Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71442
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 513/1991

Zákaz finančnej asistencie

Abstrakt
Nie je zriedkavé, že v činnosti obchodných spoločností často dochádza k momentom, kedy posúdenie vzniknutého stavu vyžaduje sémantickú prácu právnika. K téme zákazu finančnej asistencie v kapitálových spoločnostiach má autor tohto článku skromnú snahu vyvolať diskusiu hlavne z dôvodu, že v odbornej obci sa o tematike zákazu finančnej asistencie jednej z najvýznamnejších spoločností, a síce spoločnosti s ručením obmedzeným veľa nediskutuje, preferuje sa totiž spájanie tohto zákazu s druhou nám známou kapitálovou spoločnosťou - akciovou spoločnosťou. Dôvod je jasný: dopad nestálosti akciovej spoločnosti na finančný trh bude väčší ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným. Obchodný zákonník ako „alfa a omega“ pravidiel o obchodných spoločnostiach explicitne ukotvuje zákaz finančnej asistencie v § 161e zákona č. 513/1991 Zb. pre akciové spoločnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nadobúdanie akcií tretími osobami
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 161e


Vydané:10.09.2020
Autor:Dávid Horváth
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Dávid Horváth

VYBRANÉ INŠTITÚTY OCHRANY VERITEĽA V KONTEXTE LIKVIDÁCIE PRÁVNICKEJ OSOBY [1]

Abstrakt
Pojem právnickej osoby je z hľadiska štruktúry systémovo zložitý integrovaný fenomén, ktorý je skúmaný a študovaný celou skupinou vedných odvetví. Preto je potrebné právnickú osobu vnímať ako komplexný spoločenský fenomén, ktorý vznikol v určitých spoločenských podmienkach a plnil, a do budúcnosti i bude plniť, svoje spoločenské poslanie. V článku analyzujem doktrínu piercing the corporate veil, ktorej primárnym účelom je princíp ochrany veritelov a o.i. analyzujem trest zrušenia právnickej osoby v kontexte zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
likvidácia spoločnosti
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 219, 220, 220a, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75a


Vydané:05.08.2020
Autor:Doc. JUDr., Tomáš Strémy, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Tomáš Strémy, PhD.

Likvidácia, teraz alebo .... neskôr výrazne komplikovanejšie

Abstrakt
Či už v nadväznosti na ekonomické a sociálne dôsledky koronakrízy, alebo bez ohľadu na ne, podnikatelia, ktorí plánujú v blízkej dobe likvidáciu spoločnosti by mali spozornieť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
likvidácia spoločnosti
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 219, 220, 220a, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75a


Vydané:28.07.2020
Autor:Mgr., Petra Štrbová Marková
Udalosť:E-právo


Zobraziť všetky články autora Mgr., Petra Štrbová Marková

Rozhodovanie spoločnosti v kríze ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť podľa § 28 ods. 1 Tr. zák.

Abstrakt
Podstatná časť tohto príspevku bola súčasťou prednášky advokátom, ktorá sa uskutočnila dňa 13.12.2019 v rámci semináru usporiadaného Slovenskou advokátskou komorou.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
spoločnosť v kríze
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 67a


Vydané:01.01.2020
Autor:JUDr., Peter Šamko
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Roz­ho­do­va­nie spo­loč­nos­ti v krí­ze ako okol­nosť vy­lu­ču­jú­ca proti­práv­nosť pod­ľa § 28 ods. 1 Tr. zák.

Abstrakt
Pod­ni­ka­teľ­ský sub­jekt, kto­ré­mu hro­zí úpa­dok je pri svo­jom roz­ho­do­va­ní o ob­chod­ných zá­le­ži­tos­tiach spo­loč­nos­ti čas­to pod tla­kom, keď pri ne­dos­tat­ku fi­nan­čných pros­tried­kov mu­sí prie­bež­ne hra­diť poh­ľa­dáv­ky svo­jim ve­ri­te­ľom, aby za­cho­val svo­ju pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť. Z dô­vo­du za­cho­va­nia pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti by pri­tom mal hra­diť poh­ľa­dáv­ky rôz­nym svo­jim ve­ri­te­ľom, nap­rík­lad svo­jim do­dá­va­te­ľom (ob­chod­ným par­tne­rom), ďa­lej svo­jim za­mes­tnan­com (poh­ľa­dáv­ky vy­plý­va­jú­ce z ti­tu­lu mzdy) a na­po­kon je ne­vyh­nut­né, aby uh­rá­dzal poh­ľa­dáv­ky aj ta­kým svo­jim ve­ri­te­ľom, kto­rý mu pos­ky­tu­jú služ­by ne­vyh­nut­né na fun­go­va­nie je­ho pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti (nap­rík­lad úh­ra­da elek­tric­kej ener­gie, náj­om­né­ho za pries­to­ry, kto­ré uží­va na pod­ni­ka­nie, splát­ky úve­rov kto­ré mu bo­li pos­kyt­nu­té v sú­vis­los­ti s je­ho pod­ni­ka­teľ­skou čin­nos­ťou a po­dob­ne).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
osobitné povinnosti štatutárneho orgánu spoločnosti
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 67b


