Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov 592/2006 účinný od 01.09.2019 do 31.03.2020


Platnosť od: 09.11.2006
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.03.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD4 DS9 EU PP9 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 592/2006 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 222/2019

Legislatívny proces k zákonu 222/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
(1)

Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho ...

(2)

Poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, ...

(3)

Ak poberateľovi dôchodku podľa odseku 1 vypláca dôchodok úrad, vianočný príspevok vyplatí úrad.

(4)

Vianočný príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku podľa odsekov 1 a 2 v deň splatnosti tohto dôchodku ...

(5)

Poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorému sa súčasne vypláca sociálny dôchodok, ...

(6)

Na poukazovanie vianočného príspevku sa vzťahuje osobitný predpis.3)

(7)

Pri súbehu nárokov na dva dôchodky alebo na viac dôchodkov sa vyplatí len jeden vianočný príspevok. ...

(8)

Suma vianočného príspevku

a)
je 200 eur, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú ...
b)
sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako ...
c)
sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako ...
(9)

Suma vianočného príspevku podľa odseku 8 písm. b) a c) sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(10)

Na účely poskytovania vianočného príspevku poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1, 2 a 5 sa prihliada ...

a)
dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku uvedenému v písmene b) alebo v odseku 1,
b)
dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu,2) ktorý nie je uvedený v odseku 2,
c)
dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu,5)
d)
vyrovnávací príplatok vyplácaný podľa osobitného predpisu.5a)
(11)

Na prepočet dôchodku podľa odseku 10 písm. a), ktorý sa poberateľovi dôchodku vypláca v cudzej mene, ...

(12)

Mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa odseku 10 písm. a) je do 30. septembra kalendárneho ...

a)
odseku 1 povinný oznámiť Sociálnej poisťovni spôsobom ňou určeným,
b)
odsekov 2 a 3 povinný oznámiť úradu spôsobom ním určeným.
§ 2
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2011

Suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky podľa § 1 ods. ...

§ 3
Prechodné ustanovenie účinné k 1. októbru 2014

Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2014 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého ...

§ 4
Prechodné ustanovenie účinné k 1. novembru 2015

Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2015 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého ...

§ 5
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2016

Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2016 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého ...

§ 6
Prechodné ustanovenie účinné od 15. novembra 2017

Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2017 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého ...

§ 7
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2018

Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2018 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého ...

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 10 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v tejto dobe sa policajtke poskytla ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3h znie:

„3h)
§ 152 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z.“.

2.

V § 10 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v tejto dobe sa policajtovi poskytla ...

3.

V § 50 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) vychovala aspoň 3 deti, alebo e) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 deti, alebo“. ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).

4.

V § 56 ods. 1 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „40 %“.

5.

V § 94 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. vianočný príspevok podľa osobitného predpisu39a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a) Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o ...

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 39a sa označuje ako 39aa.

6.

Za § 143c sa vkladajú § 143d až 143g, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2007 § 143d (1) Ak suma starobného dôchodku policajta a ...

Čl. III

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ...

1.

V § 4 ods. 6 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Napríklad zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku ...

2.

V § 5 ods. 7 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje ...

Čl. IV

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) vianočný príspevok podľa osobitného predpisu113a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 113a znie:

„113a) Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o ...

Čl. V

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
vianočný príspevok podľa osobitného predpisu.15)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II prvého až štvrtého bodu a šiesteho bodu, ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 592/2006 Z. z.

  URČENIE SUMY VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU PODĽA § 1 ods. 8 písm. b)

  kde VP je suma vianočného príspevku, D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov, ŽM je suma životného ...

  Suma vianočného príspevku podľa § 1 ods. 8 písm. b) sa určí podľa tohto vzorca:

  VP = 200 – 0,36 * (D – ŽM),

  Príloha č. 2 k zákonu č. 592/2006 Z. z.

  URČENIE SUMY VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU PODĽA § 1 ods. 8 písm. c)

  kde VP je suma vianočného príspevku, D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov, ŽM je suma životného ...

  Suma vianočného príspevku podľa § 1 ods. 8 písm. c) sa určí podľa tohto vzorca:

  VP = max {174,52 – 0,36 * (D – ŽM); 10},

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.§ 125 ods. 5, 6 a 9 zákona ...
 • 2)  Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 117 a 275 zákona č. 461/2003 Z. z.§ 100 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 4)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5a)  § 69b až 69d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.
 • 6)  Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012) v platnom znení. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore