Články k predpisu 576/2004

LEKÁRSKY POSUDOK AKO DÔKAZNÝ PROSTRIEDOK V MEDICÍNSKYCH SPOROCH

Abstrakt
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú v rámci svojej činnosti v rukách najdôležitejšie právne statky, a to zdravie a život svojich pacientov. V prípade pochybení zdravotníckych pracovníkov, v dôsledku ktorých dôjde k vzniku škody je potrebné, aby existovala zodpovedajúca miera odškodnenia prípadného poškodenia zdravia pacientov. Vzhľadom na špecifické postavenie zdravotnej starostlivosti zákonodarca stanovil presné podmienky spôsobu odškodňovania poškodených pacientov. V tejto súvislosti môžeme škodu deliť na škodu nemajetkovú (náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia) a majetkovú (náhrada straty na zárobku počas pracovnej neschopnosti, náhrada straty na zárobku po pracovnej neschopnosti, náhrada za stratu na dôchodku, náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením, náhrada pozostalostnej úrazovej renty, náhrada primeraných nákladov na pohreb). V tomto príspevku sa budeme venovať preukazovaniu výšky nemajetkovej škody (náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia) ako súčasti náhrady škody na zdraví.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
lekársky posudok
Priradené k predpisu:
576/2004 paragrafy: 16


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Katarína Tomková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Katarína Tomková

Na aktuálnu tému - nezodpovedané otázky týkajúce sa povinného očkovania

Abstrakt
článok sa zaoberá možnou budúcou právnou úpravou povinného očkovania a to v kontexte toho, aký je aktuálne právny status vakcín proti covidu v spojení s textom Dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne a taktiež odškodňovaním v prípade ujmy na zdraví v dôsledku očkovania

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
biomedicínsky výskum
Priradené k predpisu:
576/2004 paragrafy: 26


Vydané: 24.11.2021
Autor: JUDr., Dana Jelinková Dudzíková, LL.M.
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Dana Jelinková Dudzíková, LL.M.

Vývoj nových ľudských práv v súvislosti s aplikáciou umelej inteligencie v zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Abstrakt
Pokrok vo vede prináša neustále novšie technológie, ktoré sa postupne inkorporujú do každodenného života ľudí. Hlavným účelom týchto technológii je zjednodušiť, resp. umožniť ľuďom plnenie rôznych úloh. Technológie umelej inteligencie majú nesporne veľký potenciál zasiahnuť do fungovania spoločnosti ako aj jednotlivcov. Pri ich vývoji a uplatňovaní však musí byť spoločnosť obozretná a vymedziť pre jej existenciu a aplikáciu hranice tak, aby sme si zachovali identitu ako ľudské bytosti, ktorým prináležia určité práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
zdravotná starostlivosť
Priradené k predpisu:
222/2004 paragrafy: 29
576/2004 paragrafy: 2


Vydané: 09.11.2021
Autor: Bc., Veronika Bekeová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Bc., Veronika Bekeová

Konanie o vyhlásenie za mŕtveho podľa CMP

Abstrakt
Konanie o vyhlásenie za mŕtveho je mimosporovým konaním upraveným v ustanovení § 220 - 230 Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) ako jedno z konaní v statusových veciach fyzických osôb. Z dôvodu, že predmetné konanie predstavuje závažný zásah do osobného statusu fyzickej osoby (na základe súdneho rozhodnutia sa považuje fyzická osoba za mŕtvu), s ktorým sú spojené významné hmotnoprávne ako aj procesnoprávne účinky, si v nasledujúcom článku popíšeme jednotlivé aspekty tohto konania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
prehliadka mŕtveho tela
Priradené k predpisu:
576/2004 paragrafy: 42


Vydané: 11.09.2020
Autor: Mgr., Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Čentík

Právny rámec posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a jeho význam v pracovnoprávnych vzťahoch

Abstrakt
Výkon akejkoľvek práce prinášaurčitú mieru zdravotných rizík. Jednou zo základných povinností zamestnávateľa je vytvárať bezpečné a zdravé pracovné prostredie spôsobmi, ktoré napomôžu existujúce faktory práce, pracovného prostredia a z nich vyplývajúce riziká riadiť a čo možno v najväčšom rozsahu potláčať intenzitu ich pôsobenia. Zaraďovanie zamestnancov na prácu, ktorá bude zodpovedať výsledku posúdenia ich zdravotného stavu v kontexte na zdravie zamestnanca vplývajúcich faktorov práce, vytvára jeden zo základných predpokladov na to, aby sa zdravie zamestnanca ďalej výrazne nepoškodzovalo. Cieľom príspevku je zdôrazniť právne aspekty, kde sa význam zdravotnej spôsobilosti na prácu v pracovnoprávnych vzťahoch najväčšmi prejavuje a skrz skúmania väzieb medzi rôznymi právnymi predpismi, ktoré sú pre skúmanú oblasť príznačné, dospieť kpoukázaniu na nedostatky právnej regulácie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zdravotná dokumentácia
Priradené k predpisu:
576/2004 paragrafy: 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 18, 19


Vydané: 08.07.2020
Autor: JUDr., Monika Minčičová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Monika Minčičová, PhD.