Vydané:01.01.2020
Autor:JUDr., Peter Šamko
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Obmedzovanie súťaže vs. sloboda súťaže

Abstrakt
Jednou z prirodzených vlastností moderného človeka je bezpochyby túžba po úspešnosti, respektíve potreba predstihnúť ostatných. Zá-kladným aspektom takéhoto správania je aj človeku vlastná súťaži-vosť. Je nepochybné, že táto vlastnosť sa mnohokrát pretavuje do bež-ného života, pričom ak zasiahne určitý okruh spoločenských vzťahov, vytvára sa tu potreba korekcie takéhoto správania vo forme stanove-nia určitých pravidiel.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
hospodárska súťaž
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 41, 42, 43


Vydané:31.10.2019
Autor:Michal Sokol
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Michal Sokol

Digitálne viacstranné platformy

Abstrakt
Pojem hospodárskej súťaže je najčastejšie spomínaný v súvislosti s ochranou hospodárskej súťaže a dobrým fungovaním hospodárskej súťaže. Čo si pod ním môžeme predstaviť? Samotný jav - a teda hospodárska súťaž je javom pozitívnym a prirodzeným pre krajiny, ktorých ekonomiku označujeme ako trhovú. Je akýmsi „hnacím motorom“ pre podnikateľov, aby ponúkali čo najlepšie služby v čo najlepšej kvalite, aby minimalizovali vplyv konkurencie. Jedná sa o súťaž - konkurenčnú hru, z ktorej ťažia spotrebitelia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
hospodárska súťaž
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 41, 42, 43


Vydané:31.10.2019
Autor:Simona Rudohradská
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Simona Rudohradská

Protisúťažné správanie podnikateľov v oblasti verejného obstarávania

Abstrakt
Zmyslom hospodárskej súťaže by mala byť nezávislá rivalita/súperenie súťa- žiteľov, ktorá by mala vytvárať a udržiavať konkurenčné prostredie a zabraňovať tak vzniku monopolov. Postavenie podnikateľa na trhu by mala určovať efektívnosť úsilia podnikateľa, o ktorej rozhoduje spotrebiteľ. Aj napriek tomu však dochádza k množstvu prípadov, kedy sa konanie podnikateľov vymyká optimálnemu a požadovanému stavu a dochádza k porušovaniu alebo k snahe o obídenie zákonov. Obchodný zákonník pojem hospodárska súťaž nevymedzuje. Je to tak preto, že každé vymedzenie by znamenalo určité ohraničenie, a tým vlastne reštrikciu slobody súperenia, reštrikciu podnikateľských praktík. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže ustanovuje povinnosť dbať na právne záväzne pravidlá hospodárskej súťaže, ale tieto pravidlá nedefinuje. Tieto pravidlá by_mala vytvoriť judikatúra v oblasti obchodnoprávnych veci.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
hospodárska súťaž
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 41, 42, 43


Vydané:31.10.2019
Autor:Ivan Vaňa
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Ivan Vaňa

PRACOVNÉ PODMIENKY A PODMIENKY ZAMESTNANIA - HRANICE ZMLUVNEJ SLOBODY V PRACOVNOM PRÁVE1

Abstrakt
V pracovnoprávnych vzťahoch možno upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca výhodnejšie ako to upravuje Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z povahy ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. Autor tohto príspevku poukazuje na to, že zákonodarca podcenil lingvistické vymedzenie pojmov „podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca “, ktoré určujú rámec tzv. relatívnej kogentnosti pracovného práva. Obdobne nejednotne tápa aj právna veda. Cieľom tohto príspevku je poukázať na terminologické nejasnosti a pripojiť k nim vlastný výklad.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konkurenčná doložka
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 672a


