ZDANENIA[1]

Abstrakt
Na dosiahnutie spravodlivejšieho daňového prostredia je potrebné zlepšiť pravidlá týkajúce sa transparentnosti a tiež posilniť opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Zároveň je v záujme spravodlivého daňového systému potrebné zabezpečiť, aby mechanizmy riešenia sporov boli komplexné, účinné a vhodné. Príspevok je postavený na hypotéze, že ak je zabezpečené efektívne riešenie sporov odstraňujúce problémy dvojitého zdanenia, tak tým menej dochádza zo strany daňovníkov k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a k daňovým únikom.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zamedzenie dvojitého zdanenia
Priradené k predpisu:
595/2003 paragrafy: 45


Vydané: 12.08.2019
Autor: Mgr., Andrea Koroncziová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Andrea Koroncziová, PhD.
MENU
Hore