Zdravotná dokumentácia vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti zamestnanca – vybrané otázky

Abstrakt
Z pohľadu riadenia ľudských zdrojov, posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu je potrebné na utvorenie obrazu o schopnosti jednotlivca vykonávať zamestnanie a je podkladom na ďalšie manažérske rozhodnutia ohľadom pracovného potenciálu zamestnanca. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, vypracovanie a administrácia lekárskeho posudku je predmetom úpravy viacerých právnych predpisov. Predmetom analýzy je právna úprava zdravotnej dokumentácie ajej špecifík vo vzťahu k posudzovaniu pracovnej spôsobilosti zamestnanca najmä z pohľadu ochrany informácií o zdravotnom stave osoby.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zdravotná dokumentácia
Priradené k predpisu:
576/2004 paragrafy: 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 18, 19


Vydané: 08.07.2020
Autor: Mgr. et Mgr., Silvia Capíková, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr. et Mgr., Silvia Capíková, PhD.

OSOBITOSTI DOKAZOVANIA PRI MEDICÍNSKYCH SPOROCH

Abstrakt
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalších služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vyhradené poskytovateľovi a zdravotníckym pracovníkom. V posledných rokoch značne vzrástol počet občianskoprávnych žalôb, kedy sa žalobcovia domáhajú náhrady škody na zdraví, titulom bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia a náhrady nemajetkovej ujmy, ak poskytnutá zdravotná starostlivosť nebola vsúlade s lege artis a došlo ku škode na zdraví a / alebo k zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby. V nasledujúcom článku sa zameriame na vybrané osobitosti dokazovania vmedicínskych sporoch, a to analýzou vybraných súdnych rozhodnutí a poukážeme tak na aktuálnu rozdielnu rozhodovaciu prax.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Priradené k predpisu:
576/2004 paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


Vydané: 01.01.2020
Autor: JUDr., Miroslava Kušníriková, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Miroslava Kušníriková, PhD.

Výsledky posúdenia zdravotného stavu zamestnanca (lekársky posudok v lekárske potvrdenie)

Abstrakt
Témou príspevku je analýza dvoch formálno-právnych dokumentov, ktoré sú výsledkom posúdenia zdravotného stavu zamestnanca, t. j. lekárskeho posudku a lekárskeho potvrdenia. Právne predpisy počítajú i s vydávaním lekárskych posudkov i lekárskych potvrdení, cieľom je preto rozlíšiť tieto dokumenty a načrtnúť právne následky spojené s predložením lekárskeho posudku a lekárskeho potvrdenia v pracovnoprávnych vzťahoch. Porovnávanie vychádza najmä zo Zákonníka práce, zákona o zdravotnej starostlivosti a zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
lekársky posudok
Priradené k predpisu:
576/2004 paragrafy: 16


Vydané: 24.10.2018
Autor: JUDr., Ján Pollák
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ján Pollák

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE PROTIPRÁVNOSŤ ČINU V KONTEXTE MEDICÍNSKEJ PRAXE

Abstrakt
Príspevok autorky sa zaoberá v súčasnosti aktuálnym spojením práva a medicíny, ktoré napriek tomu, že sú odlišnými vednými disciplínami, majú veľa spoločného. Príspevok sa zameriava na okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu a ich využitie v medicínskej praxi. Autorka venuje pozornosť výkonu práva a povinnosti, dovolenému riziku a krajnej núdzi v podmienkach ich uplatnenia v medicínskej praxi, pričom uvádza aj príklady z praxe. Príspevok sa zaoberá aj pojmom lege artis, ktorý akademická obec z oblasti práva a aj medicíny dlhodobo používa, aj keď absentuje jeho legálna definícia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Priradené k predpisu:
576/2004 paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


Vydané: 01.01.2017
Autor: Mgr., Monika Škrovánková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora Mgr., Monika Škrovánková

Ako nespáchať trestný čin odloženia dieťaťa

Abstrakt
Pri potulkách slovenským Trestným zákonom som natrafil na trestný čin, ktorého skutkovú podstatu som si musel niekoľkokrát opakovane prečítať, aby som sa uistil, či ešte dokážem správne vnímať právnický text. Ide o trestný čin odloženia dieťaťa podľa § 205 Trestného zákona, ktorý znie nasledovne: „Kto odloží dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, na mieste, kde mu nehrozí nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“. Podľa prísnejšej (kvalifikovanej) skutkovej podstaty tohto trestného činu „Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, alebo b) na dieťati mladšom ako tri roky“.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Priradené k predpisu:
576/2004 paragrafy: 11


Vydané: 06.08.2015
Autor: Mgr., Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Čentík
MENU
Hore