Vydané:30.10.2019
Autor:JUDr., Marcel Dolobáč
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marcel Dolobáč

VYBRANÉ INŠTITÚTY TEÓRIE SKUPINY OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (so zameraním na problematiku správy a riadenia obchodných spoločností)

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na analýzu vybraných inštitútov teórie skupiny obchodných spoločností v práve obchodných spoločností Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnej komparácii a konfrontácii s právnou úpravou predmetných inštitútov v Českej republike. Autor osobitnú pozornosť v tomto príspevku venuje problematike správy a riadenia obchodných spoločností patriacich do skupiny obchodných spoločností vrátane otázok správy a riadenia skupiny obchodných spoločností ako takej, a to v súvislosti s možnosťou priameho zásahu materskej spoločnosti do obchodného vedenia dcérskych spoločností v rámci skupiny obchodných spoločností.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
obchodné spoločnosti
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75a, 56, 56a, 57, 58, 59, 59a, 59b, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66a, 66b, 67, 68, 68a, 69, 69a, 69aa, 69b, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81a, 82, 83, 84, 86, 87, 85, 88, 88a, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105a, 105b, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127a, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135a, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 141, 151, 152, 152a, 152b, 153, 154, 155, 156, 156a, 157, 158, 159, 160, 161, 161a, 161b, 161c, 161d, 161e, 161f, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 176a, 176b, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183a, 162, 163, 184, 184a, 185, 186, 186a, 187, 188, 189, 190, 190a, 190b, 190c, 190d, 190e, 190f, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 196a, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 204a, 205, 206, 207, 208, 209, 209a, 210, 202, 211, 212, 213, 214, 215, 215a, 215b, 215c, 216, 218, 218a, 218b, 218c, 218d, 218e, 218f, 218g, 218h, 218i, 218j, 218ja, 218jb, 218k, 218l, 218la, 218lb, 218lc, 218ld, 218le, 218lf, 218lg, 218lh, 218li, 218lj, 218lk, 218m, 218n, 218o, 218p, 219, 220, 220a, 217


Vydané:08.10.2019
Autor:Mgr. Bc., Maroš Katkovčin
Udalosť:ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE


Zobraziť všetky články autora Mgr. Bc., Maroš Katkovčin

Reklama ako (ne)daňový výdavok

Abstrakt
Reklama predstavuje najdôležitejší marketingový nástroj podnikateľov pre upútanie pozornosti širokej verejnosti. Náklady na reklamu preto pochopiteľne tvoria podstatnú časť výdavkov daňového subjektu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pre uznanie predmetného daňového výdavku je osobitne významné jeho relevantné právne posúdenie. Účelom nasledujúceho príspevku je priblíženie danej problematiky z pohľadu vymedzenia pojmu reklama ako daňového výdavku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
nekalá súťaž
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52


Vydané:29.09.2019
Autor:Mgr., Michal Úradník
Udalosť:Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Úradník

NOVÉ FORMY ZAMESTNÁVANIA

Abstrakt
Autor sa v predkladanom článku zaoberá novými formami zamestnávania a ich vplyvom na pracovnoprávne vzťahy. V úvode článku autor poukazuje na aktuálne vplyvy štvrtej priemyselnej revolúcie na pracovnoprávne vzťahy, pričom následne plynulo prechádza k analýze nových trendov v zamestnávaní fyzických osôb. Autor v článku bližšie charakterizuje crowdworking, prácu prostredníctvom poukážok a portfóliovú prácu. V záverečnej časti článku autor formuluje návrhy de lege ferenda, ktoré z hľadiska ich obsahu možno považovať za inšpiratívne.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
inominantný kontrakt
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 269


Vydané:05.09.2019
Autor:Mgr., Jozef Greguš
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Jozef Greguš

NIEKOĽKO POZNÁMOK K INŠTITÚTU LIKVIDÁCIE V PRIPRAVOVANEJ NOVELE OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 1

Abstrakt
Príspevok sa venuje inštitútu likvidácie obchodnej spoločnosti v rámci novely, ktorej cieľom je komplexne upraviť proces zrušenia obchodných spoločností a ich likvidácie, ked’že proces zrušovania a likvidácie spoločností s ohľadom na všeobecnosť a nejasnosť procedurálnych pravidiel trpí v súčasnosti vysokou mierou právnej neistoty.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
100%
likvidátor
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75a


Relevancia k §
100%
likvidácia spoločnosti
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 219, 220, 220a, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75a


Vydané:05.09.2019
Autor:JUDr., Jana Strémy, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jana Strémy, PhD.

ZMLUVA O TICHOM SPOLOČENSTVE V KONTEXTE AKTUÁLNYCH VÝZIEV PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ [1]

Abstrakt
Vznik tichého spoločenstva medzi tichým spoločníkom a podnikateľom na základe zmluvy o tichom predstavuje osobitnú formu financovania podnikateľskej činnosti, ktorá nesie prvky špecifické pre financovanie vlastnými zdrojmi (equity), ako aj pre financovanie cudzími zdrojmi (debt). Cieľom príspevku je analytickou metódou vyhodnotiť, aké výhody a nevýhody prináša hybridné financovanie startupových spoločností prostredníctvom zmluvy o tichom spoločenstve. V príspevku diskutujeme, pre aký typ spoločností a investorov je uvedený spôsob poskytnutia investície vhodný. Príspevok bude zároveň pojednávať o zmluve o tichom spoločenstve v kontexte návrhu rekodifikácie súkromného práva, v rámci ktorej je zmluva o tichom spoločenstve zmluvným typom zachovaným v Obchodnom zákonníku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zmluva o tichom spoločenstve
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681


Vydané:05.09.2019
Autor:JUDr., Barbora Grambličková, PhD. LL.M.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Barbora Grambličková, PhD. LL.M.

PRÁVNA ÚPRAVA INŠTITÚTU CULPA IN CONTRAHENDO A JEJ VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI

Abstrakt
Inštitút culpa in contrahendo (nazývaný aj predzmluvná zodpovednosť) je súčasťou slovenskej právnej úpravy prostredníctvom jednotlivých ustanovení tak Občianskeho ako aj Obchodného zákonníka už „od počiatku“. Napriek tomu, že tento inštitút nie je novinkou slovenske j právnej úpravy, bol a je predmetom skúmania najmä v rámci odborných článkov a monografií. Naopak rozhodovacia prax slovenských súdov sa venuje otázke predzmluvnej zodpovednosti ojedinele. Len Najvyšší súd Slovenskej republiky sa venoval problematike culpa in contrahendo, a to len v jednom z jeho rozhodnutí. Potreba ochrany kontrahujúcich zmluvných strán v negociačnom procese, roztrieštená právna úprava inštitútu culpa in contrahendo a absentujúca judikatúra viedla k zakotveniu jeho prepracovaného uceleného znenia vo vládnom návrhu novely Občianskeho zákonníka. Predmetom tohto príspevku je porovnanie a zhodnotenie v súčasnosti platnej a účinnej právnej úpravy inštitútu culpa in contrahendo a jeho právnej úpravy navrhnutej vo vládnom návrhu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
niektoré ustanovenia o právnych úkonoch
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 266, 267, 268


Vydané:05.09.2019
Autor:Mgr. Mgr., Patrícia Dutková
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr. Mgr., Patrícia Dutková

ZÁKAZ KONKURENCIE A KONKURENČNÁ DOLOŽKA V KONTEXTE VLÁDNEHO NÁVRHU, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKY ZÁKONNÍK V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A NIEKTORÉ ĎALŠIE ZÁKONY, ZVEREJNENÉHO DŇA 15. 10. 2018

Abstrakt
Inštitút konkurenčnej doložky je v našom právnom prostredí známy a využívaný. Jeho aplikácia na vzťah spoločnosti a členov jej orgánov sa však doteraz opierala iba o princíp autonómie zmluvných strán, judikatúru súdov, ktoré takéto dojednania akceptovali a o ustanovenia o inominátnych zmluvách. Ministerstvo spravodlivosť však v októbri 2018 zverejnilo návrh rekodifikovaného Občianskeho zákonníka, ktorý po prvý raz v našom právnom poriadku vymedzuje konkurenčnú doložku pre členov orgánov spoločnosti a určuje jej formu. Ústrednou témou tohto príspevku je problematika inštitútu zákazu konkurencie a konkurenčnej doložky v kontexte vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony, zverejneného dňa 15. 10. 2018. Príspevok prináša normatívne a interpretačné podnety k súčasnej právnej úprave v Slovenskej republike a k jej navrhovaným zmenám a porovnáva s úpravou vo vybraných štátoch.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zákaz konkurencie
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 249, 65, 84, 136, 196, 196a


Vydané:05.09.2019
Autor:Mgr., Daniel Zigo
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Daniel Zigo

LIKVIDÁTOR [1]

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá postavením likvidátora vo vzťahu k likvidovanej obchodnej spoločnosti. Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje záverečnú fázu života spoločnosti, jej účelom je usporiadať vzťahy k tretím osobám i spoločníkom. V procese likvidácie zohráva dôležitú úlohu likvidátor ako orgán sui generis. Autorka v príspevku venuje pozornosť právam a povinnostiam likvidátora, pričom akcentuje aj na vzťah likvidátora k štatutárnemu orgánu, ako aj na možnosť aplikácie business judgment rule vo vzťahu k likvidátorovi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
100%
likvidátor
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75a


Relevancia k §
100%
likvidácia spoločnosti
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 219, 220, 220a, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75a


Vydané:15.08.2019
Autor:JUDr., Jana Strémy, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jana Strémy, PhD.

HRANICE NEGATÍVNEJ MATERIÁLNEJ PUBLICITY OBCHODNÉHO REGISTRA V JUDIKATÚRE NAJVYŠŠIEHO SÚDU ČESKEJ REPUBLIKY A MOŽNOSŤ ICH APLIKÁCIE V SLOVENSKOM PRÁVNOM PROSTREDÍ – ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁROV ZA NESPRÁVNE ÚDAJE V OBCHODNOM REGISTRI [1]

Abstrakt
Príspevok analyzuje princíp negatívnej materiálnej publicity v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky a jeho možnú aplikáciu v slovenskom právnom poriadku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
obchodný register
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 27


Vydané:15.08.2019
Autor:Dr., Angelika Mašurová
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Dr., Angelika Mašurová

VPLYV KOGNITÍVNEHO SKRESLENIA NA VYVODZOVANIE ZODPOVEDNOSTI VOČI ŠTATUTÁRNYM ORGÁNOM SPOLOČNOSTI V SÚDNOM KONANÍ [1]

Abstrakt
Súdy Slovenskej republiky sú povinné rozhodovať v súlade so zákonom. Dôležitým predpokladom pre zákonné rozhodnutie súdu je (okrem iného) aj povinnosť súdu hodnotiť dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. V rámci hodnotenia dôkazov má súd starostlivo prihliadať na všetko, čo vyšlo počas konania najavo. Z pohľadu vyvodzovania zodpovednosti za protiprávne konanie voči štatutárnym orgánom obchodných spoločností môžeme v ostatnom období identifikovať výraznú snahu zákonodarcu o sprísnenie právnej úpravy, ktorá túto oblasť reguluje. Naproti tomu je však vo všeobecnosti možné uviesť, že vo vzťahu k tejto činnosti zákonodarcu nerastie priamo úmerne aj počet súdnych rozhodnutí, ktoré tieto nástroje aj v praxi využívajú. Z tohto dôvodu sa v príspevku zameriavame na posúdenie rozhodovacej činnosti súdov z pohľadu možných dopadov tzv. kognitívnych skreslení, ktoré môžu sudcov pri rozhodovaní v danej oblasti ovplyvňovať.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
členovia predstavenstva a. s.
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 194


Vydané:15.08.2019
Autor:JUDr., Peter Lukáčka, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Lukáčka, PhD.

PODMIENKY A PROBLEMATICKÉ BODY NOVOPRIJATEJ ZODPOVEDNOSTI OVLÁDAJÚCEJ OSOBY ZA ÚPADOK OVLÁDANEJ OSOBY

Abstrakt
Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2017 Z.z., ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník a zavádza sa nová zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby. Cieľom príspevku bude zhodnotiť, aké sú podmienky a problematické body, ktoré táto úprava prináša, predovšetkým s ohľadom na potenciál zabezpečiť zvýšenú ochranu veriteľov ovládanej osoby.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby
Priradené k predpisu:
513/1991paragrafy: 66aa


Vydané:14.08.2019
Autor:JUDr., Pavel Lacko, LL.M.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Pavel Lacko, LL.M.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore